Gå till Innehållet

Nytt pensionsavtal i staten

23/05/08 Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen är att erbjuda ett modernt avtal som harmoniserar med att allt fler arbetar högre upp i åldrarna. Förändringarna blir störst för dig som är född 1987 eller tidigare och idag ingår i avdelning två pensionsavtalet PA 16.

Saco-S har tillsammans med OFR/S,P,O och Seko förhandlat med Arbetsgivarverket för att enas om ett nytt pensionsavtal som innebär att alla medarbetare i staten får lika premieavsättningar och som främjar en flexibelt arbetsliv.

Störst förändringar sker för dig som i dag ingår i avdelning två och är född 1987 eller tidigare. Du kommer att få behålla nuvarande förmånsbestämda pension, men kan tjäna in premier tills du blir 69 år till skillnad från idag då intjänade upphör vid 65 år. Du kommer också att få avsättningar till flexpension. För dig som är född senare än 1966 avsätts 1,5 procent och för dig som är födda 1965 och tidigare avsätts 0,5 procent av lönesumman.

– Ett nytt pensionsavtal inom staten har länge varit efterlängtat och nödvändigt. I takt med att samhället förändras måste pensionsavtalen följa med. Vi ser redan nu att svenskarna arbetar längre upp i åldrarna och fler efterfrågar flexibilitet kopplat till pension. Pensionsavtalen måste skapa förutsättningar för detta, inte vara ett hinder. Därför är det glädjande att vi nu enats om ett nytt, modernt avtal, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S och förhandlingschef på Akavia.

Nya förmåner ersätter gamla

För att möjliggöra för de nya förmånerna inom avdelning två kommer vissa tidigare förmåner  succesivt att avskaffas. Dagens delpensionsavtal ersätts med den nya flexpensionsledigheten och möjligheten till slutbetalning tas bort.

För att underlätta för dig som redan börjat planera för din pension så finns både möjligheten till delpension och slutbetalning kvar för födda 1965 och tidigare.

Avtalet bäddar för kompetensförsörjningen

– Behovet av kompetensförsörjning blir större varje år. Genom ett nytt pensionsavtal med goda villkor i staten underlättar vi för individer att bidra med sin kompetens längre.  Det nya avtalet möjliggör en flexibilitet som gör det enklare för arbetsmarknadens parter att följa trender i samhället och möta kommande behov, säger Anna Steen, ordförande Saco-S och förhandlingschef på Akavia. 

Fakta om det nya pensionsavtalet

  • För dem som omfattas av avdelning 1 (födda 1988 eller senare) innebär avtalet ingen ändring.
  • För dem som omfattas av avdelning 2 (födda 1987 eller tidigare) innebär avtalet en ökad avsättning med 1,5 procent (flexpension), förlängt intjänande till 69 år, samt särskild förhandlingsordning för flexpension
  • Övergångsvillkor kommer att gälla personer födda 1965 och tidigare.
  • Reformen finansieras ur partsgemensamma medel.
  • Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2024.