Jusek & Civil­ekonomerna bildar Akavia

Coronaviruset – Vad gäller på jobbet?

Coronaviruset påverkar hela samhället och även våra arbetsplatser. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som rör ditt arbete.

Tekniska problem/störningar

Just nu arbetar många av våra rådgivare/förhandlare från sina hem. Det innebär att tekniska störningar kan påverka de digitala möten du har med oss. Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra och gör vårt bästa för att du som medlem ska få stöd och svar så skyndsamt som möjligt.

Avtalsförhandlingarna inom industrin skjuts upp till den 1 oktober

Det nya industriavtalet skulle varit klart den 31 mars, men med anledning av coronaviruset flyttas nu förhandlingarna fram. Eftersom industriavtalet sätter det så kallade ”märket” som påverkar större delen av avtalsrörelsen kommer förhandlingarna, när det gäller lön, sättas på paus. Syftet är att skapa lugn i en orolig tid.

Från osäker. Till rätt lön.

Din lön ska vara rätt, oavsett var du befinner dig på den akademiska vägen. Nu är vår lönestatistik uppdaterad med det senaste för just din profession.

FAQ om det nya förbundet

Vad kommer det nya förbundet att heta och varför har ni valt namnet?

Vi bestämde att namnet skulle bygga på löftet om att du som medlem ska få utväxling på din akademiska utbildning, genom hela arbetslivet, från studenttiden till pensionen. Efter otaliga namnförslag, valde vi namnet Akavia. Kort för den akademiska vägen. Aka för akademi och via för väg. Akavia uttalas med ett långt a i mitten. 

 

Hur stort blir det nya förbundet?

Akavia samlar 130 000 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer. Vi blir det näst största förbundet i SACO

Vad innebär samgåendet för mig som medlem?

Vi tror att det framförallt kommer att märkas på två sätt. Att vi blir fler ger oss mer kraft att påverka i frågor som är viktiga för alla våra medlemmar. Vi vill flytta fram positionerna på de arenor som påverkar våra medlemmars arbetsliv.

Går inte expertkunskapen förlorad i ett förbund med flera medlemskategorier?

Vi tror tvärtom att bildandet av ett nytt förbund kommer skapa möjligheter att stärka expertkunskapen om våra olika utbildningsgrupper. Genom att bilda ett gemensamt förbund frigör vi resurser för att ytterligare specialisera oss. Exempelvis kommer vi att inrätta nya tjänster med uppgift att ta fram kunskap utifrån medlemsgruppernas behov i arbetslivet.

Vad händer med Civilekonomtiteln i det nya förbundet?
  • Civilekonomtiteln förblir opåverkad av det nya förbundet. Etablerad praxis som du kan läsa om här fortsätter att gälla.
När bildas det nya förbundet?

Det nya förbundet träder i kraft den 1 januari 2020.

Varför går Civilekonomerna och Jusek ihop?

Genom att bilda ett nytt förbund samlar vi kraften i våra organisationer. Att vi blir fler ger oss bättre möjligheter att påverka i frågor som är viktiga för alla våra medlemmar, men det innebär också att vi frigör resurser för att specialisera oss på våra yrkesgruppers unika behov. Många akademiker får idag inte tillräckligt bra utväxling på sin utbildning.

Vilka frågor kommer det nya förbundet att driva?

En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Vi vill att alla våra yrkesgrupper ska få utväxling på den investering de gjort i sin akademiska utbildning. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas yrkesliv.

Vilka medlemsgrupper kommer det nya förbundet att ha?

Inledningsvis kommer förbundet att organisera omkring 100 000 yrkesverksamma medlemmar varav cirka 45 000 ekonomer, 23 000 jurister, 14 000 sam­hällsvetare, 11 000 akademiker inom IT, 5 000 personalvetare och 1 000 kommunikatörer. Tillkommer omkring 30 000 studerandemedlemmar inom samtliga utbildningsområden.

Så styrs Akavia

FAQ om dina förmåner

Vilka förmåner kommer det nya förbundet att erbjuda nya medlemmar (efter den 1 januari)?

Nya medlemmar kommer att erbjudas de förmåner som idag finns i Jusek. Under våren kommer vi även att lansera en del nya förmåner. Läs mer om Juseks förmåner.

Vad händer med mina gruppförsäkringar via If?
  • Alla försäkrade medlemmar som har en gruppförsäkring via If kommer att få ett informationsbrev från Skandia i början av nästa vecka (v.12).
  • Har du frågor om de nya försäkringarnas pris och villkor (hos Skandia), eller vad som menas med fullt arbetsför kontaktar du Skandia på 0771-55 55 00 eller grupp@skandia.se.
  • Har du frågor om återbetalning av premie, fortsättningsförsäkring, pågående skador eller din hem-, villa-, eller bilförsäkring kontaktar du If på 0770-77 00 80 eller civilekonomerna@if.se.
  • Har du frågor om bytet av försäkringsgivare eller om inträdeskraven i de nya försäkringarna kontaktar du Akavia på 010-303 75 00 eller info@akavia.se.
Vilka försäkringar kommer Akavia att erbjuda?

