Hävning av anställning

Undantagsvis kan den anställde ha rätt att lämna anställningen med omedelbar verkan (häva anställningsavtalet). En sådan rätt kan föreligga då arbetsgivaren har gjort sig skyldig till ett grovt kontraktsbrott. Det kan röra sig om att din arbetsgivare dröjt med att betala ut lön, gjort sig skyldig till misshandel eller annat allvarligt brott. Arbetsgivaren kan häva anställningen endast av ytterst vägande skäl.

)

Kan jag frånträda min anställning med omedelbar verkan?

Ja, du kan under vissa omständigheter frånträda både från visstidsanställningar och tillsvidareanställningar med omedelbar verkan, nämligen om din arbetsgivare grovt åsidosatt sina åtaganden mot dig i anställningen. Som exempel kan nämnas att arbetsgivaren under en viss tid underlåtit att utbetala din lön.

Det kan vara svårt att veta vad som ska anses vara ett grovt åsidosättande. Ett frånträdande får stora konsekvenser.

Innan du frånträder din anställning bör du därför ta råd av Akavias medlemsrådgivning.

Kan arbetsgivaren säga upp eller häva min visstidsanställning?

Arbetsgivaren kan häva en visstidsanställning - som inte är förenad med uppsägningstid - med omedelbar verkan endast om du grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. Det går inte att säga upp en sådan visstidsanställning.

Om visstidsanställningen är förenad med uppsägningstid krävs enligt LAS saklig grund för uppsägning och laglig grund för avsked.

Notera att det varken krävs saklig grund eller laglig grund om arbetsgivaren vill säga upp dig som är VD, i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Skälet är att du i dessa fall inte omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS. Akavia hänvisar dig till aktuellt avsnitt på webben som innehåller ett exempelavtal för VD:ar inklusive dess kommentarer.