Gå till Innehållet

Rätt lön som personalvetare

De högsta lönerna för personalvetare i Sverige utifrån bransch, stad och sektor finns här. Använd vår lönestatistik och jämför din lön med andra.

Lönestatistik för dig som är personalvetare

Medlem? Logga in och ta del av Sveriges bästa lönestatistik för akademiker.

Inte medlem? Läs mer om medlemskapet och bli medlem för att ta del lönestatistiken.

Fördjupad lönestatistik

Diagrammen nedan visar endast ett urval av vår lönestatistik. För en mer specifik bild av löneläget för personalvetare i Sverige kan du logga in i Saco Lönesök som bygger på uppgifter från över 370 000 akademiker.

I databasen ser du lönenivåer utifrån flera faktorer, till exempel titel, yrkesområde, utbildning, examensår, sektor och befattning. Med lönestatistiken kan du till exempel se vad andra som är HR-specalist, -partner eller -generalist har i lön.

Till lönestatistiken (för medlemmar)Bli medlem

De högsta lönerna för personalvetare

Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. De högsta lönerna för dig som är personalvetare finns inom industri, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, försäkring, fastighet och handeln.

Industri – lön för personalvetare: 56 000 kronor

Den högst betalda branschen för personalvetare är industrin där medianlönen är 56 000 kronor. 70 procent har en kandidatexamen och 26 procent har en master- eller magisterexamen. 46 procent av personalvetarna inom industrin är specialister och 36 procent är chefer, varav nästan hälften har en hög chefsbefattning.

Sedan förra året är det 58 procent som har samma arbetsgivare och roll som förra året. 18 procent har bytt befattningsnivå och arbetsgivare medan 11 procent har bytt roll men är kvar hos samma arbetsgivare och 5 procent har bytt arbetsplats men har en likvärdig befattningsnivå i sin nya tjänst.

Arbetsgivar-/Arbetstagarorganisationer – lön för personalvetare: 55 800 kronor

Bland personalvetarna som jobbar på arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer är medianlönen 55 800 kronor och 80 procent jobbar i Storstockholm.

I den här gruppen är det en femtedel som är under 30 år, vilket är utmärkande sett till de andra branscherna med höga löner för personalvetare. 80 procent som har en kandidat och 18 procent med magister- eller masterexamen. Av personalvetarna i den här branschen är det 48 procent som har en handläggande roll medan 28 procent är specialister.

Sedan förra året är det 65 procent som jobbar hos samma arbetsgivare och i samma roll medan 15 procent bytt både arbetsplats och tjänst. 8 procent har bytt roll men jobbar kvar hos samma arbetsgivare. 

Försäkring – lön för personalvetare: 55 700 kronor

Medianlönen för personalvetare inom försäkringsbranschen är 55 700 kronor och hela 87 procent jobbar i Storstockholm, vilket gör det till den mest Stockholmscentrerade branschen för personalvetare med de högsta lönerna.

61 procent av personalvetarna inom försäkring har en specialistroll och lika stor andel har en kandidatexamen medan 34 procent har en magister eller master.

Jämfört med förra året är det 68 procent som har samma jobb och arbetsgivare medan 13 procent bytt befattning men är kvar hos samma arbetsgivare, 3 procent har bytt arbetsgivare men har en likvärdig roll i sin nya tjänst och 11 procent har bytt både arbetsplats och roll.

Fastighet – lön för personalvetare: 55 600 kronor

Medianlönen för personalvetare inom fastighetsbranschen är 55 600 kronor. Knappt tre fjärdedelar av gruppen jobbar i Storstockholm och sett till gruppen i stort är 31 procent av personalvetarna chefer och 46 procent specialister.

Inom fastighetsbranschen har 81 procent av personalvetarna en kandidat och 16 procent en magister- eller masterexamen.

Sedan förra året har 58 procent samma jobb och arbetsgivare medan 19 procent har bytt helt, både befattningsnivå och arbetsplats. De som enbart har bytt arbetsgivare och har en likvärdig roll i sin nya tjänst är 4 procent medan 8 procent enbart har bytt befattningsnivå men jobbar kvar hos samma arbetsgivare.

