Gå till Innehållet

Vad innehåller diskrimineringslagen?

Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Sex former av diskriminering

Lagen förbjuder sex former av diskriminering. De olika formerna är:

 • direkt diskriminering
 • indirekt diskriminering
 • bristande tillgänglighet
 • trakasserier och sexuella trakasserier
 • instruktioner att diskriminera

Diskrimineringsformer

Direkt diskriminering

När någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

Indirekt diskriminering

Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, villkor eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer på grund av en eller flera diskrimineringsgrunder.

Bristande tillgänglighet

Att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga tillgänglighetsanpassningar inte har vidtagits.

Trakasserier

Ett uppträdande som kränker en annan persons värdighet och har samband med diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någon annans värdighet.

Instruktioner att diskriminera

Fått order eller instruktioner att diskriminera.
Din arbetsgivare får inte heller diskriminera dig som söker eller gör en förfrågan om arbete eller praktik eller den som är inhyrd/inlånad hos arbetsgivaren.

Diskrimineringslagens ändamål

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen gäller inom flera områden i samhället bland annat arbetslivet och utbildningsväsendet. Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet men även fackliga organisationer och vissa intresseorganisationer har rätten att företräda sina medlemmar.

Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Lagen utgår från följande diskrimineringsgrunder:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Förebygg diskriminering

Alla arbetsgivare har ansvar för att bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet, oavsett diskrimineringsgrund.

5 förebyggande åtgärder

Alla arbetsgivare måste vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen. Detta arbete omfattar till exempel förebyggande av sexuella trakasserier och genomförande av lönekartläggningar.