Samhällsvetare

Du som samhällsvetare tillhör den bredaste medlemsgruppen i Akavia. De allra flesta trivs med jobbet men en del är inte helt tillfreds med hur arbetsgivaren leder verksamheten. Akavia arbetar för samhällsvetares arbetsvillkor – och för att en akademisk examen ska löna sig.

1.

Vad gör en samhällsvetare?

Din yrkesgrupp finns överallt på den svenska arbetsmarknaden. Samhällsvetare är akademiker med mycket olika ämneskunskaper och funktioner i arbetslivet. Det är framförallt huvudämnet kombinerat med intresse som avgör var, och med vad, samhällsvetaren arbetar. De allra vanligaste huvudämnena är statsvetenskap och sociologi. Andra vanliga huvudämnen är statistik, ekonomisk historia, samhälls- och kulturgeografi, globala studier och nationalekonomi.

Samhällsvetare är tränade att söka, bedöma och analysera information och arbetar exempelvis som utredare, handläggare, analytiker, verksamhetsutvecklare, samhällsplanerare, kommunikatör eller statistiker. Det finns idag cirka 37 000 yrkesverksamma samhällsvetare i Sverige. Rapportskrivning, statistisk analys, samordning, strategiarbete, handläggning och metodutveckling är några exempel på arbetsuppgifter. Bland Juseks nyexaminerade medlemmar 2019 är 40 procent verksamma i den privata sektorn, 34 procent arbetar statligt och 26 procent inom kommunal/regional sektor.

För en kandidatexamen krävs en treårig samhällsvetenskaplig utbildning, (180 högskolepoäng). För en magisterexamen krävs ytterligare ett års heltidsstudier, och för masterexamen två år. Några fortsätter på forskarnivå för att ta licentiatexamen (två år) och doktorsexamen (fyra år).

Källa: Akavia, Efter examen (Jusek, 2019).

2.

Hur mycket tjänar en samhällsvetare?

Medianlönen i den privata sektorn är 44 465 kronor i månaden. Medianlönen för er inom statlig och kommunal sektor är 43 700 respektive 41 400 kronor i månaden.

Den rekommenderade ingångslönen för en nyexaminerad samhällsvetare är 30 000 kronor i månaden, som också är medianlönen.

Källa: Akavias lönestatistik 2019, Akavia.

Mer lönestatistik för samhällsvetare

3.

Hur trivs samhällsvetare på jobbet?

En majoritet av er är nöjda med arbetet och tre av fyra uppger sig vara mycket engagerade. Var tredje känner dock missnöje med arbetsgivarens ledning och styrning av verksamheten. Samtidigt tycker en större andel jämfört med andra utbildningsgrupper att ni i jobbet strävar mot värdefulla mål. Dessutom är ni färre som upplever höga nivåer av negativ stress.

Ungefär hälften anser att det är högt i tak på arbetsplatsen, medan en fjärdedel har en motsatt uppfattning. Ni tillhör en av förbundets utbildningsgrupper som är mest nöjda med sin närmaste chef. 54 procent är det i hög eller mycket hög utsträckning. Likaså är ni generellt nöjda med era kollegor.

Källa: Hur mår samhällsvetare på jobbet? (Jusek, 2019).

4.

Hur ser ser framtidsen ut för samhällsvetare?

Bland de nyexaminerade samhällsvetarna 2019, har en tredjedel fått arbete redan innan examen och efter tre månader hade drygt 65 procent ett arbete. Åtta av tio som var anställda hade ett jobb med relevans för deras utbildning. Inom vissa områden är det stor konkurrens om jobben och det kan därför ta tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Vanligtvis får en samhällsvetare sin första anställning inom statlig förvaltning, på en kommun eller i handels-, tjänste- och serviceföretag.

De med yrkeserfarenhet har ett bättre utgångsläge, då arbetsmarknaden för erfarna samhällsvetare är mer i balans.

De närmaste åren går relativt många samhällsvetare i pension samtidigt som de efterföljande ålderskullarna är förhållandevis små. Det innebär att efterfrågan på nyexaminerade kommer att öka på längre sikt och en av tio arbetsgivare ser redan nu en brist på nyexaminerade.

Både för dem som är nya på arbetsmarknaden och för erfarna samhällsvetare är kunskap inom digital kommunikation, informationsteknologi, systemvetenskap, offentlig förvaltning, miljövetenskap och verksamhetsutveckling kompetens som efterfrågas.

Källa: Akavia (Efter examen (Jusek, 2019), Framtidsutsikter (Saco 2020), Arbetskraftsbarometern (SCB 2020).