Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Ingen helhetssyn på rättsväsendet i höstbudgeten

2020/09/21 — Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag till fortsatta satsningar på polis och kriminalvård. Migrationsdomstolarna får ett välkommet tillskott men i övrigt saknas nödvändiga satsningar på Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

)

Saknas helhetssyn

Stora satsningar på polis och kriminalvård, men det saknas fortfarande helhetssyn

Den höstbudget som regeringen förhandlat fram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna blir historiskt stor med över 100 miljarder. När det gäller rättsväsendet (som i budgeten benämns som ”utgiftsområde 4”) fortsätter de senaste årens stora satsningar på polisen och kriminalvården som får ett nödvändigt tillskott. Däremot saknas fortfarande en helhetssyn på rättsväsendet. Med undantag för de extra medel som migrationsdomstolarna får varken Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller Sveriges Domstolar särskilda satsningar trots stora behov.

Regeringens samlade redovisning av anslagen till rättsväsendet finns här.

De politiska prioriteringarna illustreras tydligt i diagrammet nedan som visar hur kostnaderna mellan myndigheterna inom rättsväsendet fördelade sig 2019. Merparten av de ekonomiska resurserna går till Polismyndigheten och Kriminalvården. Därefter kommer Sveriges Domstolar. Åklagarmyndigheten får samma andel av utrymmet som Säkerhetspolisen.

Samma logik verkar vägleda budgetpropositionen för 2021. Fortsatt stora satsningar görs på Polismyndigheten och Kriminalvården ges utökade anslag medan domstolarna och åklagarväsendet förutsätts klara sitt uppdrag utan särskilt ökade budgetanslag.

Polismyndigheten

Fortsatta satsningar på Polismyndigheten

De stora satsningarna på Polismyndigheten fortsätter kommande år. Under nästa år får svensk polis 1 900 miljoner mer än 2020. Under 2022 föreslår regeringen och samarbetspartierna ytterligare tillskott på 1 650 miljoner.

Frågan är om de resurser som satsas används på rätt sätt och vilken nytta satsningarna gör när andra delar av rättsväsendet inte ges tillräckliga resurser. Fortfarande har Polismyndigheten svårt att fylla platserna på polisutbildningen. Under vårterminen 2020 stod 40 procent av platserna på polisutbildningen tomma enligt statistik från Rekryteringsmyndigheten.

Det är uppenbart att Polismyndigheten behöver hitta nya vägar för att frigöra fler polisutbildade till kärnverksamheten, att bekämpa brott. I myndighetens egen årsredovisning framgår att en relativt stor andel av medarbetarna med polisiär grundutbildning arbetade inom myndighetens stöd- eller ledningsfunktioner under 2019. Här bör kvalificerad civil kompetens kunna komma till bättre nytta.

För att klara uppdraget behöver Polismyndigheten hitta nya sätt att ta tillvara den civila kompetensen inom myndigheten. Genom att ge civilanställda akademiker fler möjligheter att bidra i den utredande verksamheten kan medarbetare med polisiär grundutbildning frigöras till ingripandeverksamheten. Förslag på hur Polismyndigheten kan bli bättre på att dra nytta av  akademikernas kompetens finns i den här rapporten från tidigare Jusek.

I budgetpropositionen skriver regeringen att ambitionen är att fördelningen mellan civilanställda och poliser upprätthålls. Det förutsätter att Polismyndigheten lyckas vara en attraktiv myndighet även för civilanställda akademiker. Givet att personalomsättningen bland myndighetens civilanställda var dubbelt så hög som bland de polisanställda under 2019 (8 procent jämfört med 4,1 procent) behöver Polismyndigheten intensifiera arbetet med att attrahera och behålla akademiker.

Kriminalvården

Nödvändiga satsningar på Kriminalvården

Att Kriminalvården får resurser för att klara den ansträngda beläggningssituationen på häkten och anstalter är välkommet och nödvändigt. Regeringen föreslår tillsammans med C och L att Kriminalvårdens anslag utökas med 350 miljoner kronor 2021. Därefter föreslås 500 miljoner kronor 2022 och 750 miljoner kronor från och med 2023. Det är bra och välkomna satsningar som ger Kriminalvården förutsättningar att fortsätta en långsiktig och permanent utbyggnad av platskapaciteten.

Åklagar- myndigheten

Otillräckliga anslag riskerar leda till färre åklagare

De satsningar som görs på Åklagarmyndigheten i höstbudgeten är långt ifrån de nivåer som myndigheten själv begärt. Med nuvarande resurstilldelning riskerar verksamheten att påverkas negativt. Åklagarmyndigheten varnar i sitt budgetunderlag för åren 2021–2023 för att antalet åklagare kommer att behöva minska med ett hundratal om myndigheten inte får mer pengar. Det går tvärs emot riksdagens förväntningar på en utökning av antalet åklagare och riskerar att leda till sämre arbetsmiljö för medarbetarna inom myndigheten.

I en intern arbetsmiljöundersökning som myndigheten genomförde 2019 framgick att åklagarna i hög grad anser att arbetsbelastningen över tid är orimlig. Det är svårt att hitta balans mellan arbete och fritid, det finns inte utrymme att vara småbarnsförälder och det är svårt att koppla bort arbetet på fritiden. På sikt riskerar situationen att leda till att kvalificerade jurister väljer bort arbetet som åklagare.

I ett inlägg på Aftonbladets debattsida vittnade Saco-S föreningen på Åklagarmyndigheten nyligen om den pressade situation många åklagare upplever när arbetsbelastningen ökar och medarbetarna är för få.

