Allt om lönesamtalet

Snart dags för lönesamtal? Här hittar du stegen till hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att tänka på under lönesamtalet. Som medlem i Akavia har du dessutom tillgång till Sveriges bästa lönestatistik.

Inför lönesamtalet

I ditt medlemskap ingår bland annat intervjuträning och lönerådgivning av experter på området. Du kan enkelt bli medlem här.

 • Vikten av kollektivavtal

  Rätten till en lönerevision kommer genom kollektivavtal. Det finns många kollektivavtal med flera olika lösningar. Så det kan vara relevant att stämma av vad som gäller enligt just ditt kollektivavtal.
 • medarbetarsamtal/utvecklingssamtal

  Innan det är dag för lönesamtalet bör din arbetsgivare ha haft ett medarbetar- eller utvecklingssamtal med dig. Medarbetarsamtalet är framåtblickande och syftar till att du och din chef gemensamt sätter mål och lägger upp en strategi för hur du ska nå dessa. I samtalet diskuterar ni vanligtvis också vilka förutsättningar du behöver för att nå målen, arbetsbelastning, anpassning, kompetensutveckling och annat som ska underlätta din arbetsmiljö och prestation under året. Medarbetarsamtalet ligger sedan till grund för ditt lönesamtal.

 • Lönekriterier

  Vid sidan av medarbetarsamtalet, påverkar era lönekriterier ditt lönesamtal. Dessa bör ha presenterats och diskuterats med alla anställda långt innan det är dags för lönesamtalet. Fundera över hur väl du uppfyller var och en av dessa.  Lönekriterier brukar ta upp olika aspekter av själva arbetet och uppehåller sig därför inte bara kring prestationen. Så fundera över hur väl du uppfyller dessa.

 • FÖRBERED DIG MED FAKTA 

  Gör en lista med vad du har åstadkommit och var så konkret som möjligt. Har du fått utökat ansvar, levererat innan en deadline, tagit dig an ett extra projekt eller löst en uppgift på ett bra sätt? Fokusera på dina mål och på om du uppfyllt eller överträffat dessa. Utgå från det ni pratat om under medarbetarsamtalet.

 • dina förmågor

  Även din förmåga att samarbeta, ge service och ta ansvar för dina och andras arbetsuppgifter och mål, är en del av din prestation. Oftast finns det uttryckt i era lönekriterier eller definitionerna av de. Att endast uppfylla mål och resultat är därför inte tillräckligt. Det är en fördel om du kan visa att du är en tillgång för både verksamheten, chefen och kollegorna. Kartlägg därför, inte bara – vad du har gjort utan – hur du har gjort det.

 • använd akavias lönestatistik

  Genom ditt medlemskap har du tillgång till en av Sveriges bästa underlag för akademikers löner. Jämför din lön beroende på erfarenhet och befattning. Genom Akavias lönestatistik kan du också stämma av din nuvarande lön och arbetsgivarens löneförslag i förhållande till marknadslöneläget för din befattning.

 • Rådfråga AKAVIAS EXPERTER OM LÖN

  Inför lönesamtalet kan du ringa oss på Akavia genom medlemsrådgivningen och prata direkt med en förhandlare som kan lön och lönerådgivning. Du kan få både coachning och stöttning inför ditt lönesamtal.

 • Rådfråga lokala förtroendevalda

  Om det finns lokala förtroendevalda för Saco-S, Akademikerförbunden, Saco-förbunden eller Akavia på din arbetsplats är det klokt att också prata med dem. Detta är personer som kan ha mycket lokal kännedom om löneläget på just din arbetsplats.

Under lönesamtalet

När du gjort ditt förarbete är du väl förberedd. Följande omständigheter kan inträffa under lönesamtalet varför det kan vara en klok strategi att förbereda sig kring vad som kan hända under samtalet.

TVÅ SAMTAL OM LÖN

Arbetsgivaren bör i god tid innan lönesamtalet informerat dig om hur lönesamtalen går till. Det är inte helt ovanligt att man hos vissa arbetsgivare tillämpar ett system med två samtal om lön där det ena samtal kan ha ett fokus kring utvärderingen av prestationen och arbetssätten medan man i det andra samtalet har fokus kring det förslag om lön som chefen i det samtalet presenterar. Dessa samtal kan ha olika benämningar och lite olika innehåll. Det är därför viktigt att chefen tydligt informerar dig för hur samtalen kommer att genomföras.

LÖNESAMTAL, LÖNEFÖRHANDLING OCH LÖNEBESKED

För att undvika missförstånd och att lönesamtalen ska flyta på så bra som möjligt rekommenderas att du stämmer av att det kommer vara fråga om ett lönesamtal och ingenting annat. Lönesamtalet ska ses som ett utvärderande samtal där du och din chef utvärderar vad du har gjort och hur du har gjort det. Det är inte fråga om en regelrätt löneförhandling, utan fokus ligger på utvärdering.

