Gå till Innehållet

Rätt lön som ekonom

Få en korrekt bild av löneläget för dig som är civilekonom, nationalekonom eller företagsekonom. Jämför din lön med andra i samma bransch, stad eller sektor.

Lönestatistik för dig som är ekonom

Medlem? Logga in och ta del av Sveriges bästa lönestatistik för akademiker.

Inte medlem? Läs mer om medlemskapet och bli medlem för att ta del lönestatistiken.

Fördjupad lönestatistik

Diagrammen nedan visar endast ett urval av vår lönestatistik. För en mer specifik bild av löneläget för ekonomer i Sverige kan du logga in i Saco Lönesök som bygger på uppgifter från över 370 000 akademiker.

I databasen ser du lönenivåer utifrån flera faktorer, till exempel titel, yrkesområde, utbildning, examensår, sektor och befattning. Med lönestatistiken kan du till exempel se vad andra som är key account manager, ekonomiassistent, redovisningsekonom eller revisor tjänar.

Till lönestatistiken (för medlemmar)Bli medlem

De högsta lönerna för ekonomer

Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. De högsta lönerna för dig som är ekonom finns inom telecom, finans, försäkring, it och industri.

Telecom – lön för ekonomer: 67 000 kronor

Den högst betalda branschen för ekonomer är telecom där medianlönen är 67 000 kronor. I den här gruppen är det 61 procent som har en magister- eller masterexamen och 78 procent jobbar i Storstockholm. Sett till befattningsnivå är 44 procent specialister och 32 procent chefer.

Sedan förra året är det endast 6 procent som har bytt både arbetsgivare och tjänst, 3 procent har bytt till en ny arbetsgivare men har samma arbetsuppgifter och 15 procent har en ny roll hos samma arbetsgivare.

Finans – lön för ekonomer: 65 000 kronor

Medianlönen för ekonomer inom finansbranschen är 65 000 kronor. Här är det 77 procent som jobbar i Storstockholm och 63 procent har en master-eller magisterexamen. De vanligaste befattningarna är specialister på 34 procent och chefer på 30 procent.

Sedan förra året har ekonomer inom finans bytt jobb mest jämfört med de andra branscherna med högst löner. 15 procent har bytt arbetsgivare och befattning, 13 procent har en ny tjänst internt och 5 procent har samma befattning och arbetsuppgifter men hos en ny arbetsgivare.

Försäkring – lön för ekonomer: 63 900 kronor

Inom försäkringsbranschen är medianlönen för ekonomer 63 900 kronor. Här är det hela 79 procent som jobbar i Storstockholm vilket gör det till den mest Stockholmscentrerade branschen av de med högst löner.

Master- eller magisternivå är vanligast som högsta utbildningsnivå 54 procent och 41 procent har en kandidatexamen.

Sedan förra året har 67 procent samma befattning och samma arbetsgivare medan 10 procent har bytt både roll och arbetsplats. 9 procent har bytt roll internt och endast 3 procent har bytt arbetsgivare men har samma roll och arbetsuppgifter.

It – lön för ekonomer: 61 300 kronor

Medianlönen för ekonomer inom it-branschen är 61 300 kronor. Här är 37 procent chefer, varav 13 procent är högre chef eller enhetschef. I övrigt är 27 procent specialister och 13 procent projektledare.

Jämfört med andra branscher med höga löner för ekonomer är spridningen i landet större inom it. 60 procent jobbar i Storstockholm, 14 procent i Göteborg och 12 procent i Malmö-Lund.

Sedan förra året har 16 procent bytt arbetsgivare och befattning, 12 procent har en ny roll internt och 7 procent har gått vidare till en ny arbetsgivare men har samma arbetsuppgifter och befattning.

Industri – lön för ekonomer: 60 500 kronor

Inom industrin är medianlönen för ekonomer 60 500 kronor och 40 procent är chefer. I den här gruppen har 61 procent en magister- eller masterexamen och 37 procent en kandidat.

Industrin har högst geografisk spridning av de fem branscher där ekonomer har högst löner. Endast en fjärdedel jobbar i Storstockholm och därefter 22 procent i Göteborg respektive södra Sverige. 12 procent jobbar i Malmö-Lund och lika stor andel i Mellansverige medan 7 procent jobbar i norra Sverige.

Ekonomlöner i Sverige

Var du bor i landet påverkar också din lön i stor utsträckning. När du använder Saco Lönesök är därför geografiskt område en viktig faktor för vilken lönenivå du bör jämföra dig med.

Här ser du skillnaden i lön för ekonomer mellan olika geografiska områden – från Storstockholm där medianlönen är 59 300 kronor till 45 900 kronor i norra Sverige. I diagrammet ser du även medianlönerna för Göteborg, Malmö-Lund, Mellansverige och södra Sverige.

Vill du få svar på vanliga frågor om lön, förbereda dig inför lönesamtalet eller argument för en högre lön kan du som är medlem alltid kontakta Akavias lönerådgivning.

Varför är det så stor skillnad i lön?

I storstäderna är lönenivåerna ofta högre och en viktig anledning till det är att efterfrågan på arbetskraft är högre vilket driver upp lönerna. En annan anledning är att huvudkontoren, där många högre befattningar finns, ofta placeras i Stockholm, vilket återspeglas i spridningen av lönenivåer i landet.

Sektor påverkar din lön

Det är viktigt att se månadslönen i relation till din arbetstid. Inom privat sektor finns det en högre andel rörliga löner och bonusar, medan det i statlig och kommunal sektor generellt sett finns mer generös semester eller friskvård. Även om du som ekonom eller civilekonom tjänar mer i månaden inom privat sektor, sett till kronor och ören, behöver det nödvändigtvis inte innebära att du tjänar mer per timme. 

Löneökningar för ekonomer

Som du säkert vet påverkas lönenivåökningarna av åldersväxlingen mellan pensionsavgångar och nyexaminerade. Att ekonomer går i pension påverkar lönenivåökningen negativt, då äldre generellt sett har högre lön än de yngre som kommer in på arbetsmarknaden. Trots detta har lönerna för ekonomer ökat markant det senaste året.

I jämförelse med förra årets lönestatistik har medianlönen för ekonomer inom privat sektor ökat från 56 000 kronor till 59 000 kronor, vilket är en lönenivåökning på 3000 kronor. I kommuner och regionerna är motsvarande ökning 1400 kronor och inom statlig sektor 1700 kronor.

För att vara förberedd inför ditt nästa lönesamtal har vi samlat argument för att höja din lön och 10 tips för att få högre lön. Är du medlem i Akavia har du även tillgång till personlig lönerådgivning med våra experter. 

Kontakta oss för lönerådgivningBli medlem i Akavia

Skillnad i lön för män och kvinnor

Jämställda löner är en viktig fråga för Akavia och vi arbetar på flera sätt för att nå fram till vårt mål. Ett sätt är att teckna kollektivavtal som enbart tar hänsyn till sakliga och objektiva kriterier och villkor i lönesättningen, ett annat är att ta fram rapporter och göra studier för att på så sätt belysa frågor som rör ojämställdhet.

Men att förändra strukturer tar tid, och eftersom vi vet hur verkligheten ser ut – vad kan du som kvinna tänka på redan nu?

Som lönesättande chef har du möjlighet att främja lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats oavsett kön. Få råden för att hjälpa dig sätta rättvisa och jämställda löner.

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.

Akavias lönepolitik

Har du svara på din löneenkät?

Frågorna tar bara några minuter och ditt svar är viktigt.

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik