Gå till Innehållet

Anställningsformer

Vilken anställningsform du har i ditt anställningsavtal påverkar bland annat vilken uppsägningstid som gäller enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Vilka olika anställningsformer finns det?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är huvudregeln att anställningsavtal ska gälla tillsvidare, det innebär att om inget annat framgår av ditt anställningsavtal är det en tillsvidareanställning som gäller.

Det finns dock flera andra anställningsformer som är undantag från huvudregeln, som till exempel vikariat och provanställning. Beroende på din anställningsform tillämpas olika regler gällande uppsägning, uppsägningstid och din rätt till semester.

Det är därför viktigt att noga läsa igenom ett anställningsavtal innan du skriver på. Om arbetsgivaren hänvisar till ”gällande kollektivavtal” i avtalet – be om att få en kopia på kollektivavtalet så att du vet vad som gäller. Har du frågor om din anställningsform – kontakta vår medlemsrådgivning. Vill du att någon av våra experter ska gå igenom ditt avtal innan du skriver på? Skicka in ditt anställningsavtal på granskning.

Är du inte medlem i Akavia? Läs mer om medlemskapet här.

Tillsvidareanställd

En tillsvidareanställning innebär att anställningen pågår tills du eller arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet. Att vara tillsvidareanställd – eller fast anställd – innebär således att det inte finns något bestämt slutdatum för din anställning.

Tidsbegränsad anställning – tidigare ”visstidsanställning”

En tidsbegränsad anställning är – precis som namnet antyder – en anställning som pågår under en begränsad tid. Det är reglerna i LAS som styr i vilka situationer som en arbetsgivare har rätt att teckna anställningsavtal om tidsbegränsad anställning. Om det finns kollektivavtal kan det dock innehålla regler som är speciellt utformade efter företaget eller branschen. Då är det kollektivavtalets regler som gäller.

Enligt LAS får arbetsgivare teckna avtal om tidsbegränsad anställning endast vid:

  • Särskild visstidsanställning
  • Provanställning
  • Vikariat
  • Säsongsarbete

Särskild visstidsanställning

Särskild visstidsanställning innebär att en arbetsgivare kan anställa för att täcka upp för ett tillfälligt behov av arbetskraft. Arbetsgivaren är inte skyldig att förklara anledningen för att tillämpa särskild visstidsanställning.

Om du har varit särskild visstidsanställd hos samma arbetsgivare under ett år eller mer, under en femårsperiod, övergår din anställning automatiskt i en tillsvidareanställning. Detsamma kan även gälla om du under en längre period än 12 månader haft olika vikariat, säsongsanställningar och särskilda visstidsanställningar efter varandra.

Provanställning

En provanställning är en form av tidsbegränsad anställning som enligt LAS inte får vara längre än sex månader. Efter det övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Om du är provanställd kan arbetsgivaren välja att avbryta din provanställning eller avsluta den innan den övergår i en tillsvidareanställning, utan att ange en anledning. Då ska du få information om det minst två veckor innan och senast när provanställningen går ut, om ni inte har avtalat om längre uppsägningstid. Om varken du eller arbetsgivaren avbryter provanställningen övergår den automatiskt över till en tillsvidareanställning.

Innan du tackar ja till en provanställning bör du se till att din ekonomi klarar att du kan tvingas sluta med kort varsel. Naturligtvis kan du själv även välja att avbryta din provanställning direkt på dagen eller avsluta den innan den övergår i en tillsvidareanställning.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det finnas andra regler för uppsägning av en provanställning. Kolla därför upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.

I ditt anställningsavtal ska det tydligt framgå när provanställningen börjar och hur lång den är. Dessutom ska det framgå vilka övriga villkor som gäller i anställningsavtalet, till exempel rörande lön och löneförmåner, semester och normal arbetstid.

Vikarie

Om en anställd till exempel blir sjuk eller ska vara ledig under längre tid kan arbetsgivaren anställa en vikarie. Arbetsgivaren kan i vissa fall även anställa någon som vikarie under tiden som rekryteringen pågår till den specifika tjänsten. Om du anställs som vikarie kan längden på ditt vikariat variera, eftersom det är arbetsgivarens behov som styr.

Om du har varit anställd som vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren övergår din anställning till en tillsvidareanställning.

I ditt anställningsavtal ska det tydligt framgå hur långt vikariatet ska vara. Dessutom ska det framgå vilka övriga villkor som gäller, till exempel rörande lön och löneförmåner, semester och arbetstid.

”Timanställd” eller ”timanställning”

En timanställning är ingen lagstadgad anställningsform. Trots det använder sig många arbetsgivare av definitionen timanställning och det betyder att du får betalt per timme som du jobbar. Ofta får du även semesterersättning utbetald tillsammans med din lön. Hur mycket du jobbar beror på arbetsgivarens behov och din egen tillgänglighet. Det innebär att dina arbetade timmar – och därmed din lön – kan variera från månad till månad.

Är du anställd på detta sätt handlar det ofta om att du är så kallat ”intermittent anställd” vilket betyder att du jobbar vid behov. Anställningsformen kan antingen vara tillsvidare eller en särskild visstidsanställning. Tänk på att du som är timanställd alltid kan tacka nej till erbjudande om jobb.

I ditt anställningsavtal ska det finnas information om vad du ska få i lön per arbetad timme. Dessutom ska det finnas information om till exempel arbetsuppgifter och eventuella andra löneförmåner.

Har du frågor om ditt anställningsavtal?

Oavsett om du är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning (provanställning, särskild visstidsanställning eller vikariat) kan du som är medlem alltid kontakta oss för arbetsrättsligt stöd eller rådgivning utifrån din situation.

Om du ska byta jobb och ska skriva på ett nytt anställningsavtal finns det några viktiga saker att tänka igenom innan du skriver på. Använd vår checklista för anställningsavtal för att säkerställa att allt som bör vara med finns i avtalet. Dessutom kan du skicka in ditt anställningsavtal på granskning till våra experter.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Checklista för ditt anställningsavtal

Det är viktigt att veta vad som gäller för att vara trygg i din anställning. Få koll på vad som bör vara med i ett anställningsavtal med vår checklista.

Fördelar med kollektivavtal

Vad innebär det egentligen att ha kollektivavtal? Se listan över vilka anställningsvillkor som påverkas och vilka effekter det har för dig som anställd.