Personalvetare

Du tillhör en yrkesgrupp som ofta är nöjd med jobbet. Ungefär två av tre personalvetare tycker dessutom att arbetet är meningsfullt. Samtidigt är det inte ovanligt att uppleva stress eller avsaknad av återhämtning efter en period med mycket jobb. Det här är särskilt tydligt under Covid-19- pandemin och är viktiga frågor för Akavia – förbundet för personalvetare.

)

1.

Vad gör en personalvetare?

Personalvetare kan jobba med många olika uppgifter, till exempel rekrytering, arbetsrätt, kompetensutveckling, ledarskaps- och organisationsutveckling, karriärvägledning, arbetsmiljöarbete, lönefrågor och förhandlingar. Många av landets 40 000 yrkesverksamma personalvetare arbetar även på rekryterings- och bemanningsföretag.

Personalvetare/HR är en stödfunktion till ledningen och många har haft en extra hög arbetsbelastning under den pågående pandemin. Det gäller såväl de som arbetar med bemanning och rekrytering inom vård och omsorg, som de i verksamheter där arbetssätt förändrats när många arbetar hemma och där andra arbetar i verksamheter som tvingats permittera eller lägga ner. Dessutom när andra verksamheter på kort tid ställt om till hemarbete och där nya och tillfälliga regelverk är HR-avdelningens ansvar att utbilda och informera om.

Utbildningen till personalvetare omfattar tre års heltidsstudier, eller 180 högskolepoäng, vilket ger en kandidatexamen. För en magisterexamen krävs ytterligare ett års heltidsstudier och för en masterexamen två år. Därefter är det möjligt att fortsätta på avancerad nivå, till exempel genom att ta en licentiatexamen eller en doktorsexamen. 

Källa: Akavia, Framtidsutsikter (Saco, 2020).

2.

Hur mycket tjänar en personalvetare?

Enligt den senaste statistiken är medianlönen inom privat sektor 48 562 kronor i månaden. Inom kommunal och statlig sektor är lönenivån lite lägre: 40 900 kronor respektive 42 550 kronor i månaden.

Den rekommenderade ingångslönen för nyutexaminerade är 28 600 kronor i månaden som också är medianlönen.

Källa: Akavias lönestatistik 2019, Akavia.

Mer lönestatistik för personalvetare

3.

Hur trivs personalvetare på jobbet?

Ni personalvetare är överlag nöjda med jobbet. Ungefär sex av tio anser att de har en god arbetsmiljö och närmare hälften är nöjda med lönen. Dessutom anger två av tre att jobbet som de utför känns meningsfullt – och tre av fyra är mycket engagerade i sitt arbete.

Samtidigt tillhör ni den av förbundets utbildningsgrupper som är minst nöjda med sin närmaste chef, ungefär fyra av tio får löpande stöd när det gäller att utföra arbetsuppgifterna. En av fyra anger också att de är mycket stressade och ungefär en tredjedel har inte möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb. 

För att arbetsmiljön ska vara bra vill personalvetaren ha utvecklande arbetsuppgifter, låg stressnivå, dialog med närmaste chefen om arbetsbelastningen, skälig lön, anställningstrygghet och inflytande över vilka kollegor man jobbar med. Det här är viktiga aspekter som Akavia jobbar för.

Källa: Hur trivs personalvetare på jobbet? (Jusek, 2019).

4.

Hur ser framtiden ut för personalvetare?

Arbetsmarknaden kan vara tuff för nyutexaminerade och den första relevanta tillsvidareanställningen kan dröja. Ungefär var femte väljer också att studera vidare efter examen. I Arbetskraftsbarometern 2020 uppger fyra av tio arbetsgivare att tillgången på nyutexaminerade personalvetare är i balans men andelen som anger brist på nyexaminerade har ökat påtagligt det senaste året och utgör nu två av tio. Arbetsgivarna anger även att bristen på erfarna personalvetare har ökat. År 2020 upplever 45 procent en brist på erfarna, en ökning med nästan 20 procent jämfört med föregående år.

Källa: Akavia, Efter examen (Jusek, 2019), Framtidsutsikter (Saco 2020) och Arbetskraftsbarometern (SCB 2020).