Gå till Innehållet

Visselblåsning

Att visselblåsa kan vara skrämmande, men kan vara ett nödvändigt och modigt beslut. Här får du viktig information för att navigera genom den komplexa processen.

Vad innebär visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person, ofta en arbetstagare, slår larm om missförhållanden i en verksamhet. Visselblåsning handlar om att rapportera om olämpliga eller olagliga aktiviteter inom en organisation. Detta kan inkludera allt från ekonomisk brottslighet till säkerhetshot. Genom att göra detta hjälper visselblåsare till att upprätthålla organisationens etiska standarder och skydda dess rykte. 

Förståelse för processen

Processen med visselblåsning kan vara komplex och kräva noggrant övervägande. Vi erbjuder vägledning och stöd genom varje steg på vägen, vilket gör det lättare för dig att fatta välgrundade beslut. Här har vi samlat råd om visselblåsning men du kan även ta del av en fördjupning om den nya visselblåsarlagen och riktlinjerna som finns på plats för att garantera visselblåsares säkerhet. Har du frågor eller vill få personlig rådgivning om visselblåsning? Kontakta vår medlemsrådgivning. 

Skyddet av visselblåsare

En kritiskt aspekt av visselblåsning är det utökade skyddet av personer som slår larm om missförhållanden i en verksamhet som kan ”vara av allmänintresse” genom den nya visselblåsarlagen. Vad som räknas som ”missförhållanden som det finns ett allmänintresse av” kan till exempel gälla korruption, miljöbrott, penningtvätt, brister i arbetsmiljön eller diskriminering. Visselblåsarlagen är också tillämplig vid rapportering av information om missförhållanden som strider mot EU-regler. Lagens skydd gäller för dig som är anställd och även för praktikanter eller arbetssökande till organisationen. 

Vanligtvis omfattas inte information som rör dina egna arbets- eller anställningsförhållanden av skyddet i visselblåsarlagen. I dessa frågor kan du i stället vända dig till skyddsombudet på din arbetsplatsen eller till Akavias medlemsrådgivning 

Visselblåsning – så gör du

Det är viktigt att tänka på att rapporteringen av missförhållanden måste ske på rätt sätt för att du ska omfattas av lagens skyddsregler. Din arbetsgivare är skyldig att informera sina arbetstagare om var och hur de kan rapportera om missförhållanden. Rådet är därför att först kontrollera hur du rapporterar på din arbetsplats. Om du arbetar hos en arbetsgivare med fler än 50 anställda ska det finnas interna rapporteringskanaler. En arbetsgivare med färre än 50 anställda är inte skyldig att inrätta en intern rapporteringskanal. Använd de interna rapporteringskanalerna när du ska rapportera om missförhållanden. Du väljer själv om du vill rapportera skriftligt eller muntligt. Det finns inte någon rätt att visselblåsa anonymt, men om du rapporterar på rätt sätt skyddas din identitet: genom lagens bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess ges ett skydd för den som rapporterar. 

Mottagaren av rapporteringen ska vara oberoende och självständiga personer. Lagen ålägger arbetsgivaren att ge dig en återkoppling kring rapporteringen, inom viss tid.  

Du måste ha skälig anledning för att visselblåsa

Det är inte tillåtet för arbetsgivaren att hindra dig från att rapportera om missförhållanden och man får inte heller hindra dig att inhämta uppgifter som behövs för att kunna rapportera. Men du måste ha skälig anledning att anta att inhämtningen av informationen var nödvändig för att ditt handlande ska vara skyddat. Du är till exempel inte skyddat mot repressalier om du fått del av informationen genom dataintrång eller annan brottslig handling. Din arbetsgivare får heller inte straffa dig för att du rapporterar (repressalieskyddet). För att du ska erhålla lagens skydd behöver du dock ha skälig anledning att anta att informationen som du rapporterar om är sann.   

Du har även möjlighet att vända dig direkt till en behörig myndighet, som inom sitt ansvarsområde ska ta emot (genom extern rapporteringskanal) och följa upp samt lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden. Om en rapportering sker till fel myndighet ska myndigheten självmant lämna över rapporten till den myndighet som är behörig att ta emot rapporter. Varje myndighet, som har fått ett ansvar att ta emot och utreda missförhållanden, har information om hur man gör om man vill rapportera via myndighetens externa rapporteringskanaler.  

Till Arbetsmiljöverkets lista över myndigheter med ansvar vid visselblåsning 

Om inget händer när du rapporterat till en myndighet kan du i undantagsfall gå till media och där offentliggöra missförhållandet, media räknas dock ej som en rapporteringskanal. Som anställd hos en offentlig arbetsgivare är du alltid skyddad genom de grundlagsskyddade meddelarfriheten, meddelarskyddet och ett efterföljande efterforskningsförbud. Något som är viktigt att veta är att om arbetsgivaren bryter mot visselblåsarlagen kan du få skadestånd.  

Rådgivning och stöd vid visselblåsning

Om du upptäckt missförhållanden på din arbetsplats men är osäker på om du omfattas av skyddet enligt visselblåsarlagen – kontakta vår medlemsrådgivning. Våra experter kan ge dig personliga råd utifrån din individuella situation. 

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem