Gå till Innehållet

Lag om företagshemligheter och sekretessavtal

Utöver lagen om företagshemligheter kan sekretessbelagda uppgifter eller information du får ta del av i din anställning regleras i ett sekretessavtal.

Företagshemligheter och sekretess i din anställning

Som anställd är det inte ovanligt att få tillgång till information som på olika sätt kan vara känslig för din arbetsgivare om den används för ett felaktigt syfte, blir allmänt känd eller utnyttjas i illojalt syfte. På grund av detta begränsas möjligheten att utnyttja informationen genom lagen om företagshemligheter (2018:558). Arbetsgivaren kan även införa en sekretessklausul i anställningsavtalet eller teckna separata sekretessavtal.

Ny lag om företagshemligheter

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om företagshemligheter (2018:558) i kraft. För händelser som inträffat före detta datum gäller fortsatt äldre lagstiftning, genom lag om skydd för företagshemligheter (1990:409).

Vad är en företagshemlighet?

Företagshemligheter avser bland annat kundregister, marknadsstrategier, ritningar och i vissa fall kunskap om hur en produkt tillverkas. Däremot betraktas inte dina erfarenheter och färdigheter som anställd som företagshemligheter.

För att information ska anses utgöra en företagshemlighet krävs det bland annat att följande fyra krav är uppfyllda:

  • Information som avser affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares eller forskningsinstitutions verksamhet.
  • Information som i dess helhet eller i dess beståndsdelar inte är allmänt känd.
  • Åtgärder har vidtagits för att hålla informationen hemlig.
  • Om informationen läckte ut skulle den vara nackdel ur ett konkurrensperspektiv.

Om en obehörig bereder sig tillgång till, avslöjar eller utnyttjar företagshemligheter kan denne både straffas med maximalt sex års fängelse samt tvingas betala skadestånd för den skada som orsakats.

Sekretessavtal

Genom ett sekretessavtal kan du och arbetsgivaren komma överens om regler avseende sekretess och vad som gäller utöver lagen om företagshemligheter. Det är förekommer att arbetsgivare vill att den anställde ska betala vite, det vill säga ett på förhand bestämt belopp om den anställde bryter mot avtalet. Vi avråder ifrån att skriva på sekretessklausuler kombinerade med viten, eftersom det är en stor ekonomisk risk för dig som anställd. Har du blivit erbjuden ett avtal om sekretess med vitesklausuler – kontakta vår medlemsrådgivning. Våra experter kan ge dig individuell rådgivning och stöd för att lösa situationen.

Avtal om sekretess för dig som är konsult

Du som är konsult ansvararar mot din arbetsgivare och därför avråder vi dig från att skriva separata sekretessförbindelser med din kund. Det är konsultbolaget och kundföretagets ansvar att se till att reglera frågor om sekretess för inhyrd personal och det bör finns en sådan klausul kollektivavtalet.

Blir du erbjuden att skriva på ett separat sekretessavtal med din kund – kontakta oss för personlig rådgivning från våra experter.

Lojalitetsplikt och konkurrensregler

Det finns även andra lagar och regler i arbetsrätten som har en inverkan på lojalitet mellan dig och din arbetsgivare. Några exempel är lojalitetsplikt, konkurrensklausuler, kundskyddsklausul eller värvningsförbund.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Regler om konkurrens i ditt anställningsavtal

Det är viktigt att förstå hur regler om konkurrens påverkar din anställning, även efter du sagt upp dig. Få mer kunskap om vad en konkurrensklausul, kundskyddsklausul, värvningsförbud och lojalitetsplikt faktiskt innebär.

Innan du skriver på ett nytt anställningsavtal

Anställningsavtal kan kännas komplicerat. Här har vi samlat 7 viktiga delar att se över innan du skriver på – både när du byter jobb eller roll internt.