Gå till Innehållet

Chefens arbetsmiljö

Många av Akavias chefsmedlemmar har svårt att hitta balansen mellan jobb och andra delar av livet och anser att arbetet är så krävande att det har negativ påverkan på privatlivet. Särskilt utsatta är de kvinnliga cheferna.

Vi vet att många chefer är satta under hög press. Det gäller inte minst chefer på mellannivå, där de flesta av Akavias medlemmar som har ledande uppgifter befinner sig. Många skulle säga att det är en del av jobbet som ledare, men varningssignalerna om chefernas bristande arbetsmiljö och därmed välbefinnande behöver tas på största allvar. Skälen är flera.

 • Hög arbetsbelastning är en riskfaktor för psykisk ohälsa och sjukskrivning. Previa, som bedriver företagshälsovård, visade i en rapport 2019 att sjukfrånvaron sedan 2014 hade fördubblats bland chefer. Sjukskrivningar av psykosociala orsaker ökade från 28 dagar per 100 chefer per år till 78 dagar per 100 chefer och år. Kvinnor var mest utsatta men även sjukskrivningar bland männen ökade.

 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap redovisar i en kunskapssammanställning från 2021 forskning om vilka organisatoriska och psykosociala riskfaktorer det finns för den psykiska hälsan. Långa arbetstider är en faktor där studier visar på koppling till psykisk ohälsa i form av depression. Psykologiska, kvantitativa och kognitiva krav är också riskfaktorer för utbrändhet, enligt rapporten.

 • Chefernas arbetssituation påverkar hela organisationen. Chefer är förebilder och behöver få goda förutsättningar i sitt jobb.

   

Balans och krav i arbetet – utmaning för många kvinnliga chefer

 • 17 procent av kvinnorna anser sig ”inte alls” eller ”i väldigt låg utsträckning” totalt sett ha balans mellan sitt arbete och andra delar av livet.
 • Motsvarande siffra för männen är nio procent.
 • Många uppger att de i viss eller ganska stor utsträckningar har balans mellan sitt arbete och andra delar av livet, men endast cirka tio procent uppger alternativet ”i väldigt stor utsträckning”.

 • Närmare en av fyra kvinnor uppger att deras arbete i ”ganska” eller ”väldigt stor” utsträckning är så krävande att det har negativ påverkar på privatlivet.
 • Motsvarande siffra för männen är 14 procent.
 • 60 procent uppger att de i ”viss”, ”ganska stor” eller i ”väldigt stor” utsträckning har ett så krävande arbete att det har negativ påverkan på privatlivet.

Arbetet påverkar sömnen

 • En av tre uppger att deras sömn det senaste året har påverkats av arbetsrelaterad stress någon eller flera gånger per vecka.
 • 18 procent av kvinnliga chefer uppger att sömnen har påverkats flera gånger i veckan.
 • Motsvarande för män är åtta procent.

Arbetssituationen

 • En av tre chefer får inte tillräckligt administrativt stöd för att utföra sitt arbete.
 • Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de inte får tillräckligt administrativt stöd.

Akavia vill

 • Sätt ökat fokus på ledarskapet och chefers förutsättningar i arbetslivet. När cheferna har förutsättningar att utöva ett gott ledarskap leder det till bättre arbetsmiljö och välbefinnande för alla medarbetare. Det handlar om att chefer behöver vara tillgängliga, tydliga med förväntningar och kunna vägleda vid prioriteringar.

 • Se till att chefer har stöd i sitt arbete. Chefer behöver till exempel administrativt stöd för att utöva sitt ledarskap så att inte tiden upptas av annat. Akavia välkomnar att Arbetsmiljöverket gör en särskild insats för att inspektera chefers arbetsmiljö.
 • Uppmuntra och verka för ökad flexibilitet. Akavias medlemmar vill ha stort inflytande över var och när arbetet utförs. Flexibiliteten minskar stress, ökar möjligheter till återhämtning och ökar balansen mellan arbete och privatliv.

Källor

Uppgifterna ovan är hämtade från Akavias undersökning våren 2022.

Fakta om undersökningen:

  • Undersökningen gjordes av Akavia genom ett urval av Akavias medlemmar.
   Målgruppen är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.
  • Undersökningen omfattar 6 677 gjorda intervjuer under perioden 19 april till 30 maj 2022 och är genomförd som en webbundersökning.
  • Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 27%. Resultaten är vägda på kön, ålder, sektor och profession.

Uppgifterna om sömn är från Akavias undersökning september 2021.

Fakta om undersökningen: 

   • Undersökningen gjordes av Akavia inom ramen för Akavia-panelen som speglar Akavias medlemmar.
   • Målgruppen är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen omfattar 3 745 gjorda intervjuer under perioden 28 september till 1 oktober 2021 och är genomförd som en webbundersökning.
   • Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 39%. Resultaten är vägda på kön, ålder, sektor och profession.

Källor:

Ensam som chef

Som chef är det vanligt att du känner dig ensam. En del av den ensamheten beror på den makt som ligger i själva chefsrollen.

8 råd för att du som chef ska hålla

För att vara en god ledare och förebild måste du ta hand om dig själv först. Men för många chefer kan det vara svårt att hantera den gränslöshet och stress som en roll i en ledande position kan innebära. Vi har samlat våra bästa tips för hur du kan hantera detta för att hålla som chef.