En löneförhandling däremot är relevant vid en nyanställning eller när du får en ny befattning internt. Inte minst vid tillämpande av en ”två-samtalsmodell”, är det tyvärr inte ovanligt att det andra samtalet får karaktären av ett regelrätt lönebesked. Om ”lönebeskedet” innebär att det inte är möjligt att kommentera eller påverka, så bör du ta upp det för diskussion då det inte är förenligt med de löneavtal som Akavia är med och tecknar. Ett lönesamtal ska ge dig möjlighet att åtminstone kommentera, påpeka och om möjligt påverka det förslag om ny lön som din chef vill lämna till dig.

 • inramning av samtalet

  Det är bra om du och din chef inleder lönesamtalet med att stämma av agendan för mötet. Det vill säga, hur kommer lönesamtalet att läggas upp och vilka frågor/teman kommer ni att samtala kring.

  Det rekommenderas att ni har avsatt tillräckligt med tid för att kunna ha en bra utvärdering och meningsfullt lönesamtal. Ett riktmärke kan vara en timme.

  När ni har stämt av agendan kan chefen redogöra för hur denne har gått tillväga för att inhämta information gällande din prestation och ditt arbetssätt.  Frågor gällande otydligheter vad gäller lönekriterier eller dess definitioner kan också komma att tas upp. Därefter går ni in på själva prestationsbedömningen.

 • Dialog om lön

  Efter att chefen inlett och förklarat hur samtalet kommer att gå till så är det troligt att denne kommer att grunda sitt förslag om ny lön genom att beskriva hur chefen uppfattar din prestation, ansvarstagande och beteende med mera. Det kommer troligen också att kopplas till era lönekriterier.

  Beroende på om arbetsgivaren tillämpar ett system om ett eller två olika samtal om lön kan det hända att löneförslaget lämnas i omedelbar anslutning till arbetsgivarens motivering eller så presenteras det i nästa samtal.

 • Din prestation

  Observera att Akavias löneavtal alltid utgår ifrån att en dialog om lön är möjligt. Om inte så kan du läsa mer om vad du kan göra under rubriken – När det går snett. Utifrån den process som vi beskriver här, kan det nu, efter att chefen lämnat sitt förslag om lön, vara din tur att redogöra för dina prestationer.  


  Gå igenom vad du arbetar med och vad du gjort under året. Det kan uppfattas som trivialt, men det kan vara viktigt att få samsyn med chefen i vad du faktiskt gör. Lyft de saker som gått bäst för dig och hur du anser att du uppfyllt dina mål. Lägg gärna till om du även kan styrka vad som gått bra genom feedback från chefer, kollegor, kunder eller leverantörer.


  Det finns två viktiga regler i lönesamtalet. Undvik att jämföra dig med kollegor, utgå bara från din egen insats. Hota inte om att du ska säga upp dig om du inte avser agera på frågan. Arbetsgivaren synar ofta den typen av utspel.
 • Gå igenom löneläget

  Hur ser löneläget ut i relation till din roll baserat på Akavias lönestatistik, samt den feedback du fått om du rådfrågat någon av Akavias förhandlare, kollegor eller lokala förtroendevalda inför samtalet.

 • Presentera ditt förslag till lön

  Presentera din syn på din lön och vad du anser är en rimlig löneökning i kronor eller procent. Invänta arbetsgivarens återkoppling. Beskriv också hur du har utfört dina arbetsuppgifter. Prestation är så mycket mer än måluppfyllnad och resultat. Visa att du är rätt person på rätt plats med rätt inställning. 

Det är inte helt ovanligt att chefen, efter att ha gett sin bedömning och du har kommenterat och beskrivit din prestation, lämnar sitt förslag om ny lön. Det är dock inte ovanligt att chefen inleder lönesamtalet med att lämna sitt förslag om ny lön och därefter redogör för sin bedömning, även om det inte är något som rekommenderas.

 • Inte nöjd med löneförslaget?

  Det finns inget krav om att du måste acceptera eller godkänna ett löneförslag, även om det är önskvärt. Beroende på kollektivavtal kan det finnas olika möjligheter att agera.

  Kolla därför vad som gäller för din arbetsgivare eller prata med dina fackliga representanter. Något nytt lönesamtal är som regel inte möjligt. I vissa kollektivavtal finns möjlighet till att få ett förtydligande lönesamtal. Det gäller främst när oklarheter eller ur rättslig synpunkt, tveksamma argument förekommit, inte när man enbart är missnöjd med löneförslaget.

  Fråga vad som krävs för att du ska nå det löneläge du tänkt. Se om du kan förhandla om andra delar än ren lön. Det kan handla om att få träna på arbetstid, en extra pensionsutbetalning, fler semesterdagar eller en utbildning.

 • när det går snett

  Har du av någon anledning inte kunnat leva upp till de krav som din arbetsgivare ställer på dig så bör ni upprätta en handlingsplan där det framgår vad du behöver göra och vilket stöd du kommer att få från din arbetsgivare.

  Skulle din chef endast vilja lämna ett besked om ny lön till dig så bör du påpeka det bristfälliga hanterandet. Du bör då kräva ett nytt lönesamtal eller kontakta din förening lokalt. Saknas en sådan så kan du alltid vända dig till Akavias medlemsrådgivning.