Akavia kommer precis som tidigare Civilekonomerna och Jusek erbjuda sina medlemmar en inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Utöver det kan man teckna tilläggsförsäkringar kopplade till inkomstförsäkringen. Akavia kommer även att erbjuda sakförsäkringar via Folksam och gruppförsäkringar via Skandia. Mer information om vad detta innebär kommer under våren.

FAQ om ditt medlemskap

Vad händer med mitt medlemskap i Civilekonomerna respektive Jusek?

För mer info besök Civilekonomerna respektive Jusek FAQ. 

Vilka är medlemsavgifterna i nya förbundet (översikt)?

Följande medlemsavgifter och medlemskategorier gäller för det nya förbundet.

 

Total avgift (inkl. inkomstförsäkring + a-kassa) per månad

Medlemsavgift 

Avgift till a-kassan (AEA)

Ordinarie medlemsavgift

380 kr

270 kr

110 kr

Egna företagare

380 kr

270 kr

110 kr

Nyexade (första året efter avslutad utbildning)

159 kr

49 kr

110 kr

Advokat egen firma, delägare

270 kr

160 kr

110  kr

Reducerad avgift vid inkomst* (9000-18 000)

 

270 kr

160 kr

110 kr

Reducerad avgift vid inkomst* (under 9000)

214 kr

104 kr

110 kr

Avgift för anställd av utländsk arbetsgivare samt bosatt utomlands

214 kr

104 kr

110 kr

Studerandemedlem**

0 kr

 

 

Pensionärsmedlem

265 kr per år

 

 

*Som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassan, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal.

**Inkluderar återgång till studerandemedlem från yrkesverksamt medlemskap.

 

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Civilekonomerna vid frågor rörande lön, arbetsrätt och avtal?

Kontakta medlemsjouren på E-post: ombudsman@civilekonomerna.se
Telefon: 08-556 912 60, efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Civilekonomerna vid frågor rörande fakturor och avgifter?

Kontakta medlemsservice@civilekonomerna.se eller ring  08-556 912 70,
efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

Vad kostar medlemskapet i Akavia som student?

Medlemskapet för studerande är kostnadsfritt. 

Fler frågor och svar för dig som är student

Vilka krav måste man uppfylla för att kunna bli studerandemedlem?

Du som  bedriver studier för att avlägga en sådan examen som avser ekonomi, systemvetenskap, kommunikationsve­tenskap, personalvetenskap eller samhällsveten­skap är välkommen som medlem. Du kan också bli medlem om du går en utbildning som inte ger en examen i ovan nämnda ämnen men som typiskt sett leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar ankomma på dem som har sådan examen.

Fler frågor och svar för dig som är student

Vem kan bli medlem i nya förbundet?

Rätt att tillhöra förbundet har den som vid universi­tet eller högskola

  • a) har avlagt lägst kandidatexamen inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, kommunikationsve­tenskap, personalvetenskap eller samhällsveten­skap
  • b) har avlagt någon annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som ingår i nämnda examina eller
  • c) bedriver studier för att avlägga en sådan examen som avses i a) eller b).

Kommer man fortfarande att ha möjlighet att ansöka om nedsatt avgift?

Ja, reducerade avgifter gäller enligt modell ovan.

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Jusek vid frågor rörande lön, arbetsrätt och avtal?

Ring 08-665 29 00, efter den 13 januari 2020: 010-30 37 500

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Jusek vid frågor rörande fakturor och avgifter?

Kontakta medlem@jusek.se eller ring 08-665 29 00, efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

Vad händer ifall jag varit studentmedlem i både Jusek och Civilekonomerna?

Oavsett vilket förbund du varit medlem i så blir du automatiskt medlem i det nya förbundet. Den som är studerandemedlem i båda förbunden kommer bara att ha ett medlemskap i det nya förbundet.

Fler frågor och svar för dig som är student

FAQ för dig som är student

FAQ Förtroendevalda

Hur påverkas jag som är lokalt förtroendevald?

Genom bildandet av Akavia kommer lokala förtroendevalda att få ett ännu bättre stöd i sitt uppdrag. Förbundet kommer successivt att kunna erbjuda fler förtroendevalda facklig utbildning, tillgång till nätverk och rådgivning i det fackliga uppdraget. Verksamheten i Akademikerföreningarna inom privat sektor och i de Saco-S-föreningar inom statlig sektor där Akavia är kontaktförbund påverkas inte av samgåendet i det nya förbundet. Inom kommunal sektor kommer samtliga medlemmar i Akavia att företrädas av befintliga lokala Jusekföreningar på arbetsplatserna. Som lokalombud/ lokalt förtroendevald för medlemmar i tidigare Jusek eller Civilekonomerna företräder du nu samtliga medlemmar i Akavia på arbetsplatsen. Jusekföreningarna kommer successivt att byta namn.

Hur påverkas jag som ledamot i fullmäktige?

Akavia har treåriga mandatperioder där ordinarie fullmäktige hålls på senhösten. Mandatperioden inleds med ett ordinarie fullmäktigemöte och avslutas när nästa ordinarie fullmäktigemöte inleds. Antalet fullmäktigeledamöter är 99. Fullmäktigeledamöterna utses på tre olika sätt; av sektionerna, av professionsföreningarna och genom direktval.Under den första mandatperioden, fram till dess Akavia håller sitt första ordinarie fullmäktigemöte i november 2022, representeras dock medlemmarna av Juseks och Civilekonomernas tidigare valda fullmäktigeledamöter, sammanlagt 155 personer.

Hur påverkas jag som ledamot i förbundsstyrelsen?

Mellan fullmäktiges möten är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förutom sed­vanliga styrelseuppgifter, som framgår av stadgarna, ska förbundsstyrelsen tillsätta styren i profes­sionsföreningarna, delegationer och fokusgrupper samt utvärdera resultatet av deras verksamheter. Styrelsen får också besluta vilka delar av förbundets förtroendemannaorganisation som ska göra vad, lösa uppkomna gränsdragningsfrågor samt besluta om instruktioner för de olika delarna.

Hur påverkas jag som ledamot i en professionsförening?

Professionsföreningarna har fyra uppgifter: Karriärstöd, professionsutveckling, opinionsbildning och rekryteringsstöd. Det är medlemmens utbildning såsom den är registrerad i medlemsregistret som är utgångs­punkten för vilken förening som medlemmen ska tillhöra. En medlem får dock byta till en annan professionsförening om medlemmen till exempel till följd av sina arbetsuppgifter känner större samhörighet med eller intresse för en annan profession. Den som är chef får också tillhöra professionsföreningen för chefer.
För att få en flexibel verksamhet som inte tyngs av formalia, såsom stadgar, valberedningar och årsmöten, leds varje förening av ett förenings­styre, inte av en formell föreningsstyrelse. Styret utses årligen av förbundsstyrelsen och består av tre till sju ledamöter. Medlemmar kan anmäla sig själva eller rekommenderas av en annan medlem eller förtroendevald. Förbundsstyrelsen kommer att utse nya styren under början av 2020. Inför detta kommer information att gå ut till medlemmarna med en uppmaning att nominera sig själva eller en annan medlem.
Nuvarande styren fortsätter som vanligt. Efter årsskiftet 2019/2020 kommer förbundsstyrelsen att utse nya styren för 2020. Inför detta kommer information att gå ut till medlemmarna med en uppmaning att nominera sig själva eller en annan medlem.

Hur påverkas jag som medlem?

Som medlem i Akavia kommer du att få lättare kontakt med förbundets medlemsservice och medlemsrådgivning i och med att öppettiderna utökas. Läs mer på i FAQ förbundens hemsidor.

Hur påverkas jag som förtroendevald?

Det nya förbundet kommer att bygga på en till delar ny demokratisk organisation. Förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, förbundsråd, förbundsstyrelse, sektioner, professionsföreningar, fokusgrupper, lokalföreningar och lokalombud. Beroende i vilken av dessa delar du är engagerad påverkas du som förtroendevald.

Hur påverkas jag som ledamot i förbundsrådet?

Förbundsrådet har till uppgift att ge förbundsstyrelsen råd vid viktigare beslut samt vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen och upp­drag som revisor. Förbundsrådet består av förbundets ordförande, tre ledamöter från varje sektionsstyrelse, en ledamot från varje professionsförenings styre samt de tre direktvalda fullmäktigeleda­möter som fick flest röster i valet.

Hur påverkas jag som förtroendevald i någon av sektionsstyrelserna?

Sektionerna är delar av förbundet som har till uppgift att stödja medlemmarna och förbundsstyrelsen genom att verka sammanhållande i relation till medlemmarna och deras arbetsmarknadssektorer. Akavia har fyra sektioner: tre för anställda i privat, kommunal respektive statlig sektor samt en för studerande. Vilken sektion man som medlem tillhör beror på i vilken sektor man är verksam. Sektionsstyrelserna har vardera nio ledamöter som väljs av medlemmarna vid sektionsmöten.

Hur fungerar fokusgrupper?

En fokusgrupp är en tidsbegränsad arbetsgrupp som består av medlemmar med särskilt hög kompe­tens eller särskilt intresse för viss fråga. Den tillsätts av förbundsstyrelsen för att utveckla förbundets politik och stärka opinionsbildningen. Förslag att inrätta en fokusgrupp kan komma från medlem, professionsförening, sektion, för­bundskansli eller förbundsstyrelsen.

Vill du bli medlem?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Läs våra branschtidningar

Tidningarna Karriär och Civilekonomen finns både i pappersupplaga och online. Perfekta för dig som vill veta mer om trender och nyheter i branschen, arbetsvillkor eller få tips i karriären.