Handeln – lön för personalvetare: 53 700 kronor

Inom handeln är medianlönen för personalvetare 53 700 kronor. Här finns en betydligt större geografisk spridning av var i landet personalvetare jobbar. Det är 51 procent som jobbar i Storstockholm, 27 procent i Malmö, 15 procent i Göteborg, 4 procent i Mellansverige och 3 procent i södra Sverige.

Bland personalvetare inom handeln är 39 procent chefer och 34 procent är specialister. Drygt tre fjärdedelar har en kandidatexamen och 23 procent har en magister eller master.

Den här gruppen är rörlig både inom och utom branschen då endast 52 procent har samma jobb och arbetsgivare som förra året. Utöver det har 10 procent enbart bytt tjänst internt medan 6 procent bytt arbetsgivare och har en likvärdig roll den nya tjänsten.

Personalvetarlöner i Sverige

Var du bor i landet påverkar också din lön i stor utsträckning. När du använder Saco Lönesök är därför geografiskt område en viktig faktor för vilken lönenivå du bör jämföra dig med.

Här ser du skillnaden i lön för personalvetare mellan olika geografiska områden – från Storstockholm där medianlönen är 50 200 kronor till 44 100 kronor i norra Sverige. I diagrammet ser du även medianlönerna för GöteborgMalmö-LundMellansverige och södra Sverige.

Vill du få svar på vanliga frågor om lönförbereda dig inför lönesamtalet eller argument för en högre lön kan du som är medlem alltid kontakta Akavias lönerådgivning.

VARFÖR ÄR DET SÅ STOR SKILLNAD I LÖN?

I storstäderna är lönenivåerna ofta högre och en viktig anledning till det är att efterfrågan på arbetskraft är högre vilket driver upp lönerna. En annan anledning är att huvudkontoren, där många högre befattningar finns, ofta placeras i Stockholm, vilket återspeglas i spridningen av lönenivåer i landet.

Sektor påverkar din lön

Det är viktigt att se månadslönen i relation till din arbetstid. Inom privat sektor finns det en högre andel rörliga löner och bonusar, medan det i statlig och kommunal sektor generellt sett finns mer generös semester eller friskvård. Även om du som personalvetare tjänar mer i månaden inom privat sektor, sett till kronor och ören, behöver det nödvändigtvis inte innebära att du tjänar mer per timme. 

LÖNEÖKNINGAR FÖR PERSONALVETARE

Som du säkert vet påverkas lönenivåökningarna av åldersväxlingen mellan pensionsavgångar och nyexaminerade. Att personalvetare går i pension påverkar lönenivåökningen negativt, då äldre generellt sett har högre lön än de yngre som kommer in på arbetsmarknaden. Trots detta har lönerna för personalvetare ökat det senaste året.

I jämförelse med förra årets lönestatistik har medianlönen för personalvetare inom privat sektor ökat från 49 400 kronor till 51 500 kronor, vilket är en lönenivåökning på 2100 kronor. Inom statlig sektor är motsvarande ökning 1400 kronor och i kommuner och regioner 1500 kronor.

För att vara förberedd inför ditt nästa lönesamtal har vi samlat argument för att höja din lön och 10 tips för att få högre lön. Är du medlem i Akavia har du även tillgång till personlig lönerådgivning med våra experter. 

Kontakta oss för lönerådgivningBli medlem i Akavia

Skillnad i lön mellan män och kvinnor

Jämställda löner är en viktig fråga för Akavia och vi arbetar på flera sätt för att nå fram till vårt mål. Ett sätt är att teckna kollektivavtal som enbart tar hänsyn till sakliga och objektiva kriterier och villkor i lönesättningen, ett annat är att ta fram rapporter och göra studier för att på så sätt belysa frågor som rör ojämställdhet.

Men att förändra strukturer tar tid, och eftersom vi vet hur verkligheten ser ut – vad kan du som kvinna tänka på redan nu?

Som lönesättande chef har du möjlighet att främja lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats oavsett kön. Få råden för att hjälpa dig sätta rättvisa och jämställda löner.

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.

Akavias lönepolitik

Har du svara på din löneenkät?

Frågorna tar bara några minuter och ditt svar är viktigt.

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik