Gå till Innehållet

Framtidens problemlösare i en föränderlig omvärld

Arbetsmarknaden och samhället står inför stora omvälvningar och utmaningar. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut för samhällsvetaren och vilka kompetenser kommer att krävas?

Kvinna som står med en penna i munnen i ett bibliotek och tittar ned i en bok

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut för samhällsvetare?

I en ständigt föränderlig omvärld där nya kompetenser efterfrågas i snabb takt och kompetensutveckling är ett måste kan det vara svårt att veta hur framtidens arbetsmarknad kan komma att se ut. I rapporten "Den komplexa kompetensen? Om samhällsvetare och deras betydelse på framtidens arbetsmarknad" har Akavia samlat in kunskap och data från medlemmar som är samhällsvetare och från experter på olika områden i syfte att kartlägga framtidens arbetsmarknad för samhällsvetare. Utifrån medlemmarnas egna erfarenheter från yrkesvardagen som samhällsvetare samt aktuellt forskningsläge har Akavia kartlagt framtidens arbetsmarknad för samhällsvetare.

För framtidens samhällsvetare lyfts en rad områden ut som särskilt viktiga att ha kunskap om och förståelse för.

 • Civil beredskap

  Det civila försvaret är allas angelägenhet. När myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer behöver planera för krisberedskap och civilt försvar behövs samhällsvetare i arbetet med riskanalyser, krissamordning, sårbarhetsanalyser, verksamhetsplanering, samordning och kontinuitetshantering.
 • Grön omställning

  Den gröna omställningen kommer att kräva mycket av stora delar av samhället. Det handlar bland annat om satsningar på grön energi vid byggande av bostäder, infrastruktur och samhällsplanering. Samhällsplanerare, beteendevetare, utredare, handläggare, analytiker eller miljöstrateg kommer att fylla en viktig roll vid omställningen.
 • Social hållbarhet

  Samhällsvetare kan även arbeta med social hållbarhet när företag tar fram hållbarhetsrapporter som undersöker verksamhetens påverkan på levnads- och arbetsvillkor. Särskilt viktigt är då kunskap om mänskliga rättigheter. Även vid hållbarhetskommunikation och opinionsbildning kring arbetsvillkor fyller samhällsvetare en viktig roll.

Ledare i den digitala utvecklingen

Automatisering och digitalisering får en alltmer framträdande roll i samhället. Samtidigt blir människans kreativitet, emotionella intelligens och intuitiva förmågor allt viktigare. Samhällsvetare fyller en viktig roll inom den digitala utvecklingen genom djup förståelse för komplexa samhällsfrågor.

Flexibilitet blir allt viktigare när ny teknik leder till nya uppgifter eller en förändrad yrkesroll. Kontinuerligt lärande blir en förutsättning för att kunna anpassa sig till nya arbetsmoment eller nya yrkesval. Maskininlärning kan bidra till att identifiera mönster men mänskliga analysförmåga krävs fortsatt för att till exempel utvärdera kausala effekter.

Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället och samhällsvetare behövs för att skapa översikt och se samband. Samhällsvetare är viktiga ledare i den digitala utvecklingen.

Artificiell intelligens – ett hjälpmedel eller ett hinder?

I flera undersökningar har Akavia frågat samhällsvetare kring deras uppfattning om digitaliseringen av arbetslivet och hur AI påverkar den egna arbetssituationen.

Så blir du en eftertraktad samhällsvetare

Framtiden för samhällsvetare är ljus. I en föränderlig tid är behovet av exempelvis analytiskt tänkande, omvärldsbevakning och samhällsplanering stort. Som samhällsvetare är det viktigt att tänka på att:

 • Vara uppdaterad om samhällsförändringar i stort och samtidigt kunna fokusera på specialområden. Skaffa en god rutin för omvärldsbevakning som kan löpa över tid.
 • Var flexibel vad gäller arbetsområden och yrkesroller. Det är viktigt att lära nytt för att utveckla kompetens och kunskap.
 • Våga utveckla och utforska områdesspecifik kompetens för att bli unik och eftertraktad.
 • Framhäv hur du som samhällsvetare kan bidra i verksamhetens innovationsarbete. Har verksamheten inget sådant arbete? Då är det hög tid att initiera det!
 • Nyttja förståelsen för politiska beslut, styrning och förändringsprocesser.