Gå till Innehållet

Förebygga diskriminering: aktiva åtgärder för arbetsgivare

För att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kommer till sin rätt behöver arbetsgivare förebygga diskriminering på jobbet med aktiva åtgärder enligt lag.

Förebygg diskriminering på arbetsplatsen

Alla arbetsgivare har ansvar för att bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet, oavsett diskrimineringsgrund. De sju lagstiftade diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det förebyggande arbetet mot diskriminering ska arbetsgivaren göra i samverkan med medarbetarna, vilket vanligtvis sker genom skyddsombuden eller förtroendevalda i den lokala akademikerföreningen. Om arbetsgivaren har mer än 25 anställda måste en jämställdhetsplan tas fram där man dokumenterar det arbete som görs för att skapa jämställdhet mellan kvinnliga och manliga medarbetare.

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Likt arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) görs detta i fyra steg:

 1. Undersöka risker för diskriminering eller repressalier – finns det andra hinder för anställdas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen?
 2. Analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder
 3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
 4. Följa upp och utvärdera ovanstående åtgärder och ta ställning till om det behöver göras något mer

Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering ska göras kontinuerligt inom följande fem områden:

 1. Arbetsförhållanden
 2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 3. Rekrytering och befordran
 4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
 5. Möjligheten att förena arbete och föräldraskap

Utöver detta behöver arbetsgivaren även arbeta aktivt med att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier, säkerställa en jämnare könsfördelning mellan olika kategorier av anställda och genomföra lönekartläggningar. Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder behöver anpassas baserat på bransch och om det finns mer än 25 anställda behöver arbetet dokumenteras.

5 aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering

Några viktiga åtgärder för att förebygga diskriminering är att som arbetsgivare:

 1. Sätta åtgärdsarbetet i fokus

  För att kunna ge alla medarbetare lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen är det viktigt att arbeta med aktiva åtgärder. Arbetet ska omfatta alltifrån arbetsförhållanden, rekrytering, lönesättning och andra anställningsvillkor till befordran, utbildning och kompetensutveckling.
 2. Se över vilka styrdokument som finns

  Gå igenom rekryteringspolicy, uppförandekod, anställningsvillkor, anställningsprocess, befordringar, utbildning, uppsägning och varsel för att se hur diskrimineringsaspekten hanteras i de olika delarna och hur arbetet med inkludering ser ut.
 3. Engagera chefer och ledningen

  Det räcker inte att chefer och ledning känner till vilka lagar som gäller och vad företagets policy säger om diskriminering, de måste också tillämpa såväl lagar som policy i det dagliga arbetet. Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 4. Vara tydlig med vad som gäller

  Företagets styrdokument och riktlinjer ska vara välkända inom organisationen. Du kan publicera dem på intranätet, men glöm inte att också prata om inkludering, diskriminering och mångfald kanske som en stående punkt på relevanta möten.
 5. Öka medvetenheten om diskriminering

  Genom att använda intern expertis om det finns, eller anlita en mångfaldskonsult, kan du både öka kunskapen och medvetandet inom organisationen. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen vet vad de ska göra om de bevittnar eller utsätts för diskriminering och att alla känner ett individuellt ansvar.

Diskrimineringsombudsmannen har enkelt och värdefullt material för att alla arbetsgivare ska bli bättre på att arbeta förbyggande mot diskriminering. Ta del av deras guide till aktiva åtgärder mot diskriminering.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Mer om diskriminering

Om diskrimineringslagen

Det är viktigt att förstå vad diskrimineringslagen innebär för att skapa ett arbetsliv där alla har samma rättigheter och möjligheter. Utöka din kunskap här.

Förebygga diskriminering: aktiva åtgärder för arbetsgivare

För att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kommer till sin rätt behöver arbetsgivare förebygga diskriminering på jobbet med aktiva åtgärder enligt lag.