Gå till Innehållet

Vanliga frågor och svar om föräldraledighet

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om föräldraledighet. Det kan till exempel handla om hur länge du får vara ledig eller vad som gäller när du kommer tillbaka till jobbet.

Hur gör jag för att ta ut föräldraledighet?

Om du vill vara föräldraledig ska du anmäla det till din arbetsgivare. Huvudregeln är att arbetsgivaren måste få reda på det minst två månader innan ledigheten börjar eller om det inte kan ske, så snart som möjligt. Du ska samtidigt tala om hur länge du planerar att vara föräldraledig.

Vad händer om jag är gravid och inte kan jobba?

Om du på grund av graviditet inte kan arbeta med fysiskt ansträngande arbetsuppgifter har du rätt att bli omplacerad till annat arbete med bibehållna anställningsförmåner. Regeln börjar dock gälla först 60 dagar före den beräknade förlossningen.

Ett liknande skydd finns för gravida, de som nyligen fött barn och de som ammar om de förbjudits att arbeta enligt 4 kap 6 § arbetsmiljölagen på grund av att arbetet medför särskild risk. Detta är mindre vanligt.

Hur länge får jag vara ledig?

Som huvudregel gäller följande: Du har rätt att vara helt ledig till dess att barnet är 18 månader. Efter det får du vara ledig med föräldrapenning upp till det att barnet fyller åtta år eller vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat första skolåret. Detta gäller oavsett hur länge du har varit anställd.

För adoptivföräldrar påbörjas 18-månaderspreioden när de fick barnet i sin vård. Rätten till ledigheten upphör dock även här när barnet fyller åtta år eller vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat första skolåret.

Kan jag avbryta min föräldraledighet?

Du kan avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat och återgå till arbete i samma omfattning som tidigare. Om din ledighet var tänkt att pågå längre än en månad, kan arbetsgivaren kan dock skjuta på återgången en månad från det datum du informerar om att du vill avbryta ledigheten.

Är föräldraledighet semesterlönegrundande?

Enligt semesterlagen tjänar du som är föräldraledig in semester under de första 120 dagarna av din föräldraledighet. Den som är ensamstående tjänar in semester under de första 180 dagarna som föräldraledig. När du börjar arbeta igen, har du därför tjänat in en viss betald semester trots att du har varit föräldraledig. Hur många betalda semesterdagar du tjänar in under din föräldraledighet beror på hur många semesterdagar du har rätt till enligt ditt anställningsavtal eller enligt ditt kollektivavtal.

På vilket sätt kan jag vara föräldraledig på deltid och vad gäller för arbetstidens förläggning?

Enligt föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att arbeta deltid. Hur mycket du kan gå ner i tid beror på om du tar ut föräldrapenning eller inte.

Om du tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din normala arbetstid med 75, 50, 25 eller 12,5 procent. Det krävs dock att du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning. Om du inte tar ut föräldrapenning får du som mest korta ner din arbetstid med 25 procent. Det gäller tills ditt barn har fyllt åtta år, alternativt den senare tidpunkt då barnet har avslutat första skolåret.

Vid föräldraledighet på deltid ska du komma överens med din arbetsgivare om hur din föräldraledighet ska förläggas. Du kan vilja sprida ut föräldraledigheten över alla arbetsdagar eller vilja ta ut föräldraledigheten vissa arbetsdagar. Om du och din arbetsgivare inte kan komma överens, ska föräldraledigheten förläggas efter dina önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får dock inte utan arbetstagarens samtycke förlägga arbetstiden hur som helst. Bestämmelser om dessa situationer finns i föräldraledighetslagen. 

Har jag rätt att begära föräldraledighet i olika omgångar?

Du kan vara föräldraledig i tre perioder per kalenderår när ditt barn är under 8 år. Du kan även dela upp ledigheten över fler perioder om du är överens med din arbetsgivare.

En ledighetsperiod kan utgöras av en period av hel ledighet eller av flera separata tillfällen. Ett sätt att göra det på är att du är ledig en dag i veckan under ett viss tidsintervall eller att du gör en förkortning av arbetstiden under en viss period, till exempel genom att du går tidigt från arbetsplatsen en eller flera dagar i veckan. Däremot kan du som maximalt förkorta din arbetstid upp till en fjärdedel av normal arbetstid.

Det är din ansökan till din arbetsgivare som ska avgöra vad som avses med en period. Har du begärt delledighet och denna läggs ut koncentrerat till två på varandra följande fredagar ska det räknas som en sammanhängande period. Har du i stället ansökt om hel ledighet för två på varandra följande fredagar utgör det två perioder.

En ny period anses inte börja löpa bara för att perioden löper över kalenderårsskiftet. En period som påbörjats under ett år ska hänföras till det året. Därmed har du då rätt till tre nya perioder av ledighet under följande år. Detta innebär att om du inte har ändrat din ansökan (utan att den fortlöper) samt att ansökan gjordes förra året (det vill säga den löper över kalenderår) så ska det ses som en ansökan som hänförs till det året och att du har rätt till tre nya perioder följande år.

Det kan vara svårt att planera sin föräldraledighet eller att på förhand veta när och hur du ska ta ut sina perioder. Rekommendationen är att försöka planera din frånvaro så långt du kan i förväg.

