Gå till Innehållet

AI och arbetsplatsen: Tips för förtroendevalda

Få insikt i hur AI påverkar arbetsplatsen med åtta användbara tips för lokalfackliga föreningar.

Åtta tips till dig som förtroendevald

I takt med att fler arbetsplatser inför eller använder sig av artificiell intelligens (AI) är det viktigt att du som lokalt förtroendevald är insatt i hur AI påverkar verksamheten och arbetsmiljön. Här har vi samlat åtta tips på hur en lokalfacklig förening kan arbeta med arbetsgivaren kring införandet eller användandet av AI-system på arbetsplatsen.

  1. Samverkan och dialog: Ta initiativ till en dialog med arbetsgivaren kring införandet eller användningen av AI på arbetsplatsen.
  2. Nulägesanalys: Gör en gemensam kartläggning av utgångsläget. Finns det ett behov av att införa AI på arbetsplatsen? Vad kan AI bidra med? Om ni redan använder er av AI på arbetsplatsen, hur ser användningen ut i dag? Vilka system används och vilka arbetsuppgifter påverkas? Finns det planer på att införa nya system?
  3. Riskbedömning: Samarbeta med arbetsgivaren i arbetet med att göra en riskbedömning och konsekvensanalys kring hur AI kan påverka anställnings-förhållanden, arbetsuppgifter och arbetsmiljö.
  4. Riktlinjer: Delta i utformningen av policys och riktlinjer för användning av AI på arbetsplatsen.
  5. Kompetensutveckling: Hur påverkas medarbetarnas arbetsuppgifter och roller,
    på kort och lång sikt? Hur säkerställer arbetsgivaren den långsiktiga kompetensförsörjningen? Vilken typ av kompetens behövs framåt? Verka för att arbetsgivaren investerar i kompetensutveckling för att anställda ska kunna dra nytta av de AI-system som finns tillgängliga på arbetsplatsen och fortsätta utvecklas i sina roller.
  6. Arbetsmiljö: Säkerställ att AI-introduktionen inte försämrar arbetsmiljön och att arbetsförhållandena är fortsatt goda. Arbetsmiljön behöver ses som en helhet där hela medarbetarens situation och omgivning tas in.
  7. Transparens: Införandet av AI på arbetsplatsen är inte bara en fråga för IT-avdelningen. Efterfråga transparens kring hur AI-system används, data lagras och hur arbetsprocesser och medarbetare påverkas. Är medarbetarna informerade om att AI-verktyg används på arbetsplatsen och till vad? De som utvecklar nya system och genomför förändringarna behöver ha god kunskap om arbetsmiljö.
  8. Uppföljning: Efterfråga en struktur för regelbunden uppföljning och utvärdering av AI-systemens påverkan på verksamheten och medarbetarna eller inkludera AI-systemen i det strukturerade arbetsmiljöarbetet.

Bli inspirerad

Läs mer på My AI, en plattformen designad specifikt för AI-communityn. En plats där du kan inspireras, dela med dig av kunskap och nätverka. Upptäck vad andra har gjort med AI, användningsfall från olika sektorer och områden.

Fler nyheter för förtroendevalda

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.

Akavias medlemmar om AI:s intåg på arbetsplatsen

Utvecklingen av nya AI-verktyg går med stormsteg och på mindre än ett år har ChatGPT blivit en självklar snackis. Men vad säger Akavias medlemmar om utvecklingen och hur AI påverkar arbetslivet?