Gå till Innehållet

Kränkande särbehandling och mobbning

Få en bättre förståelse för vad som kännetecknar kränkande särbehandling och mobbning, vilket ansvar arbetsgivaren har och vad du kan göra om du eller någon i din omgivning blir utsatt.

Innehåll på sidan

Vad är kränkande särbehandling?

Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till att man hamnar utanför arbetsplatsens gemenskap eller som kan leda till ohälsa. Det kan till exempel handla om ryktesspridning, nedsättande ord eller sexistiska skämt. Beteendena kan ske både i det tysta eller helt öppet. Oavsett hur kränkningarna går till så är det en persons upplevelse som räknas.

Trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan handla om diskriminering och täcks då även av diskrimineringslagens regler.

Vad är mobbning?

Enligt Arbetsmiljöverkets definition kan kränkande särbehandling utvecklas till mobbning om de återkommande negativa handlingarna mot en eller flera arbetstagare pågår under en längre tidsperiod, oftast minst ett halvår. En skillnad sett till kränkande särbehandling är att mobbning även innebär att det finns en obalans i makt mellan förövare och offer.

Exempel på kränkande särbehandling eller mobbning

Oavsett hur kränkningarna ser ut är det upplevelsen hos personen som utsätts som räknas. Här är några exempel på handligar eller ageranden som kan upplevas som kränkande:

 • Nedvärderande, hot eller förlöjligande i samband med arbete
 • Stötande kommenterar eller svartmålning av personen individuella egenskaper, karaktärsdrag eller privatliv
 • Överdrivet retande och sarkasm
 • Förödmjukande behandling eller överskridande av arbetsledningsmakten
 • Ensidig ändring av överenskomna villkor
 • Spridning av skvaller och rykten, ignorerande eller isolering
 • Påtryckningar att inte ta i anspråk sådant som du har rätt till, exempelvis sjukledighet och semester
 • Antydningar eller signaler från andra att du borde säga upp dig
 • Upprepade påminnelser om dina fel och misstag
 • Dina uppfattningar blir ignorerade
 • Få beskyllningar riktade mot dig
 • Överdriven kontroll av hur du sköter dina arbetsuppgifter

Lagar och föreskrifter om kränkande särbehandling

Det är inte bara i arbetsmiljölagen som kränkande särbehandling regleras. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö – (OSA) (AFS 2015:4) – syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskriften förtydligar och kompletterar arbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbete – som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM (AFS 2001:1).

Förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling

 • Omorganisation, rationaliseringar och omstrukturering som leder till konkurrensförhållanden mellan anställda och otrygghet
 • Otydlighet vad gäller arbetsfördelning, förväntningar på prestationer och arbetssätt
 • Hög arbetsbelastning
 • Konflikter

Vad säger regelverket om kränkande särbehandling?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (AFS 2015:4) syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskrifterna förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva, enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1).

Trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan handla om diskriminering och täcks då även av diskrimineringslagens regler.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Det framgår tydligt av OSA-föreskrifterna. Arbetsgivaren ska även vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras och hur den som drabbats kan få stöd snabbt.

Chefer och ledare ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling och rutinerna ska vara kända för alla på arbetsplatsen. Den som genomför en utredning om kränkande särbehandling ska ha kompetens, vara opartisk och genomföra utredningen skyndsamt. Det är därför att rekommendera att använda en extern resurs, som till exempel Företagshälsovården, för att genomföra en sådan utredning. 

Arbetsgivarens ansvar för att motverka kränkande särbehandling

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att arbetsmiljön är sund och säker, att man arbetar för att förhindra kränkande särbehandling och att den som drabbas av en kränkning och ohälsa tas om hand.

Det framgår tydligt av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) att arbetsgivaren behöver klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras. Detta kan göras genom en policy som bör arbetas fram i samverkan mellan arbetsgivaren och skyddsombud på arbetsplatsen. Chefer och ledare ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling och rutinerna ska vara kända för alla på arbetsplatsen.

Vem utreder kränkande särbehandling?

Är det någon som upplever att de utsätts för kränkande särbehandling ska en utredning genomföras i arbetsgivarens regi. Den som genomför en utredning om kränkande särbehandling ska ha kompetens, vara opartisk och genomföra utredningen skyndsamt. Därför är det en rekommendation att använda en extern resurs som gör utredningen, till exempel företagshälsovården.

Vi finns här för dig

Som medlem kan du alltid vända dig till medlemsrådgivningen för att få råd och stöd utifrån din situation. När du hör av dig till oss får du kontakt med en rådgivare/förhandlare som är specialist på frågor om arbetsmiljö, kränkande särbehandling och mobbning.

Kontakta medlemsrådgivningen

Din arbetsmiljö

Skyddsombudets roll

Få mer kunskap om vad ett skyddsombud gör och hur skyddsombudet arbetar för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagens syfte

Få en sammanfattning av regelverken för arbetsmiljö – arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF) och arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).