Gå till Innehållet

SVT Dokument inifrån om kritiserad arbetsgivare

Uppdaterad information: Idag sänder SVT den tredje och avslutande delen av ”Dokument inifrån: Skamlös” – en dokumentär om grundaren och ledningen för de hårt kritiserade bolagen RiVe/Arbetsrättsexperten. Akavia har företrätt medlemmar som haft anställning i bolagen och förbundet har även medverkat i intervju för dokumentären. Nedan följer information om Akavias medverkan och den information som därigenom kommit förbundet till del.

I slutet av maj 2023 intervjuades Akavias förhandlingschef Anna Steen av SVT. I intervjun fick vi kunskap om att sekretessklassad information förts vidare till ledningen för Arbetsrättsexperten. Informationen avsåg ett medlemsärende där bolaget var Akavias motpart och delades otillbörligt av en vid tidpunkten biträdande förhandlingschef, likt SVT rapporterar i programmet.  

Akavia ser mycket allvarligt på det som hänt och har vidtagit en rad åtgärder. En av dessa åtgärder var att inleda en arbetsrättslig process och sedan början av juni 2023 är medarbetarens anställning hos Akavia avslutad.  

Vårt löfte till varje medlem är att på bästa sätt agera på medlemmens uppdrag. I det ingår ett omfattande säkerhetsskyddsarbete för att alltid omhänderta varje ärende på ett professionellt och korrekt sätt. Medlemsärenden hanteras av behöriga specialister och förtroendevalda med diskretion och stor respekt för det medlemmarna delar i förtroende, det utgör grundstommen för Akavia som förbund. Vi har bett berörd medlem om ursäkt för medarbetarens agerande och är tacksamma över att medlemmen förmedlat fortsatt förtroende för Akavia som förbund. 

Med hög medvetenhet om känsligheten i verksamheten, ett gediget säkerhetsskydd och löpande utvecklingsinsatser arbetar vi aktivt för att agera på medlemmars uppdrag och förtroende. I dag vet vi att en överträdelse har gjorts, trots regelverk, sektionerad åtkomst till information samt tekniska och organisatoriska säkerhetsskydd. Det betyder att vi behöver fortsätta förstärka vårt informationssäkerhetsarbete, dra lärdomar av det som hänt och aktivt motverka att liknande sker i framtiden.  

Som medlem är du välkommen att kontakta oss om du har frågor på 010-303 75 00. 

Tidigare publicerad information 2023/05/31

Idag sänder SVT första delen av ”Dokument Inifrån: Skamlös” – en dokumentär i tre delar om grundaren och ledningen för de hårt kritiserade bolagen RiVe/Arbetsrättsexperten. Akavia har företrätt medlemmar som haft anställning i bolagen och förbundet har även medverkat i intervju för dokumentären. 

Akavia har under flera år företrätt medlemmar som haft anställning i bolagen och välkomnar SVTs granskning som sätter ljus på ett arbetsgivarskap som inte får förekomma. Som förbund har vi tagit del av skakande vittnesmål om fruktansvärda förhållanden och på olika sätt agerat kraftfullt i relation till arbetsgivaren.

– De arbetsförhållanden vi fått insyn i, från våra medlemmar men också genom medias rapportering och offentliga handlingar, är stötande. Arbetsgivaren har systematiskt övervakat och utnyttjat de anställda för egen vinning, inskränkt deras rättigheter och utsatt dem för etisk stress i sitt yrkesutövande. Våra medlemmar har visat stort mod och tillit till oss när de sökt vårt stöd, säger Anna Steen förhandlingschef Akavia och den som intervjuats av Dokument Inifrån.

En av de anmärkningsvärda faktorerna i bolagens arbetsgivarskap var de anställningsavtal man utformat, och marknadsförde till andra. I avtalen inskränktes medarbetarens rättigheter i praktiken genom att tvister om anställningsavtal skulle avgöras av skiljemän som den anställde får vara med och betala i stället för att det som i normala fall avgörs av en allmän domstol. Eftersom kostnader för skiljeförfarande kan bli mycket höga och vanligtvis inte täcks av facklig rättshjälp, blir det i praktiken svårt för medlemmar att tillvarata sin rätt.

– Vi bedömde det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa våra medlemmar att ta sig ur en mycket svår sits. Bland annat beslutade vi att revidera Akavias policy för individuell facklig service avseende rättshjälpens omfattning för att ha möjlighet att bistå, säger Anna Steen.

Graden av allvar och den utsatthet de anställda befann sig i föranledde olika insatser från Akavia. Bland annat stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Arbetsrättsexperten för att få en domstolsprövning av om skiljeklausulen var oskälig. Vi gick även ut med en extern varning för de nya former av anställningsavtal som arbetsgivaren utformat, där bland annat anställda blir tvingade att betala skadestånd vid uppsägning.

Relaterade nyheter