Gå till Innehållet

Arbetsrättsligt stöd

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov.

Arbetsrättsligt stöd

Med vår rådgivning kan du känna dig trygg med fackligt stöd från någon som förstår din situation. Hit kan du ringa för att få stöd eller råd i frågor som rör ditt arbetsliv eller din karriär. Våra kunniga rådgivare hjälper dig med fackliga eller arbetsrättsliga frågor, samt företräder dig om du skulle få problem på jobbet. Den fackliga rådgivningen ingår i ditt medlemskap.

Vad ingår i den fackliga rådgivningen?

Specialiserade rådgivare och jurister som hjälper dig med arbetsrättslig rådgivning, förhandlings- eller rättshjälp samt expertis för att trygga dina arbetsförhållanden. Vi har en hög kunskap om våra medlemmars branscher och förutsättningar, därför kan vi erbjuda arbetsrättslig rådgivning inriktad på våra medlemmars professioner inom både privat och offentlig sektor. Vi erbjuder proffessionell och individuell hjälp baserat på ditt yrkesliv och din situation. 

Arbetsrättslig rådgivning

Oavsett om du behöver konkret stöd med en uppkommen situation eller vill ha råd kring hur du själv kan hantera den finns våra rådgivare tillgängliga för dig. Du kan vända dig till oss i frågor om till exempel

 • Lön
 • Anställningsvillkor
 • Semester
 • Uppsägningstid
 • Arbetsmiljö
 • Föräldraledighet eller kollektivavtal

Förhandlingshjälp

Ibland kan det uppstå oenighet i en fråga mellan dig och din arbetsgivare. Du kan då ta kontakt med Akavias rådgivning så att en av våra erfarna förhandlare kan hjälpa dig att hantera problemet. Vi kan ge dig råd och stöd inför att du själv tar kontakt med arbetsgivaren alternativt att vi kontaktar arbetsgivaren för din räkning. Det kan handla om allt från anställningsvillkor till en felaktig uppsägning. Du har rätt till förhandlingshjälp redan från den dag då du blir medlem i förbundet. Frågan får dock inte ha uppstått innan du ansökte om medlemskap.

Rättshjälp och rättskyddsersättning

Rättshjälp

Vid en tvisteförhandling kan du få rättshjälp av oss för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd. En förutsättning för rättshjälp är att det finns rimliga möjligheter till framgång vid en rättslig prövning. Rättshjälpen avser tvister som handläggs vid domstolar, skiljenämnder och myndigheter i Sverige där svensk rätt är tillämplig.

Rättshjälpen innebär att en av våra förbundsjurister företräder dig utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader. Rättshjälpen innefattar dock inte kostnader för skiljeförfarande enligt avtal mellan dig och arbetsgivaren, om inte synnerliga skäl föreligger. Rättshjälpen omfattar heller inte skadestånd som du själv döms att betala till arbetsgivaren.

Rättshjälpen omfattar:

 • Tvist mellan dig och din arbetsgivare gällande t.ex. uppsägning, anställningsvillkor eller semester
 • Ansökan om konkurs och statlig lönegaranti när din arbetsgivare är på obestånd
 • Omprövning och överklagande av beslut om nekad arbetsskadeersättning
 • Omprövning och överklagande av beslut om nekad arbetslöshetsersättning
 • Juridiskt biträde vid misstanke om arbetsmiljöbrott

Rättskyddsersättning

Om du arbetar med myndighetsutövning och blir misstänkt för tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten kan du få rättsskyddsersättning från oss. Du anlitar då själv en advokat som ska förordnas som offentlig försvarare. Förbundet ersätter skäliga advokat- och rättegångskostnader i brottmålet.

Om du vill ansöka om rättsskyddsersättning kan du fylla i blanketten "Ansök om ersättning" nedan. Läs gärna igenom villkoren för rättskyddsersättning innan du ansöker.

Du kan skicka din ansökan till:

Akavia
Att: Förhandlingsavdelningen
Box 5167, 102 44 Stockholm

När ärendet är avslutat ansöker du om utbetalning av ersättningen i blanketten "Ansökan om utbetalning".

Tvisteförsäkring

Som medlem i Akavia har du en extra trygghet om du blir uppsagd utan sakliga skäl och hamnar i tvist med din arbetsgivare. Utöver förhandlings- och rättshjälp kan du också få förlängd inkomstförsäkring i upp till 300 dagar.

Som en del av ändringarna i LAS, Lagen om anställningsskydd, har du som hamnar i tvist med din arbetsgivare om uppsägning inte längre rätt till lön under tiden som tvisten pågår. Eftersom en tvist kan pågå i flera månader, ibland i över ett år, kan det få stora konsekvenser för dig att lönen uteblir.

För dig i privat sektor med kollektivavtal

Du som är medlem i Akavia och är privatanställd med kollektivavtal tillhör automatiskt trygghetsråden TRR eller TRS, vilket innebär att du kan få kompletterande a-kassa i 300 dagar vid en tvist om uppsägningens giltighet.

För dig i offentlig sektor eller i privat sektor utan kollektivavtal

Som offentligt anställd eller privatanställd utan kollektivavtal saknar du den ersättning som privatanställda med kollektivavtal har genom sina trygghetsråd. Därför har Akavia tagit fram en tvisteförsäkring som ger dig ersättning om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl men är oense med arbetsgivaren om uppsägningens giltighet.

Ersättning utbetalas:

 • så länge tvisten pågår och Akavia företräder dig i tvisteförhandling eller domstol, dock i högst 300 arbetslösa dagar,
 • med högst 80 procent av inkomsttaket i den obligatoriska inkomstförsäkringen.

För att kunna nyttja försäkringen behöver du bland annat ha varit medlem i Akavia vid tiden för uppsägning, vara berättigad till a-kassa och inte ha rätt till motsvarande ersättning från någon trygghetsorganisation eller tilläggsförsäkring.

Vill du veta mer? Du hittar mer information och fullständiga villkor här.