Gå till Innehållet

Så påverkas du av nya regler för hållbarhetsrapportering

Se hur de nya reglerna för rapportering av hållbarhetsfrågor påverkar dig som förtroendevald från och med den 1 juli 2024.

Ökad transparens och tillförlitlighet i rapportering om hållbarhet

Från och med den 1 juli 2024 gäller nya regler för hållbarhetsrapportering i Sverige som en del av två nya EU-direktiv. De syftar till att öka transparensen och tillförlitligheten i företagens rapportering om hållbarhetsfrågor.

Viktiga punkter att notera

  • Reglerna gäller för fler företag, inklusive små och medelstora företag som är börsnoterade, stora dotterföretag och vissa större filialer.
  • Hållbarhetsrapporter ska granskas av revisorer för att säkerställa kvalitet och trovärdighet.
  • Rapportering om könsfördelningen i styrelser för börsnoterade företag är obligatorisk.
  • Företagen ska föra en dialog med arbetstagarföreträdarna om hållbarhetsinformation och metoder för att få och kontrollera sådan information.

Vad innebär de nya reglerna för dig som förtroendevald?

En viktig del av de nya reglerna för hållbarhetsrapportering är kravet på företagen att ha en dialog med arbetstagarföreträdarna. Med arbetstagarföreträdare avses i första hand de arbetstagarorganisationer med vilka företaget har ingått kollektivavtal. Om kollektivavtal saknas avses samtliga arbetstagarorganisationer som har medlemmar anställda i företaget.

Syftet med dialogen är att säkerställa att arbetstagarföreträdarna är väl informerade om företagets hållbarhetsmål, strategier och resultat. Det ger också en möjlighet för arbetstagarna att ge input och feedback på företagets hållbarhetsarbete.

Företagen ska också diskutera metoder för att få och kontrollera hållbarhetsinformation. Detta kan inkludera rutiner för insamling av data, processer för att verifiera och säkerställa informationens riktighet och system för att rapportera och följa upp hållbarhetsmål.

En öppen kommunikation bidrar till en större transparens och ansvarstagande inom företaget och stärker förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Som förtroendevald är det viktigt att du är aktiv i denna dialog och bidrar med din expertis och ditt perspektiv. Det är genom sådana samarbeten som vi kan driva på för en mer hållbar och rättvis arbetsplats och samhälle.