Läs mer om vad som gäller kring föräldraledighet för dig som anställd och vilket ansvar din arbetsgivare har här.

Vad händer om jag blir uppsagd under min föräldraledighet?

Sedan 2006 finns det ett extra skydd i lagen om anställningsskydd (LAS) för föräldralediga som sägs upp på grund av arbetsbrist. Enligt LAS 11 § 3 st framgår det att:

Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa

  • när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
  • när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Kortfattat innebär det att om du blir uppsagd när du är föräldraledig börjar uppsägningstiden gälla först vid det datum du ska återgå till arbetet enligt din ansökan om föräldraledighet, eller när du helt eller delvis börjar arbeta igen.

Exempelvis om du i din ansökan om föräldraledighet har angivit att du ämnar arbeta 80 procent i maj och arbetsgivaren ansöker om uppsägning på grund av arbetsbrist i mars, börjar inte din uppsägningstid att gälla förrän i maj.

Däremot, om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist innan du går på föräldraledighet – och alltså endast har ansökt om föräldraledighet längre fram – har arbetsgivaren inte skyldighet att betala ut ersättning under hela uppsägningstiden utan endast fram tills dess att du går på föräldraledighet och då får föräldralön via Försäkringskassan.

På grund av denna paragraf i föräldraledighetslagen rekommenderar vi alltid att din ansökan om föräldraledighet till din arbetsgivare är skriftlig.

Slutligen är ett viktigt tillägg att du inte kan bli uppsagd just på grund av att du är föräldraledig. Ifall du misstänker att det är orsaken till din uppsägning – hör av dig till rådgivningen.

Hur funkar det om jag säger upp mig under min föräldraledighet?

Om du säger upp dig från ditt arbete under din föräldraledighet börjar uppsägningstiden då att löpa direkt. Du har rätt att ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden även om du säger upp dig själv. Uppsägningstid som börjar löpa efter det att arbetstagaren återgår i arbete gäller endast om uppsägningen sker från arbetsgivarens sida, detta i syfte att skydda arbetstagaren.

För att fördjupa dig läs artikeln ”Byta jobb under föräldraledigheten – 10 frågor och svar”. 

Är jag garanterad att få behålla mina tidigare arbetsuppgifter när jag kommer tillbaka?

Du får inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledigheten och har rätt till samma eller liknande arbetsuppgifter som före föräldraledigheten. Du får inte omplaceras till en tjänst som inte ligger inom ramen för ditt anställningsavtal.

Vad händer med löneutvecklingen och hur ser reglerna för föräldrapenning ut?

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Det gäller även lön. Även du som är föräldraledig ska därför ha lönesamtal och vara med i den årliga lönerevisionen.

Enligt de flesta kollektivavtal ska du som är föräldraledig, i samband med den årliga lönerevisionen, behandlas som om du arbetar. Din lön ska bedömas utifrån dina insatser före föräldraledigheten.

Om du inte kallas till lönesamtal under din föräldraledighet bör du själv ta kontakt med din arbetsgivare för att diskutera din lön. Det gäller även om din arbetsplats saknar kollektivavtal.

När du är föräldraledig har du rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan. Båda föräldrarna har rätt att få föräldrapenning 240 dagar var. Alla dagar utom 90 kan överlåtas till den andra föräldern. Om du har kollektivavtal har du förmodligen rätt att få föräldralön. Föräldralön är en utfyllnad av föräldrapenningen som betalas av din arbetsgivare. Hur föräldralönen är utformad beror på vilket kollektivavtal som gäller för dig och hur länge du har arbetat.

När det gäller regler och förutsättningarna för föräldrapenning ska du vända dig till Försäkringskassan, som är den myndighet som hanterar frågorna och som också sköter utbetalningarna. Samlad information från Försäkringskassan.

Vad gäller när jag är tillbaka på arbetet?

Du har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till 25 procent tills ditt barn är åtta år eller vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat sitt första skolår. Du har även rätt att vara hemma för vård av barn med tillfällig föräldrapenning 120 dagar per barn och år till dess ditt barn är 12 år. Enligt diskrimineringslagen ska din arbetsgivare genomföra konkreta åtgärder för att du som har småbarn lättare ska kunna förena arbete och föräldraskap. Det kan till exempel handla om att anpassa arbetstiderna och planera in möten på tider som passar dig som behöver hämta barn på förskola fritids etcetera

Vad innebär missgynnandeförbudet?

Enligt förbudet mot missgynnande behandling, i föräldraledighetslagen, får du som arbetstagare inte missgynnas av skäl som har samband med din föräldraledighet. Förbudet gäller bland annat vid nyanställning, befordran, lönesättning och uppsägning. Det gäller både arbetssökande och arbetstagare.

Verksamhetsskäl kan dock påverka bedömningen på så sätt att olika villkor och olika behandling kan vara en nödvändig följd av ledigheten.

Kontakta Akavias medlemsrådgivning om du behöver råd och stöd i någon fråga som rör föräldraledighet.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Råd inför föräldraledigheten

Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Här förklarar vi vad som gäller och ger dig råd hur du håller kontakten med din arbetsgivare.

Föräldraledighet och karriär

Fördelningen av föräldraledighet är en av de faktorer som mest påverkar kvinnors livslön då kvinnor generellt tar ut mer föräldraledighet och dagar för vård av sjukt barn, 70 procent jämfört med männens 30 procent.