Gå till Innehållet

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad rättigheter, förmåner och villkor utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, högre ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och trygghet vid omställning.

Den svenska modellen

Ett avtal mellan parter på arbetsmarknaden

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal där fackförbund och arbetsgivarorganisationer kommer överens om vilka anställningsvillkor som ska gälla för en viss bransch, sektor eller arbetsplats. Denna modell, där parterna på arbetsmarknaden träffar överenskommelser med varandra, har varit i bruk sedan 1930-talet och går under namnet Den svenska modellen. Modellen innebär parterna utan inblandning av politiker och långdragna lagstiftningsprocesser kan agera snabbt och flexibelt.

Många medlemmar ökar legitimiteten

Skälet till att den svenska modellen fungerat så bra beror på att många arbetstagare har valt att vara medlemmar i ett fackförbund. Med en hög organisationsgrad ökar fackförbundens förhandlingsstyrka och legitimitet. Ju fler som väljer att vara med i ett fackförbund desto större blir möjligheterna för fackförbunden att behålla och förhandla fram bättre villkor på arbetsmarknaden.  

Kollektivavtalets innehåll

Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen och innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning. Kollektivavtalen är anpassade till den bransch eller arbetsgivare som de är framtagna för och ser därför olika ut på olika arbetsplatser.

Inget krav på kollektivavtal

Det är frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns alltså ingen lag som säger att en arbetsgivare måste ha kollektivavtal. Däremot regleras många av de anställningsvillkor som de flesta tar för givet i just kollektivavtal. Det gäller till exempel rätten att få sin lön utbetald en gång i månaden, eller få den prövad en gång om året.  

Vilka som omfattas av kollektivavtal

Inom statlig och kommunal sektor finns det vanligtvis alltid kollektivavtal. Många privata arbetsgivare är medlemmar i en arbetsgivarorganisation och omfattas då av kollektivavtal.

Lokala kollektivavtal

På många arbetsplatser finns det lokala kollektivavtal som kompletterar de centrala kollektivavtalen. Ett lokalt kollektivavtal tecknas mellan en enskild arbetsgivare och en lokal arbetstagarpart, det vill säga den lokala fackliga föreningen som finns på arbetsplatsen. Ett lokalt kollektivavtal kan reglera olika frågor. Vanligast är den årliga lönerevisionen men det kan även reglera frågor om arbetstid, friskvård och formerna för det fackliga medbestämmandet på arbetsplatsen.

Arbetsgivare utan kollektivavtal

Privata arbetsgivare som inte ingår i en arbetsgivarorganisation kan teckna ett så kallat hängavtal. En privat arbetsgivare kan också teckna ett eget kollektivavtal med en lokal arbetstagarpart vilket brukar kallas för ”företagsavtal”. Om en facklig organisation begär en förhandling om att teckna kollektiv- eller hängavtal är arbetsgivaren dock skyldig att förhandla om det.

För dig som saknar kollektivavtal

  • Är du anställd i ett företag som saknar kollektivavtal bör du försöka se till att de villkor som normalt regleras i kollektivavtal i stället skrivs in i ditt anställningsavtal.
  • Är du medlem i Akavia och har erbjudits en anställning i ett företag utan kollektivavtal? Kontakta medlemsrådgivningen så får du råd av våra experter innan du skriver på ett anställningsavtal.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Kollektivavtalets fördelar

Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, ekonomisk ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och övertidsersättning.

Vinster med kollektivavtal

Kollektivavtalet har ett stort ekonomiskt värde för dig. De avtal Akavia har tecknat med arbetsgivarna ger dig ekonomisk trygghet under och efter ditt arbetsliv och om du skulle bli uppsagd. Här listar vi åtta sätt som kollektivavtalet ger dig mer i plånboken.