Gå till Innehållet

Chef: 8 tips för jämställda löner

Det finns fortfarande löneskillnader bland akademiker som endast beror på kön. Det här behöver vi tillsammans arbeta för att ändra. Här ger vi dig som chef tips på vad du kan göra för att sätta rättvisa och jämställda löner.

Jämställda löner

Som lönesättande chef har du möjlighet att främja lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats oavsett kön. Här ger vi dig åtta råd för att hjälpa dig sätta rättvisa och jämställda löner.

8 tips för jämställda löner

 1. Du har det yttersta ansvaret för att lönerna är jämställda

  Som lönesättande chef är du ytterst ansvarig för att se till att lönerna på din avdelning är jämställda. Därför är det viktigt att rannsaka lönesättningen så att den inte grundar sig på osakliga kriterier.
 2. Bli en attraktiv arbetsgivare

  En jämställd arbetsplats bidrar till färre missnöjda medarbetare, ett bättre arbetsklimat och attraherar fler kompetenta medarbetare. 
 3. Stöd och utbildning

  Att sätta lön kan ibland vara svårt. Kräv stöd och verktyg från din arbetsgivare, så att du kan göra ett bra jobb. Ett tips kan vara att delta i en utbildning om lönesättning och hur du håller lönesamtal. Du kan även kontakta Akavias rådgivning för att få mer kunskap om vad som gäller enligt löneavtalet på din arbetsplats.
 4. Tydliga lönekriterier

  Det är viktigt att lönekriterierna är lätta att förstå kopplade till företagets verksamhet och är väl kända bland medarbetarna. Tydliga lönekriterier underlättar för att du ska kunna genomföra en objektiv lönesättning. Genom att informera dina medarbetare om processer, förväntningar och kriterier skapar du bra förutsättningar för en effektiv och mer jämställd löneprocess.
 5. Lönekartläggning och arbetsvärdering

  Enligt lag ska arbetsgivaren årligen utföra en lönekartläggning. Detta ska vara ett verktyg för dig som chef för att få kunskap om hur lönestrukturen ser ut och om anställda i din grupp ligger rätt. Som en del av lönekartläggningen ingår även att göra en arbetsvärdering. Det innebär att tjänster som betraktas som likvärdiga ska jämföras och utvärderas för att en säkra en korrekt bedömning.
 6. Årliga samtal

  Studier har visat att lönesamtalet bidrar till att minska lönegapet mellan kvinnor och män. Som lönesättande chef bör du årligen kalla till både ett medarbetar- och lönesamtal. Under medarbetarsamtalet har du möjlighet att prata om medarbetarens arbetsmiljö och kompetensutveckling. Lönesamtalet är en tillbakablick på det som sades vid medarbetarsamtalet och då tydliggörs också sambandet mellan lön och prestation.
 7. Lön vid föräldraledighet

  Medarbetare som är föräldralediga ska ingå i lönerevisionen och ha lönesamtal på samma sätt som övriga medarbetare. Lönen ska bedömas som om medarbetaren hade arbetat och bedömningen ska kopplas till medarbetarens tidigare prestationer. Läs gärna mer om föräldraledighet.
 8. Olika förhandlingsstrategier

  Studier visar att män och kvinnor har olika förväntningar på lön och att män ofta har en mer proaktiv förhandlingsstrategi. Som chef är det viktigt att du är medveten om detta och låter dina medarbetares kompetens och prestation styra lönesättningen även om en medarbetare begär lägre lön än sina kollegor.

Akavia om jämställdhet

 • Vår lönepolitik tar hänsyn till medarbetares olika förutsättningar, behov och situationer i livet. Därför anser Akavia att transparens och saklighet är en förutsättning i löneprocessens samtliga delar.
 • Missgynnande och diskriminering har ingen plats i löneavtal och processer. Akavia tecknar därför enbart kollektivavtal som tar hänsyn till sakliga och så långt det är möjligt objektiva kriterier och villkor i lönesättningen.
 • Akavia anser att löneavtal och arbetssätt tillsammans med kraven på lönekartläggningar ska säkerställa att medlemmar oavsett kön inte missgynnas, samt att löneskillnader alltid ska kunna motiveras utifrån sakliga grunder. Föräldraledigas villkor ska alltid uppmärksammas så att de får en löneutveckling på lika villkor som övriga medarbetare.
 • Genom vår individuella lönerådgivning stöttar och coachar vi medlemmar inför lönesamtalet. Under dessa samtal informerar vi också om de strukturella problem som gör att kvinnor generellt sett har lägre lön och ger även råd för hur man som individ kan göra för att få en jämställd lön.

 • Akavia fungerar också som en intresseorganisation för akademiker. Vårt uppdrag är därför att genom opinion och påverkansarbete lyfta frågor som är viktiga för våra medlemmar. Därför gör vi undersökningar och kartläggningar om jämställdhet som sedan kommuniceras i allt från artiklar till paneldebatter. Läs mer här.

Inte medlem?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem idag

Kvinna: 7 tips för jämställda löner

Vi ser fortfarande stora löneskillnader bland akademiker och vägen mot jämställda löner tar tid. Här ger vi dig som kvinna tips på vad du kan göra för att påverka din lön.

Lön för din profession

Är du ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatör eller chef? Här finns mer information om lön för just din profession och bransch.