Svenska kyrkans avtalsförhandlingar och varsel om konflikt

Här har vi samlat svar på vanliga frågor som kan komma i samband med förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao). Punkterna förtydligar bakgrunden till förhandlingarna, medling, varsel och konfliktåtgärder

FAQ
Svenska kyrkans avtalsförhandlingar 2022 och medling

Vad är bakgrunden till förhandlingarna?

Den så kallade LAS-reformen och Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv gör att ett nytt omställningsavtal måste tecknas mellan parterna på Svenska kyrkans avtalsområde.

Vilka kollektivavtal är uppsagda?

  • Svenska kyrkans omställningsavtal (går ut sista juni).
  • Svenska kyrkans avtal 20, det vill säga villkorsavtalet, inklusive löneavtalet (gick ut sista mars).
  • Dessa avtal sades upp av Skao den 28 december 2021. Avtalen har prolongerats med sju dagar.

Varför sades kollektivavtalen upp?

  • Omställningsavtalet sades upp eftersom nytt sådant avtal behöver tecknas när ny lagstiftning träder i kraft.
  • Löne- och villkorsavtalet sades upp av arbetsgivarorganisationen för att sätta tryck på arbetstagarorganisationerna.

Varför misslyckades förhandlingarna?

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har krävt att det måste till stora försämringar i Svenska kyrkans avtal 20 för att få till ett nytt omställningsavtal som är likvärdigt med de som finns inom kommunal och privat sektor. Deras krav har varit helt orelaterade till de reformer som nu genomförs på arbetsmarknaden.

Akavia som förhandlar tillsammans med Akademikerförbundet SSR för förtecknade förbunds* räkning kan inte acceptera dessa försämringar.

 

*Sveriges Arkitekter
  DIK
  Fysioterapeuterna
  Naturvetarna
  SRAT
  Sveriges Ingenjörer
  Sveriges Arbetsterapeuter
  Sveriges Psykologförbund
  SULF – Sveriges universitetslärare och forskare
  Vårdförbundet

Vilka frågor kan parterna inte komma överens om?

  • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har krävt att de kollektivavtalade uppsägningstiderna kraftigt ska försämras. Detta kan Akavia inte acceptera.
  • Förutom ovanstående punkt har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation krävt att tidsbegränsat anställda ska ha sämre möjligheter till att få tillsvidareanställning. De har också krävt försämrat löneskydd för arbetstagare som omplaceras till tjänst med lägre lön och försämrat regelverk för sjuklön.

Vad hände vid medlingen?

I och med att Kommunal den 7 april 2022 sade upp det prolongerade Svenska kyrkans AB, inklusive löneavtalet, begärde Akavia tillsammans med de andra tjänstemannafacken om frivillig medling. Den frivilliga medlingen strandade efter det att Skao sagt nej till medlarnas slutliga hemställan. En hemställan som Akavia tackade ja till.

Varsel om konfliktåtgärder

Den 29 april 2022 sade Akavia och övriga fackligaorganisationer upp det prolongerade kollektivavtalet, Svenska kyrkans avtal 20. Att säga upp avtalet var en förutsättning för att kunna varsla om stridsåtgärder för att kunna få till ett nytt kollektivavtal med löneökningar i enlighet med det nu uppsagda avtalet samt med oförändrade övriga villkor.
Kommunal har sedan den 29 april 2022 tagit ut medlemmar i strejk och flera andra förbund har varslat om stridsåtgärder i form av strejk, blockad, övertids- och mertidsblockad och nyanställningsblockad som kommer att träda i kraft onsdagen den 11 maj kl 07.00.

Hur kommer Akavia att agera nu?

• Akavia har för avsikt att inom kort lämna ett varsel i form av blockad mot mer- och övertidsarbete samt nyanställningar för alla våra medlemmar på Svenska kyrkans avtalsområde.

Vad innebär det för dig som medlem verksam inom Svenska kyrkan?

Akavias medlemmar ska gå till jobbet som vanligt.

Akavias medlemmar ska vid denna konflikt förhålla sig neutrala. Det innebär att man ska fortsätta att sköta sina arbetsuppgifter som vanligt. Däremot ska man inte ta över andras arbetsuppgifter eller arbeta övertid eller mertid som inte är normalt.