Gå till Innehållet

Vad gör en samhällsvetare?

Arbetsmarknaden för dig som läser en samhällsvetenskaplig utbildning är mycket bred. Ungefär hälften av alla samhällsvetare jobbar som administratörer, handläggare eller utredare på kommuner, länsstyrelser eller myndigheter. Ungefär lika många jobbar inom privat eller ideell sektor med till exempel information och PR, opinion, rådgivning eller analysarbete.

22 vanliga titlar som samhällsvetare

1. Frivårdsinspektör

Frivårdsinspektören gör risk- och behovsbedömningar, upprättar planer för klientens tid i kriminalvård, ger råd och stöd i kontakter med myndigheter och hjälper klienten att minska risken för återfall i brott. Frivårdsinspektören förbereder frigivningar för intagna, gör personutredningar och skriver yttranden till domstol med förslag på påföljd.

2. Konsumentvägledare

En konsumentvägledare ger individuell rådgivning och information till privatpersoner om till exempel rättigheter och skyldigheter vid köp av en vara eller tjänst, vilseledande reklam och prisinformation, och kontakt och tvister med myndigheter. Konsumentvägledaren kan också ge råd kring hushållsekonomi, skuldrådgivning och hjälpa människor att göra en hållbar budget.

3. Diplomat

En diplomat representerar Sverige och underlättar för svenska verksamheter i andra länder eller vid en internationell organisation. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bevaka svensk utrikes- och säkerhetspolitik, analysera utvecklingen i andra länder, främja svensk handel och näringsliv, bistå svenskar utomlands och verka för en positiv bild av Sverige. 

4. Förhandlare/ombudsman

Förhandlare arbetar på ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation med att till exempel ge arbetsrättsliga råd till medlemmar, förhandla vid tvister, påverka kollektivavtal och vara ett stöd till de förtroendevalda på en arbetsplats.

5. Samhällsplanerare

Samhällsplanerare arbetar med att skapa och forma framtidens samhälle, vilket till exempel kan innebära allt från stadsplanering till regional utveckling. Samhällsplaneraren påverkar utformningen utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Arbetet sker ofta i projektform och handlar om att väga samman olika intressen för att komma med förslag på lösningar.

6. Samhällsvägledare

Samhällsvägledarens uppgift är att ge medborgare i en kommun vägledning i samhällsrelaterade frågor och hänvisa till rätt organisation, person eller myndighet.  Medborgarnas frågor kan gälla både kommunal service, kontakt och service från andra offentliga aktörer eller samhället i stort; såsom hur man ställer sitt barn i dagiskö, var man vänder sig för en adressändring eller hur man ansöker om svenskt medborgarskap.

7. Omvärldsanalytiker

Omvärldsanalytikern bevakar vad som händer i omvärlden och analyserar vilka konsekvenser det kan få för samhället, en bransch eller en viss verksamhet. De bevakar till exempel trender, allmänhetens åsikter och marknadsutvecklingen. Målsättningen kan vara att göra slutsatser och komma med åtgärdsförslag.

8. Statistiker

Vanliga arbetsuppgifter för en statistiker är att göra prognoser, statistiska undersökningar, utvärderingar, marknadsundersökningar, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller. Statistiker behövs inom de flesta områden hos både myndigheter, regioner, organisationer och privata företag.

9. Utredare

Utredare tar fram, sammanställer, utvärderar och drar slutsatser från olika typer av information. De handlägger ärenden, gör konsekvensbeskrivningar, skriver utlåtanden, utarbetar förslag eller besvarar remisser. Utredaren samlar ofta in stora mängder fakta, analyserar informationen och skriver förslag till förändring eller beslut. Utredningsmetoderna kan till exempel vara intervjuer, enkäter, fokusgrupper, dokumentanalys och granskning av tidigare forskning. En utredare i offentlig verksamhet arbetar bland annat med att bereda, föredra och verkställa politiska beslut och att utreda och lämna nya lagförslag.

10. Handläggare

Som handläggare kan arbetet handla om ärendehantering, samordning och strategiarbete. Handläggare finns både på statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men även inom privat sektor såsom försäkringsbranschen och på ideella organisationer. Handläggarens uppgift kan innebära administrativt arbete eller att fatta beslut i olika myndighetsärenden.

11. Arbetsförmedlare

Arbetsförmedlare motiverar och lär arbetssökande att på egen hand få information om olika arbeten och utbildningsvägar och hjälper arbetsgivare att hitta lämpliga kandidater till lediga jobb. En arbetsförmedlare behöver därför ha kunskap om olika branscher, yrken och arbetsmarknaden i stort. De flesta arbetsförmedlare är anställda vid Arbetsförmedlingen, men även privata arbetsförmedlingar, fackförbund och rekryteringsföretag är möjliga arbetsgivare.

