Digitaliseringen förändrar arbetslivet

Digitaliseringen och automatiseringen innebär att arbetets innehåll förändras. Akavia vill ha en samordnad digitaliseringssatsning i Sverige och att regeringen tillsätter en samordningsgrupp för plattformsarbete.

Så påverkas akademikers arbetsliv av AI

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) påverkar hela arbetsmarknaden och även yrken som kräver lång och specialiserad utbildning. För att framtidssäkra sin kompetens behöver akademiker anamma ett  livslångt lärande. Samtidigt behöver utbildningar anpassas efter yrkesverksammas behov.

Automatiseringen av arbetsmarknaden är i sig ingenting nytt men den snabba utvecklingen inom AI påverkar nya grupper på arbetsmarknaden. Det är inte längre enbart enklare arbeten som påverkas av automatisering och digitalisering utan också yrkesroller och arbetsuppgifter som kräver lång och specialiserad utbildning.

Jurister utmanas av automatisering och digitalisering

Juristyrket utmanas av AI och digitalisering och står inför en betydande omvandling, enligt en rapport från Akavia. Genom nya standardiserade och automatiserade tjänster uppstår goda möjligheter för att effektivisera det juridiska arbetet utan att kvaliteten försämras. Utvecklingen påverkar redan i affärsmodeller, organisationsstrukturer och instegsjobb.

Digitaliseringens effekter för jurister

Akademikers kompetensutveckling är avgörande

Välutbildade akademiker behöver fundera över hur de ska framtidssäkra sin kompetens och vilken kompetensutveckling som är nödvändig för att hålla jämna steg med teknikutvecklingen.

Bland Akavias medlemmar är intresset för kompetensutveckling stort. 46 procent vill kompetensutveckla sig genom studier de närmsta tre åren. I topp på medlemmarnas önskelista hamnar IT och AI.

AI och IT i topp vid kompetensutveckling

Omställningsstödet ger möjlighet till livslångt lärande

För att akademiker ska kunna hänga med i teknikutvecklingen krävs förutsättningar för ett livslångt lärande.

Akavia vill därför att utbildningsutbudet vid universitet och högskolor anpassas för yrkesverksamma. Det är särskilt viktigt när det nya omställningsstudiestödet nu finns på plats, vilket ger helt andra ekonomiska förutsättningar för yrkesverksamma att studera på universitet eller högskola senare i karriären.

Studera med lön

Jobb försvinner och skapas med AI

Digitaliseringen och automatiseringen innebär att arbetets innehåll förändras i många yrken och att vissa arbetsuppgifter kommer att försvinna på sikt. Men precis som vid tidigare omställningar av arbetsmarknaden att nya arbetstillfällen skapas.

World Economic Forum konstaterade redan 2020 att AI inom några år skulle ersätta 75 miljoner jobb över hela världen. Samtidigt konstaterade de att 133 miljoner nya jobb och roller som inte funnits tidigare kommer att skapas.

Kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden

Bland Akavias medlemmar anser sig åtta av tio ha rätt kompetens för att vara attraktiva på framtidens arbetsmarknad. Samtidigt vet vi att en del känner oro över hur digitalisering och automatisering påverkar arbetslivet. Vilka kompetenser är det då som efterfrågas på framtidens arbetsmarknad?

Två utvecklingstrender är tydliga när det gäller arbetsmarknadens kompetensbehov. Å ena sidan blir digital och teknisk kompetens allt viktigare men å andra sidan ökar samtidigt betydelsen av mellanmänskliga relationer och sociala förmågor.

AI och anställdas integritet

Den digitala utvecklingen kommer att gripa djupt in i våra liv och ge oss många möjligheter. Men det finns också en oro över att de snabba förändringarna kan göra det svårt för oss att förstå och hantera teknikens påverkan på samhället och ekonomin.

Den som leder digitaliseringen av Sverige måste också satsa på information, utbildning och ett offentligt samtal om digitaliseringen för att främja tillit och trygghet samtidigt som förändringarna pågår.

Anställdas personliga integritet måste skyddas. Många, ofta känsliga personuppgifter, hanteras på arbetsplatser och digitala verktyg kan också innehålla möjligheter till övervakning.

Akavia adresserar utmaningarna i sitt arbetsmarknadspolitiska program och menar att Sverige behöver en samordnad digitaliseringssatsning. Ett Sverige i framkant med fortsatt hög tillväxt och välstånd kräver fortsatt hög digitaliseringstakt.

Akavias arbetsmarknadspolitiska program

Bli medlem

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR- ELLER STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.