Vad gör ett skyddsombud?

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

)

”Ett skyddsombud bidrar till en bättre arbetsmiljö”

Skyddsombudet är Arbetstagarnas representant

För att du ska kunna göra ett bra jobb behöver du ha en bra arbetsmiljö. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudET rätt att:

  • få utbildning
  • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
  • delta vid planering av nya lokaler
  • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
  • avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa

I skyddsombudets uppdrag ingår bland annat att:

  • hålla kontakt med arbetskamraterna om hur de har det på jobbet
  • ta upp frågor om arbetsmiljön med närmaste chef
  • delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Om det finns brister i arbetsmiljön

Om du som skyddsombud anser att det finns brister i arbetsmiljön kan du begära att arbetsgivaren vidtar åtgärd genom att skicka en framställan till arbetsgivaren med krav på åtgärd. I framställan ska det framgå när arbetsgivaren ska besvara framställan med förslag på åtgärd.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren är skyldig att svara inom utsatt tid med förslag. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna inom utsatt tid och inte heller ger dig något annat tillfredsställande besked, kan du vända dig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud enligt 6 kap. § 6 i Arbetsmiljölagen.

Skyddsombudet får stöd av ett regionalt skyddsombud

Om du är skyddsombud och vill ha stöd i ditt arbete kan du ta kontakt direkt med ett regionalt skyddsombud. Mer information om de regionala skyddsombudens uppgift hittar du även på de tre Saco-förbunden Akavias, Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas gemensamma hemsida: www.regionaltskyddsombud.se

Så blir du ett skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Skyddsombudet själv behöver inte nödvändigtvis tillhöra ett fackförbund även om detta är det vanligaste. Skyddsombudet företräder alla arbetstagare inom sitt skyddsområde på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet.

Skulle du vara intresserad av att bli skyddsombud på din arbetsplats eller saknas det skyddsombud på din arbetsplats? Ta kontakt med den lokalfackliga organisationen på din arbetsplats. Om ingen sådan finns, prata med dina kollegor och/eller vänd dig till vår rådgivning för råd och stöd.