12. Departementssekreterare

Departementssekreteraren jobbar som tjänsteman på ett departement. Arbetet består bland annat av att förbereda ärenden för beslut, presentera ärenden för ministern och skriva underlag för de intervjuer som ministern ska delta i.

13. Statssekreterare

Statssekreteraren är en politiskt anställd chefstjänsteman som leder arbetet på ett departement. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning av arbetet på departementet och ser till att politiken genomförs.

14. Politisk sekreterare

En politisk sekreterare är en politiskt tillsatt tjänsteman som fungerar som stöd till politiker i riksdagen, kommuner och regioner eller inom politiska partier. Politiska sekreterare arbetar ofta med analyser, omvärldsbevakning och kommunikation, till exempel genom att skriva pressmeddelanden och debattartiklar.

15. Politiskt sakkunnig

Politiskt sakkunnig, ofta kallade pol sak, arbetar antingen som tjänsteman på Regeringskansliet, eller som anställd vid partiernas riksdagskanslier.

Politiskt sakkunniga på Regeringskansliet har ofta ansvar för ett politiskt sakområde. Arbetsuppgifterna kan handla om att skriva förslag till regeringsbeslut, följa upp myndigheters verksamhet och ta fram underlag till regleringsbrev.  

Politiskt sakkunniga vid riksdagskanslier stöttar bland annat riksdagsledamöter med att förbereda utspel, skriva debattartiklar och utforma yttranden till riksdagsmotioner. Dessa politiskt sakkunniga har ofta ansvar för ett visst utskott i riksdagen.

16. Regionutvecklare

En regionutvecklare leder och ansvarar för utveckling, drift, kvalitetsstyrning och utvecklingsprocesser i en region. Regionutvecklaren har ett helhetsperspektiv och utvecklar verksamhetens strategiska arbete inom olika områden. Det kan innebära arbetsuppgifter på både strategisk och operativ nivå, som att ta fram politiska beslutsunderlag och arrangera utbildningar.

17. Undervisningsråd

Undervisningsråd kallas många av de anställda på Skolverket och Skolinspektionen som arbetar med att stötta förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasier, genom att analysera skolans utvecklingsbehov och identifiera lokala utvecklingsbehov. Undervisningsråd kan arbeta med analys-, kommunikations- och skolutvecklingsfrågor, till exempel genom att utforma och utveckla kunskapsbedömning, kursplaner och ämnesplaner för skolan.

18. Genusvetare

En genusvetare förstår olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön och arbetar till exempel med jämställdhetsfrågor på myndigheter, organisationer och företag. Genusvetaren kan bland annat göra genusanalyser, utvärderingar, kunskapssammanställningar och kompetenshöjande insatser. En del genusvetare arbetar med samhällsplanering, med kommunikation eller med CSR; Corporate Social Responsibility.

19. Opinionsbildare

Opinionsbildare arbetar ofta som rådgivare inom strategi och politik hos organisationer och företag med syftet att nå ut med ett budskap eller skapa förändring. Opinionsbildare kan exempelvis ansvara för att ta fram kommunikationsplaner och krishanteringsstrategier.

20. Pressansvarig

En pressansvarig samordnar myndigheters, företags eller organisationers medieservice för journalister och andra personer som är intresserade av de senaste nyheterna från verksamhetens arbete och uppdrag. Pressansvariga arbetar till exempel med presskontakter, projektledning, konceptutveckling, strategi och budskapsplattformar och ansvarar för organisationens mediebild och PR-arbete. Pressansvariga skapar och genomför kommunikation där uppmärksamhet förtjänas, snarare än köps.

21. Kultursamordnare

En kultursamordnare anställd på en kommun arbetar bland annat med att samordna kulturprojekt och att projektleda kommunens kulturarrangemang. I arbetsuppgifterna kan det till exempel ingå att ansvara för regionala föreningsbidrag och lovverksamhet för unga.

22. Krisberedskapskonsult

En krisberedskapskonsult hjälper organisationer, myndigheter och företag att förbereda sig inför risker och att hantera kriser, såsom brand, cyberattacker, terrorangrepp, ryktesspridning och förlust av nyckelpersoner. Krisberedskapskonsulten gör kartläggningar och riskanalyser, tar fram beredskapsplaner och genomför utbildning och övningar.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till samhällsvetare.

Till ansökan

Samhällsvetarnas arbetssituation

Begreppet samhällsvetare är brett och innefattar en rad utbildnings- och yrkesinriktningar. Utredare, handläggare, analytiker och statistiker är några exempel. Men hur ser egentligen professionens arbetssituation ut? Ett svar finns i Akavias senaste löneenkät där medlemmar utöver lön bland annat svarat på frågor om anställningsform, övertid och ansvar.

Jämför din lön

Var finns de högsta lönerna för samhällsvetare i Sverige utifrån bransch, stad och sektor? Jämför din lön med andra med vår lönestatistik.