Gå till Innehållet

Skyddsombud – din representant för arbetsmiljön på jobbet

Få mer kunskap om vad ett skyddsombud gör och hur skyddsombudet arbetar för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Innehåll på sidan

Vad är ett skyddsombud?

Ett skyddsombud är arbetstagarnas representant i frågor som rör både den fysiska, digitala, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön enligt svensk arbetsmiljölagstiftning men skyddsombudet har en betydelsefull roll i att bevaka, driva och utveckla en god arbetsmiljö.

På arbetsplatser med minst fem anställda ska det finnas ett skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som det också kallas. Arbetsgivaren kan dock inte utse skyddsombud: Om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal är det den facklig organisationen som utser skyddsombudet, i det fall att arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal kan medarbetargruppen utse skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är frivilligt och om ingen vill åta sig uppdraget förblir rollen otillsatt.

Skyddsombudet har till uppgift att bevaka och verka för att arbetsgivaren upprätthåller en bra arbetsmiljö. Om arbetsgivaren missköter sig har skyddsombudet mandat att ställa krav. Det kan till exempel handla om överträdelse gällande övertid eller att stänga ner en arbetsplats eller arbetsområde som anses farligt. Detta gäller dock endast om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal, då är det de fackliga organisationerna som bevakar att avtalet följs.

Hur blir man skyddsombud?

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Om kollektivavtal saknas utses skyddsombudet av arbetstagarna. En arbetsgivare kan aldrig utse ett skyddsombud. Skyddsombudet utses för ett specifikt skyddsområde, till exempel en avdelning, ett våningsplan eller en arbetsplats. Skyddsombudet företräder alla arbetstagare inom sitt skyddsområde på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet, även de som inte är med i ett fackförbund.

För att skyddsombudet ska omfattas av arbetsmiljölagens skydd och mandat ska den person som utsetts till skyddsombud anmälas till arbetsgivaren. Det behöver även framgå av anmälan vilket skyddsområde och tidsperiod skyddsombudet är utsedd för.

Vad är en skyddskommitté?

På arbetsplatser med minst 50 arbetstagare ska det enligt arbetsmiljölagen finnas en skyddskommitté som bör bestå av representanter både från arbetsgivaren och från arbetstagaren. Vanligtvis är det en facklig organisation som utser arbetstagarnas representant, och om det saknas en facklig på arbetsplatsen utser arbetstagarna själva en representant. Minst en av representanterna ska vara skyddsombud.

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet deltar vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön – både fysisk arbetsmiljö, digital arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om förberedelser inför en eventuell flytt, ombyggnad eller en omorganisation eller frågor rörande ventilation och temperatur. Det kan även handla om hur nya arbetsmetoder ska införas, för att skapa så goda förutsättningar för omställningen så möjligt och minimera risk för negativ stress.

Skyddsombudet är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöarbetet och har till uppgift att vaka över att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Skyddsombudet är inte själv ansvarig för arbetsmiljön, arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Däremot har skyddsombudet mandat att ställa krav på arbetsgivaren att vidta åtgärder för att undanröja risker i arbetsmiljön.

Andra ansvarsområden som ingår i skyddsombudets uppdrag:

 • Ha uppsikt över att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter gällande arbetsmiljön
 • Samverka kring arbetsmiljöarbetet med arbetsgivaren vid både planering och uppföljning
 • Delta i skyddskommittén, om det finns på arbetsplatsen
 • Stötta enskilda arbetstagare vid behov

Vad säger lagen om skyddsombud?

Regler för skyddsombud och skyddskommittéer anges i arbetsmiljölagen (AML) 6 kap. och i arbetsmiljöförordningen. För att skyddsombudet ska omfattas av arbetsmiljölagens skydd och mandat så är det viktigt att ett skyddsombud är anmäld till arbetsgivaren. Det behöver även framgå av anmälan vilket skyddsområde och tidsperiod skyddsombudet är utsedd för.

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att

 • få utbildning
 • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
 • delta vid planering av förändringar i verksamheten, samt vid risk- och konsekvensanalyser innan arbetsgivaren beslutar om förändring.
 • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
 • avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa

Vem är ansvarig att utbilda skyddsombud?

Arbetsgivaren och fackförbundet har ett gemensamt ansvar för att skyddsombudet får den ut bildning hen behöver för att klara sina uppgifter. Genom våra fackliga utbildningar för skyddsombud får du den kunskap du behöver för att förstå var, hur och vilka som hanterar och reglerar arbetsmiljöfrågorna inom en verksamhet.

Vad kan skyddsombud göra om det finns brister i arbetsmiljön?

Om ett skyddsombud anser att det finns brister i arbetsmiljön kan hen begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder, genom att skicka en framställan till arbetsgivaren med krav på åtgärder. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna kan du som skyddsombud vända dig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud enligt 6 kap. 6a § i arbetsmiljölagen – en så kallad 66a.

Hur gör jag om det saknas skyddsombud på min arbetsplats?

Ta kontakt med den fackliga organisationen som finns lokalt på din arbetsplats. Om det inte finns en facklig organisation på din arbetsplats, prata med dina kollegor om att utse ett skyddsombud och kontakta våra förhandlare/rådgivare för råd och stöd.

Då ska du kontakta ett skyddsombud

Om du upplever att det finns brister i arbetsmiljön finns det olika sätt att gå tillväga beroende på vilket arbetsmiljöområde det gäller.

 • Brister i den fysiska arbetsmiljön

  Om du som enskild arbetstagare tycker att det finns brister i den fysiska arbetsmiljön, såsom en trasig stol, bristande belysning eller dålig luft, ska du i första hand vända dig till den chef på arbetsplatsen som ansvarar för den fysiska arbetsmiljön. 
 • Brister i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön

  Är det en fråga som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, exempelvis om arbetsbelastningen är för hög eller om du känner dig utsatt för kränkande särbehandling, ska du vända dig till din närmaste chef.
 • Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna i arbetsmiljön

  Om arbetsgivaren inte gör något åt bristerna i arbetsmiljön ska du vända dig till skyddsombudet, även kallat arbetsmiljöombud, på din arbetsplats. Om det saknas skyddsombud på din arbetsplats – kontakta oss så hjälper vi dig vidare.
 • Diskriminering på arbetsplatsen

  Handlar dina frågor specifikt om diskriminering på arbetsplatsen – kontakta medlemsrådgivningen för att få personliga råd och stöd från våra förhandlare/rådgivare.

Huvudskyddsombud och regionala skyddsombud

Beroende på hur stor din arbetsplats är kan det vara att utse någon som huvudskyddsombud eller använda regionala skyddsombud.

Vad är ett huvudskyddsombud?

Om det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska en av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet har samma uppgift som de andra skyddsombuden men verkar på hela arbetsstället och inte enbart på specifika skyddsområden, som till exempel en avdelning, ett våningsplan eller en arbetsplats. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet och tar upp frågor som rör mer än ett skyddsområde med arbetsgivaren.

Vad är ett regionalt skyddsombud?

Ett regionalt skyddsombud kan utses på mindre arbetsplatser inom privat sektor där det saknas kollektivavtal och skyddskommitté men det kan även utses när det finns lokala skyddsombud och verka parallellt med lokala skyddsombud.

Regionala skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som andra skyddsombud och utses av de fackliga organisationerna. Däremot, för att ett regionalt skyddsombud ska kunna ha befogenhet att påverka en arbetsplats måste det finnas minst en anställd på den arbetsplatsen som är medlem i samma fackliga organisation som det regionala skyddsombudet. De regionala skyddsombuden får dock inte företräda arbetstagarna på arbetsplatser där det finns en skyddskommitté.

På den gemensamma hemsidan för Akavia, Sveriges ingenjörer och Naturvetarna – regionaltskyddsombud.se – hittar du vanliga frågor om regionala skyddsombud.

Syfte med arbetsmiljölagen

Få en sammanfattning av regelverken för arbetsmiljö – arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF) och arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Regionalt skyddsombud

Att undersöka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Det är huvuduppgiften för det regionala skyddsombudet Fredrik Ringblom, som besöker arbetsplatser utan kollektiv-avtal och skyddskommitté.