Ett modernt och hållbart rättsväsende med goda villkor för medarbetarna

Akavia har medlemmar inom alla de myndigheter som utgör rättsväsendet. Det som i vissa fall kallas rättskedjan. Förenklat utgörs de av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, domstolarna och Kriminalvården. Vi arbetar för våra medlemmar inom rättsväsendet ska ha de bästa förutsättningarna i arbetet med att uppnå riksdagens mål med rättspolitiken.

Ett professionellt och oberoende rättsväsende

Rättsväsendet och dess myndigheter utgör en hörnsten i det demokratiska samhället. Rättsväsendet ska präglas av professionalitet, kvalitet, och oberoende. I ett professionellt rättsväsende utförs arbetet av medarbetare med rätt kompetens. Ett rättsväsende präglat av kvalitet tar tillvara människors förmåga och olika erfarenheter och använder resurser på ett effektivt sätt. I ett oberoende rättsväsende har alla medarbetare möjlighet att utföra sitt arbete utan otillåten påverkan. Medarbetarnas villkor och arbetsförhållanden är utformade så att oberoendet värnas.

Myndigheterna inom rättsväsendet påverkas i hög grad av varandras arbete och är också beroende av varandra för att kunna uppfylla målen med rättspolitiken. Ett modernt och stabilt rättsväsende kräver ökade resurser och långsiktighet men det krävs också ett bättre nyttjande av de resurser som tilldelas. En långsiktig styrning kan bidra till en bättre arbetssituation för våra medlemmar genom att minska underbemanning, hög och ojämn arbetsbelastning, stress och brist på återhämtning.

Akavia vill se en professionell och effektiv polisorganisation där den akademiska kompetensen tas tillvara. Vi vill se ett professionaliserat åklagarväsende där åklagare får vara åklagare och vi vill se en professionell och effektiv dömande verksamhet.

Det rättspolitiska programmet (PDF)Rapport: Inte bara blåljus - akademiker inom polismyndigheten (PDF)