Gå till Innehållet

Vad gör ett skyddsombud?

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Vad är ett skyddsombud?

På arbetsplatser med minst fem anställda ska det finnas ett skyddsombud. Det är dock frivilligt, vilket innebär att man inte måste ha ett skyddsombud om ingen tar sig an uppdraget. Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. Arbetstagarna väljer i sin tur ett skyddsombud som är deras representant i frågor som rör både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Skyddsombudet har till uppgift att vaka över att arbetsgivaren upprätthåller en bra arbetsmiljö. Om arbetsgivaren missköter sig har skyddsombudet mandat att ställa krav på arbetsgivaren. Det kan till exempel handla om överträdelse gällande övertid eller att stänga ner en arbetsplats eller arbetsområde som anses farligt. Detta gäller dock endast om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal, då är det de fackliga organisationerna som bevakar att avtalet följs.

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudet deltar vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om en eventuell flytt, ombyggnad eller en omorganisation eller frågor rörande ventilation och temperatur. Det kan även handla om diskussioner kopplade till stress, utbrändhet eller belastningsbesvär.

Andra ansvarsområden som ingår i skyddsombudets uppdrag:

 • Ha uppsikt över att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter gällande arbetsmiljön
 • Delta i skyddskommittén och samverka kring arbetsmiljöarbetet med arbetsgivaren vid både planering och uppföljning
 • Stötta enskilda arbetstagare vid behov

Hur utses ett skyddsombud?

Ett skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren. Om en sådan organisation saknas utses skyddsombud av arbetstagarna på arbetsplatsen. Valet av skyddsombud ska protokollföras och skickas till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan aldrig utse skyddsombud. Skyddsombudet utses för ett specifikt skyddsområde exempelvis en avdelning, ett våningsplan eller en grupp medarbetare. Ett skyddsombud utses vanligtvis för en period av tre år.

8 vanliga frågor om skyddsombud

 1. Varför behövs ett skyddsombud?

  Skyddsombudet fungerar som arbetstagarnas representant och kan upptäcka saker som inte fungerar på arbetsplatsen, till exempel att det saknas hjärtstartare eller att en nödutgång är blockerad.
 2. Vilka regler gäller för ett skyddsombud?

  När ett skyddsombud är utsedd är det viktigt att anmäla det till arbetsgivaren samt vilket skyddsområde samt tidsperiod hen ansvarar för. Detta för att skyddsombudet ska omfattas av arbetsmiljölagens skydd och mandat. Regler för skyddsombud och skyddskommitté anges i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
 3. Vad är en skyddskommitté?

  På arbetsplatser med minst 50 arbetstagare ska det enligt arbetsmiljölagen finnas en skyddskommitté. Skyddskommittén bör bestå av representanter både från arbetsgivaren och från arbetstagaren. Vanligtvis är det en facklig organisation som utser arbetstagarnas representant, om facklig organisation saknas utser arbetstagarna själva en representant. Minst en av representanterna ska vara skyddsombud.
 4. Vad ingår inte i rollen som skyddsombud?

  Som skyddsombud ansvarar du inte för att gå skyddsronder eller att göra undersökningar om arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar men oftast råder det otydlighet kring vad som ingår i skyddsombudets roll.
 5. Får man ersättning som skyddsombud?

  Nej, det utgår ingen lön men däremot får man en grundläggande utbildning i arbetsmiljölagen.
 6. Hur bör skyddsombudet agera vid eventuella problem på arbetsplatsen?

  Om en medarbetare signalerar att det finns problem på arbetsplatsen bör skyddsombudet i första hand hänvisa medarbetaren att prata med sin chef. Om chefen avböjer att ta tag i problemet kan skyddsombudet använda sig av arbetsmiljölagen.

  Enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a§ – även kallad ”6:6A” – kan skyddsombudet kräva åtgärder av arbetsgivaren. Åtgärderna bör vara formulerade i skrift samt med ett förväntat återkopplingsdatum. Arbetsgivaren ska därefter svara skriftligen att hen har mottagit begäran men behöver inte ha en lösning på problemet.
 7. Vad är ett huvudskyddsombud?

  Huvudskyddsombud utses när det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe. Den personen som är huvudskyddsombud har samma uppgifter som övriga skyddsombud men har även ett samordnande ansvar, är ofta sammankallade till möten och sitter ofta i skyddskommittén. Huvudskyddsombudet har också rätt att överklaga beslut från Arbetsmiljöverket. 
 8. Vad gör ett regionalt skyddsombud?

  Ett regionalt skyddsombud kan anlitas på mindre arbetsplatser i privat sektor där det inte finns kollektivavtal och där det saknas skyddskommitté. Det måste finnas minst en anställd på arbetsplatsen som är medlem i det regionala skyddsombudets fackliga organisation för att det regionala skyddsombudet ska ha befogenhet där.

Läs reportaget från Akavia Aspekt om du intresserad av att veta mer om hur det är att jobba som regionalt skyddsombud.

Här hittar du mer information om de regionala skyddsombudens uppgift hittar du här.

Syfte med arbetsmiljölagen

Arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss i arbetslivet, både psykiskt och fysiskt. Här får du en kortfattad genomgång av regelverken; arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF) och arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Regionalt skyddsombud

Att undersöka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Det är huvuduppgiften för det regionala skyddsombudet Fredrik Ringblom, som besöker arbetsplatser utan kollektiv-avtal och skyddskommitté.