Gå till Innehållet

Inför lönesamtalet

När det är dags för lönerevision är det viktigt att du förbereder dig på rätt sätt inför ditt lönesamtal. Nedan hittar du en lista över förberedelserna, steg för steg.

 • Vikten av kollektivavtal

  Rätten till en lönerevision och lönesamtal kommer genom kollektivavtal. Det finns många kollektivavtal med flera olika lösningar. Så det kan vara relevant att stämma av vad som gäller enligt just ditt kollektivavtal.
 • Utgå ifrån medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal

  Innan det är dags för lönesamtalet bör din arbetsgivare ha haft ett medarbetar- eller utvecklingssamtal med dig. Medarbetarsamtalet är framåtblickande och syftar till att du och din chef gemensamt sätter mål och lägger upp en strategi för hur du ska nå dessa. I samtalet diskuterar ni vanligtvis också vilka förutsättningar du behöver för att nå målen, arbetsbelastning, anpassning, kompetensutveckling och annat som ska underlätta din arbetsmiljö och prestation under året. Medarbetarsamtalet ligger sedan till grund för ditt lönesamtal.
 • Basera lönesamtalet på lönekriterier

  Vid sidan av medarbetarsamtalet, påverkar era lönekriterier ditt lönesamtal. Dessa bör ha presenterats och diskuterats med alla anställda långt innan det är dags för lönesamtalet. Fundera över hur väl du uppfyller var och en av dessa. Lönekriterier brukar ta upp olika aspekter av själva arbetet och uppehåller sig därför inte bara kring prestationen. Så fundera över hur väl du uppfyller dessa.
 • Tydliggör formen för lönesamtalet

  Arbetsgivaren bör i god tid innan informera dig om hur lönerevisionen genomförs. Det är inte helt ovanligt att man hos vissa arbetsgivare tillämpar ett system med två lönesamtal. Då är ofta fokus för det första samtalet en utvärdering av prestation och arbetssätt, medan det andra samtalet har fokus på det förslag om lön som chefen presenterar. För att du ska få rätt förutsättningar är det viktigt att chefen tydligt informerar om upplägget.
 • Förbered dig med fakta

  Gör en lista med vad du har åstadkommit och var så konkret som möjligt. Har du fått utökat ansvar, levererat innan en deadline, tagit dig an ett extra projekt eller löst en uppgift på ett bra sätt? Fokusera på dina mål och på om du uppfyllt eller överträffat dessa. Utgå från det ni pratat om under medarbetarsamtalet.  
 • Dina förmågor

  Även din förmåga att samarbeta, ge service och ta ansvar för dina och andras arbetsuppgifter och mål, är en del av din prestation. Oftast finns det uttryckt i era lönekriterier eller definitionerna av de. Att endast uppfylla mål och resultat är därför inte tillräckligt. Det är en fördel om du kan visa att du är en tillgång för både verksamheten, chefen och kollegorna. Kartlägg därför, inte bara – vad du har gjort utan – hur du har gjort det.
 • Använd dig av lönestatistik

  Som medlem har du tillgång till Sveriges, förmodligen, bästa lönestatistik med över 370 000 akademikers löner. Du kan jämföra din lön med andra med samma erfarenhet, utbildning, befattning med mera. Med lönestatistiken kan du också stämma av din nuvarande lön och arbetsgivarens löneförslag i förhållande till marknadslöneläget för din befattning.
 • Rådfråga lokalt förtroendevalda

  Om det finns lokalt förtroendevalda från Saco-S, Akademikerförbunden, Saco-förbunden eller Akavia på din arbetsplats är det klokt att också prata med dem. Detta är personer som kan ha mycket lokal kännedom om löneläget på just din arbetsplats.
 • Få lönerådgivning från experter

  Inför lönesamtalet kan du kontakta medlemsrådgivningen och prata direkt med en förhandlare som kan svara på dina funderingar eller frågor om lön och lönerådgivning. Som medlem kan du få både coachning och stöttning inför ditt lönesamtal, med en personlig expert som utgår från din situation.

Under lönesamtalet

När du gjort ditt förarbete är du väl förberedd inför ditt lönesamtal. Hur väl du faktiskt kan påverka din lönesättning utgörs även av externa omständigheter och därför är det klokt att göra en strategi för hur du hanterar olika utfall av ditt lönesamtal.

Viktig skillnad på lönesamtal, löneförhandling och lönebesked

Lönesamtal ska ses som ett utvärderande samtal där du och din chef utvärderar vad du har gjort och hur du har gjort det. Det är inte fråga om en regelrätt löneförhandling som när du får nytt jobb eller ny befattning/roll internt, utan fokus vid ett lönesamtal ligger på utvärdering.

Har du lönerevision med två lönesamtal är det tyvärr inte ovanligt att det andra samtalet enbart innebär att chefen ger besked om vilken lön du får. Om ”lönebeskedet” inte är möjligt att kommentera eller påverka, så bör du ta upp det för diskussion med din arbetsgivare. Ett lönesamtal ska ge dig möjlighet att åtminstone kommentera, påpeka och om möjligt påverka det förslag om ny lön som din chef vill lämna till dig.


Stategi under lönesamtalet – steg för steg

 • Inramning av ditt lönesamtal

  Det är bra om du och din chef inleder lönesamtalet med att stämma av agendan för mötet. Det vill säga, hur kommer lönesamtalet att läggas upp och vilka frågor/teman kommer ni att samtala kring. 

