Gå till Innehållet

Akavias samarbeten i Sverige och inom EU

Lär dig mer om vilka konstellationer Akavia ingår i på svenska arbetsmarknad, men även inom EU och internationellt.

Fackligt samarbete på svensk arbetsmarknad

På central och lokal nivå ingår Akavia i olika konstellationer för att stärka våra medlemmars intressen på arbetsmarknaden och teckna kollektivavtal.

Saco

Akavia är medlem i Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) – en partipolitisk obunden centralorganisation som med 21 självständiga fackförbund samlar 960 000 akademiker. Saco är en av tre fackliga centralorganisationer på svensk arbetsmarknad. De andra två är Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Landsorganisation i Sverige (LO).

Tillsammans med övriga 20 förbund samverkar Akavia med Saco i olika samhällspolitiska frågor. Däremot tecknar Saco inga centrala kollektivavtal utan det gör fackförbunden på egen hand eller tillsammans med andra Sacoförbund. Akavia förhandlar ofta i samverkan med andra Sacoförbund men respektive fackförbund förhandlar om lön, uppsägningar och andra anställningsvillkor för sina medlemmar.

På arbetsplatser finns ofta olika Sacoförbund representerade och då är även Akavia en del av olika konstellationer. Inom privat sektor heter de ofta Akademikerföreningar, inom statlig sektor Saco-S-föreningar och i kommunal sektor kallas de AkademikerAllians-föreningar.

AkademikerAlliansen

Akavia ingår i AkademikerAlliansen, en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag. AkademikerAlliansen består av 16 Sacoförbund och förhandlar kollektivavtal på central nivå om till exempel löner, allmänna villkor, semester. Motparten i förhandlingarna är  arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

På arbetsplatserna har respektive förbund kvar sin lokala partsställning. Därför finns inom de flesta kommuner och regioner lokala Akaviaföreningar som företräder Akavias medlemmar på arbetsplatsen. Inom vissa kommuner och regioner har Akavia valt att tillsammans med andra Sacoförbund bilda lokala AkademikerAlliansföreningar.

Saco-S

Inom staten ingår Akavia i förhandlingsorganisationen Saco-S som består av 18 olika Sacoförbund och tillsammans företräder man 90 000 medlemmar. Det är Saco-S som förhandlar kollektivavtal med Arbetsgivarverket om till exempel lön, pension och allmänna anställningsvillkor som semester och föräldraledighet.

Lokalt på arbetsplatsen finns Saco-S föreningar som företräder akademiker på arbetsplatsen som är medlemmar i något av de förbund som ingår i Saco-S.

Akademikerförbunden

Akademikerförbunden inom handel och tjänster består av 13 Sacoförbund. Tillsammans arbetar de för goda karriärs-, arbets- och anställningsvillkor inom handels- och tjänsteområdet. Akademikerförbunden samverkar främst genom att träffa centrala och lokala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor.

PTK

I förhandlings- och samverkansrådet PTK arbetar Akavia tillsammans med 25 andra för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett bra och tryggt arbetsliv, och få en bra pension. PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar förtroendevalda och förbundens personal. PTK består av förbund som ingår i Saco och TCO, vilket gör att rådet representerar över en miljon privatanställda tjänstemän.

Internationellt arbete och samarbeten inom EU

En stor del av svensk arbetsrätt har sin grund i EU-lagstiftning och påverkas av nya initiativ. Det gör att frågor om den svenska kollektivavtalsmodellen ofta aktualiseras.

Institutionerna inom EU är en viktig arena för beslutsfattande parallellt med riksdag, regering, myndigheter och kommuner och regioner. Det är därför viktigt för Akavia att deltar i arbetet med EU:s arbetsmarknadspolitik och lagstiftningsprocessen i EU, inte minst för att skapa ett Europa med en europeisk arbetsmarknad som gynnar våra medlemmar.

Sacos internationella arbete

Akavia deltar i och påverkar det internationella arbetet och EU-frågor på olika sätt, olika nivåer och inom olika konstellationer. En stor del av arbetet sker genom Saco där vi också indirekt är medlemmar i olika internationella organisationer. I detta bidrar Akavia bland annat genom deltagande i referensgrupper, påverkan och remissarbete.

Saco arbetar aktivt för att bevaka och påverka EU-lagstiftning och arbetet sker bland annat genom Europafacket, på engelska European Trade Union Confederation (ETUC).

Arbetsmarknadens EU-råd

Påverkansarbetet för medlemmar i privat sektor bedrivs även inom ramen för PTK och Arbetsmarknadens EU-råd som bildades 2018 av PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO. Syftet är att de tre organisationerna ska göra gemensamma ställningstaganden om lagstiftning på EU-nivå och genomförande i svensk lagstiftning.

Brysselkontor för Saco, TCO och LO

Sacos, TCO:s och LO:s gemensamma Brysselkontor har i uppgift att bevaka samarbetet i EU och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som gynnar medlemmarnas intressen och behov.

Europaportalen

Akavia är medlemmar i föreningen Europaportalen vars medlemsorganisationer är både arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Nyhetssajten Europaportalen är specialiserad på EU och Europa med opartisk bevakning från egna redaktioner i Stockholm och Bryssel.

Utforska Akavias politiska arbete

Det här tycker Akavia

Som fackförbund och intresseorganisation för akademiker är det Akavias uppdrag att driva frågor som är viktiga för medlemmarna. Genom vår ställning som avtalspart och opinionsbildare, som kontinuerligt utvecklar nya och hållbara lösningar, skapar vi utväxling för alla våra medlemmar. Vår vision är ett Sverige där våra akademiker kommer till sin rätt.

Nyheter

Upptäck de senaste nyheterna från Akavia. Följ viktiga förändringar i avtalsrörelsen och ta del av aktuella undersökningar och rapporter.