  Det händer då och då att argument används i lönesamtalet som inte hör hemma där. Hit räknas argument som missgynnar dig och utgår ifrån att du är föräldraledig, kvinna/man, ålder eller någon annan av de i lag skyddade diskrimineringsgrunderna. Skulle sådana argument dyka upp under lönesamtalet så behöver du påpeka det för chefen. Kontakta din förening lokalt eller kontakta Akavias medlemsrådgivning för vidare stöd.

Löneförhandling - nytt arbete

Akavia kan se att det är vid byte av tjänst inom bolaget eller till ny tjänst i annat bolag som våra medlemmar har störst möjlighet att få upp lönen. Här kan du läsa våra tio bästa råd inför denna löneförhandling:

 1. Undvik att prata lön för tidigt

  Många arbetsgivare eller rekryterare har en tendens att försöka be om ett löneanspråk redan när de ringer för att boka första intervjun. I första hand ska du då meddela att du förordar att ni kan ta den diskussionen när du erbjuds tjänsten. Om arbetsgivaren står på sig och verkligen kräver ett löneanspråk redan nu ska du be att få återkomma om två, tre dagar när du fått chansen att fundera lite.

  Ge inte ett anspråk direkt i samtalet, om du inte är förberedd på detta. Var sedan tydlig när du återkommer att ditt förslag ges under förbehållet att du ger ett anspråk utifrån vad du just nu vet om rollen. Men att detta kan komma att ändras när du träffat bolaget och fått större kunskap om rollen.
 2. Be arbetsgivaren om samtliga anställningsvillkor

  Att ge ett löneanspråk utan att först ha en fullvärdig bild av villkoren i bolaget är både svårt och fel. Lönen är en del, och om villkoren i övrigt innebär att du exempelvis inte får tjänstepension, sjuklön eller föräldralön så behöver du förhandla om en högre lön för att täcka även dessa delar.

  Be arbetsgivaren mejla över samtliga förmåner, eller vilket kollektivavtal bolaget har, så att du har en helhetsbild innan du ger ett löneanspråk.
 3. Stäm av eventuella rörliga lönedelar

  Det är viktigt att få kunskap om det finns rörliga lönedelar så att du kan förbereda ett anspråk både utifrån den fasta grundlönen och utifrån vilka rörliga lönedelar som kan tillkomma.
 4. Stäm av löneläget

  Stäm av med Akavias lönestatistik. Prata med kollegor och andra i ditt nätverk för att få all fakta du kan kring löneläget för denna arbetsplats samt denna roll.
 5. Kontakta lokala förtroendevalda

  Många gånger kan det finnas kontaktpersoner för Akavia eller Saco-förbunden i jobbannonsen. Kontakta gärna denna person då du får möjligheten att prata direkt med en person som arbetar i bolaget, och som kan ge dig en mer detaljerad bild av lön och anställningsvillkor på arbetsplatsen.
 6. Prata med Akavias rådgivare

  Om du vill ha coachning och stöttning inför samtalet eller kanske behöver stöd med hur du ska tolka lönestatistiken är du alltid välkommen att kontakta Akavias rådgivare på 010-303 75 00 för att prata lön inför din anställning.
 7. Undvik att prata om nuvarande lön

  Många arbetsgivare brukar fråga vad du tjänar idag. Det arbetsgivaren egentligen frågar efter är vilken lön de minst måste matcha för att du ska ta tjänsten. Undvik att prata om vad du tjänar idag då det kan pressa ner din lön mer än du önskar. Svara i stället på detta med att meddela att du anser att det är rimligt att prata om vilken lön som ska gälla för denna tjänst.

  Enda tillfället att prata om vad du tjänar idag är om du vet att arbetsgivaren kan ha svårt att matcha vad du tjänar, eller i förhandling ger ett lägre bud än vad du tjänar idag. Då kan det vara klokt att vara tydlig med var du ligger lönemässigt idag.
 8. Ditt förslag bör innehålla en prutmån

  Traditionell löneförhandling brukar bygga på att parterna utgår från att de ger bud som har ett förhandlingsutrymme. Det vill säga att om du vill landa på en lön runt X kronor bör du därmed begära exempelvis mellan 3 000 – 5 000 kronor mer än detta för att ha en så kallad prutmån.

  På samma sätt är det inte ovanligt att arbetsgivaren börjar lägre än vad de kan sträcka sig. Med undantag för transparenta arbetsgivare, alternativt om arbetsgivaren verkligen tydliggör att du får ta tjänsten till detta löneläge eller så måste de gå vidare med andra kandidater.
 9. Håll koll på löneåret

  Du och arbetsgivaren kan enas om att lönen är reviderad för året, eller även för år framåt i tiden. Så när du pratar lön med arbetsgivaren måste du få tydlighet kring när du kommer ha nästa lönerevision då du annars kanske måste begära lite högre lön för att kompensera för att det dröjer innan du får en lönerevision.
 10. Lägsta nivå

  Du bör själv reflektera över vad som är den lägsta nivå du kan ta tjänsten till för lön. Detta ska du ta med dig till förhandling, som ditt sista kort om ni verkligen inte kan enas och står väldigt långt ifrån varandra.