  Det rekommenderas att ni har avsatt tillräckligt med tid för att kunna ha en bra utvärdering och meningsfullt lönesamtal. Ett riktmärke kan vara en timme.

  När ni har stämt av agendan kan chefen redogöra för hur denne har gått tillväga för att inhämta information gällande din prestation och ditt arbetssätt.  Frågor gällande otydligheter vad gäller lönekriterier eller dess definitioner kan också komma att tas upp. Därefter går ni in på själva prestationsbedömningen.
 • Dialog om lön

  Efter att chefen inlett och förklarat hur samtalet kommer att gå till så är det troligt att denne kommer att grunda sitt förslag om ny lön genom att beskriva hur chefen uppfattar din prestation, ansvarstagande och beteende med mera. Det kommer troligen också att kopplas till era lönekriterier.

  Beroende på om arbetsgivaren tillämpar ett system om ett eller två olika samtal om lön kan det hända att löneförslaget lämnas i omedelbar anslutning till arbetsgivarens motivering eller så presenteras det i nästa samtal.
 • Din prestation

  Observera att Akavias löneavtal alltid utgår ifrån att en dialog om lön är möjligt. Utifrån den process som vi beskriver här, kan det nu, efter att chefen lämnat sitt förslag om lön, vara din tur att redogöra för dina prestationer.

  Gå igenom vad du arbetar med och vad du gjort under året. Det kan uppfattas som trivialt, men det kan vara viktigt att få samsyn med chefen i vad du faktiskt gör. Lyft de saker som gått bäst för dig och hur du anser att du uppfyllt dina mål. Lägg gärna till om du även kan styrka vad som gått bra genom feedback från chefer, kollegor, kunder eller leverantörer.

  Det finns två viktiga regler i lönesamtalet. Undvik att jämföra dig med kollegor, utgå bara från din egen insats. Hota inte om att du ska säga upp dig om du inte avser agera på frågan. Arbetsgivaren synar ofta den typen av utspel.
 • Gå igenom löneläget

  Hur ser löneläget ut i relation till din roll baserat på Akavias lönestatistik, samt den feedback du fått om du rådfrågat någon av Akavias förhandlare, kollegor eller lokala förtroendevalda inför samtalet.
 • Presentera ditt förslag till lön

  Presentera din syn på din lön och vad du anser är en rimlig löneökning i kronor eller procent. Invänta arbetsgivarens återkoppling. Beskriv också hur du har utfört dina arbetsuppgifter. Prestation är så mycket mer än måluppfyllnad och resultat. Visa att du är rätt person på rätt plats med rätt inställning. 
 • Chefen lämnar nytt förslag om lön

  Det är inte helt ovanligt att chefen, efter att ha gett sin bedömning och du har kommenterat och beskrivit din prestation, lämnar sitt förslag om ny lön. Det händer dock även att chefen inleder lönesamtalet  med att lämna sitt förslag om ny lön och därefter redogör för sin bedömning, även om det inte är något som rekommenderas.

  Hur du bemöter chefens argument
 • Är du inte nöjd med löneförslaget?

  Det finns inget krav på att du måste acceptera eller godkänna ett löneförslag, även om det är önskvärt. Beroende på kollektivavtal kan det finnas olika möjligheter att agera. Kolla därför vad som gäller för din arbetsgivare eller prata med dina fackliga representanter. Något nytt lönesamtal är som regel inte möjligt men i vissa kollektivavtal finns möjlighet till att få ett förtydligande lönesamtal. Det gäller främst när oklarheter eller ur rättslig synpunkt, tveksamma argument förekommit, inte när man enbart är missnöjd med löneförslaget.

  Fråga din chef vad som krävs för att du ska nå det löneläge du tänkt. Se om du kan förhandla om andra delar än ren lön. Det kan handla om att få träna på arbetstid, en extra pensionsutbetalning, fler semesterdagar eller en utbildning.
 • När det går snett

  Har du av någon anledning inte kunnat leva upp till de krav som din arbetsgivare ställer på dig så bör ni upprätta en handlingsplan där det framgår vad du behöver göra och vilket stöd du kommer att få från din arbetsgivare.

  Skulle din chef endast vilja lämna ett besked om ny lön till dig, utan att utvärdera din prestation under året, så bör du påpeka det bristfälliga hanterandet. Du bör då kräva ett nytt lönesamtal eller kontakta din förening lokalt. Saknas en sådan så kan du alltid kontakta oss.

  Det händer att argument används i lönesamtalet som missgynnar dig som person och utgår ifrån att du är föräldraledig, ditt kön, din ålder, etnicitet eller någon annan av de i lag skyddade diskrimineringsgrunderna. Skulle sådana argument dyka upp under lönesamtalet så behöver du påpeka det för chefen. Vänd dig till din lokala fackliga förening eller kontakta medlemsrådgivningen för vidare stöd.

Mer stöd inför lönesamtalet

Bästa argumenten

Det är viktigt att vara konkret under lönesamtalet. Därför har vi samlat tydliga argument för att bemöta arbetsgivarens invändningar i ditt lönesamtal.

Boka rådgivning

Att löneförhandla kan vara både spännande och svårt. Få de bästa förutsättningarna för din löneutveckling och ditt lönesamtal med personliga råd från en expert.

Förhandla om fler förmåner

Att förhandla till dig andra förmåner kan göra stor skillnad i ditt arbetsliv. Se vilka förmåner du kan ha i åtanke när du förhandlar om ditt anställningsavtal.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem