Gå till Innehållet

För dig i statlig sektor

Chefsavtalet

Inom staten finns ett centralt chefsavtal där det framgår att varje myndighet ska utse vilka som ska ingå i den lokala chefskretsen genom ett lokalt chefsavtal.

Att omfattas av chefsavtal innebär följande;

  • Att du inte omfattas av RALS 2010-T
  • Att du har förtroendearbetstid om inte annat avtalats
  • Att du är skyldig att lämna uppgift om bisyssla
  • Att du har en uppsägningstid om sex månader

Tidsbegränsade chefsförordnanden

Tidsbegränsade chefsförordnaden förekommer inom statlig sektor.

Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är en tillsvidareanställning. Inom ramen för en tillsvidareanställning kan ett chefsförordnande tidsbegränsas på olika sätt. En sådan tidsbegränsning är tillåten även om den är längre än två år.

Akavia anser att tidsbegränsade chefsförordnanden ger chefer osäkra anställningsförhållanden och att det är svårt att se på vilket sätt tidsbegränsningar av anställningar eller uppdrag på ett positivt sätt bidrar till att chefen blir en bra verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare.

Arbetsgivaren brukar dock motivera sitt beslut att erbjuda tidsbegränsade chefsförordnande med att det öka flexibiliteten i organisationen, vad gäller att gå mellan chefsuppdrag och att vara medarbetare utan chefsuppdrag.

Om du inte redan är anställd på myndigheten så sker vid nyrekrytering av chef att du erbjuds en anställning i en lägre befattning, det kan vara t.ex. som handläggare, utredare eller som avdelningsdirektör. Till den anställningen får du ett tidsbegränsat chefsuppdrag. Ett chefsuppdrag som är tidsbegränsad och/eller kan avslutas genom särskild uppsägning. Denna del av anställningsavtalet skyddas inte av LAS och kan avslutas av arbetsgivaren utan att det föreligger saklig grund.

Huvuddelen av lön och andra anställningsvillkor knyts oftast till den lägre befattningen med ett lönetillägg för chefsdelen. Det kan också förekomma att man får en särskild chefslön. Lönetillägg och chefslönen gäller så länge chefsförordnandet gäller.

Vad som är viktigt att reda ut är hur myndigheten tänker kring om du ska stiga av ditt chefsförordnande. Om du väljer att stanna kvar på myndigheten vad händer då med lönen? Har du erbjudits en grundlön med ett chefslönetillägg?  Det är också viktigt att ta upp frågan kring ev. utbildningsinsatser för att kunna återgå till din tidigare profession efter ett avslutat chefsuppdrag. Även frågan kring omfattningen av utbildningsinsatsen och när den ska genomföras bör vara tydlig. Detta gäller oavsett om man redan innan har varit anställd på myndigheten eller om man har rekryterats dit som chef, med ett tidsbegränsat chefsförordnande.

Många myndigheter har en utarbetad ordning kring hur de hanterar tidsbegränsade chefsförordnaden men det är långt ifrån alla myndigheter som har det. Fråga vad som gäller på den aktuella myndigheten. Om det inte det finns någon generell plan för återgång efter ett tidsbegränsat chefsförordnande bör en sådan regleras i en individuell plan för återgång.

Rådgivning och granskning av avtal

010 303 75 00

Kontakta rådgivningen för att få råd kring ditt anställningsavtal.

Vad är ett chefsförordnande?

Hur fungerar det att bli chef på en myndighet om myndigheten tillämpar chefsförordnande? Anna Westling, förhandlare/rådgivare på Akavia, svarar på en medlemsfråga.

Framgångsrikt ledarskap

Framgångsrikt ledarskap bygger på att lyfta medarbetarna till deras bästa jag, framhåller beteendevetaren Johan Lindahl. “Vid distansarbete är det extra viktigt”, understryker han.