Ekobrottsmyndigheten får också minskade anslag trots att man i budgetunderlaget påtalat att ytterligare resurser är av avgörande betydelse för att myndigheten ska klara sitt uppdrag. Det handlar om att bibehålla nivån på bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten men också om att på sikt kunna förstärka den. Myndigheten påtalar att det behövs en förstärkning av myndighetens åklagar- och utredarresurser. En förändrad brottslighet ställer väsentligt ökade krav på både medarbetarna och myndigheten som helhet. Den ökade komplexiteten tillsammans med nya identifierade brottsområden ställer ökade krav på personresurser för att genomföra utredningar och lagföring. Den nya brottslighetens komplexitet medför också att mer tid behöver avsättas för kompetenshöjande insatser mot medarbetarna.

DOMSTOLARNA

Välkommen satsning på migrationsdomstolarna

När det gäller satsningarna på domstolsväsendet finns ljuspunkter i höstbudgeten. Migrationsdomstolarna får ett tillskott på 172 miljoner kronor 2021, 157 miljoner kronor 2022 och 280 miljoner kronor från och med 2023. Akavia och Saco-S Domstol har under lång tid påpekat behovet av att migrationsdomstolarna ges långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kunna minska balanserna och förkorta handläggningstiderna. Det är glädjande att regeringen och samarbetspartierna nu har lyssnat.  

Regeringen gör också en satsning på rättsliga biträden i budgetpropositionen vilket är en positiv nyhet. Regeringen föreslår att 3 650 857 000 kronor anvisas för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till 2 385 857 kronor respektive 2 385 857 kronor.

Fler domare behövs när målen blir fler

I budgetpropositionen konstaterar regeringen att antalet inkomna mål (exklusive migrationsmål) till domstolarna ökade med 5 procent 2019 jämfört med 2018. Produktiviteten som mäts genom antalet avgjorda mål och ärenden i förhållande till de totala kostnaderna ökade också under 2019. Medarbetarna arbetade med andra ord snabbare. Samtidigt pekar regeringen själv ut vakanta domaranställningar, hög personalomsättning och sjukskrivningar som utmaningar för domstolarna.

Givet det resonemanget är det förvånande att regeringen ändå inte ser behov av att förstärka domstolarnas anslag i budgetpropositionen för 2021.

I budgetunderlaget för åren 2021–2023 understryker Domstolsverket behovet av fler domare. Bara ökningen av antalet mål under 2019 motsvarar ett ökat resursbehov på runt 90 domare. Mot den bakgrunden är det kanske inte så förvånande att Sverige hamnar på plats 27 i en jämförelse av antalet domare per 100 000 invånare i en rad EU-länder. Enligt de senast tillgängliga siffrorna Eurostat offentliggjort (från 2018) har Sverige knappt 8.57 domare per 100 000 invånare. Det kan jämföras med våra grannländer Finland som har 19.61 domare och Danmark som har 12.35 domare per 100 000 invånare.

Redan i dag saknas på flera håll tillräckligt många sökande när nya domartjänster utlyses och var femte domare närmar sig pension. Det är därför av stor vikt att vi redan nu säkrar den framtida kompetensförsörjningen. Tyvärr ser vi att många domstolar tvingas dra ner på antalet notarieplatser till följd av osäkerhet kring ekonomin.

I en enkät som dåvarande Jusek genomförde 2019 uppgav varannan förvaltningsrätt och nära var fjärde tingsrätt att de planerade att anställa färre notarier under 2020. Fyra av tio uppgav att den huvudsakliga anledningen är minskad budget.

Att utbilda en domare tar mer än ett decennium. Att domstolarna har tillräckliga resurser för att kunna anställa notarier är en förutsättning för att den långsiktiga kompetensförsörjningen inom rättsväsendet ska fungera.

Juristbrist

Risk att juristerna söker sig bort från rättsväsendet

Otillräckliga anslag och uteblivna satsningar riskerar att leda till sämre arbetsmiljö för åklagare och domare. Det riskerar i sin tur att leda till att kvalificerade jurister väljer andra arbetsgivare än myndigheterna inom rättsväsendet. Den prognos Akavia tar fram visar att arbetsmarknaden för såväl nyutexaminerade som erfarna jurister i stort är i balans. En av tio arbetsgivare upplever att det råder brist på nyutexaminerade jurister, vilket innebär en ökning över tid. När det gäller tillgången på yrkeserfarna jurister upplever fyra av tio arbetsgivare att det råder brist. Erfarna jurister har med andra ord relativt lätt att hitta attraktiva anställningar inom andra myndigheter eller i det privata näringslivet.

I budgetpropositionen gör regeringen bedömningen att de övergripande målen för kriminalpolitiken (att minska brottsligheten och att öka människors trygghet) och rättsväsendet (den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet) endast delvis har uppnåtts. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå de prioriteringar som görs där bärande delar av rättsväsendet lämnas utan tillräckliga resurser. Trots en historiskt stor budget på över 100 miljarder verkar pengarna inte räcka till grundstenarna i vårt rättsväsende.

Förutom att målen för kriminalpolitiken och rättsväsendet riskerar att förbli ouppfyllda innebär de kortsiktiga och enögda satsningar som görs på enskilda myndigheter inom rättsväsendet stora påfrestningar för medarbetarna inom rättsväsendet.

Ska rättsväsendet klara både dagens och morgondagens utmaningar måste samtliga myndigheter inom rättsväsendet få långsiktiga resurser för att klara sina uppdrag på ett hållbart sätt och kunna behålla medarbetare med nödvändig kompetens.

Vill du läsa mer om Akavias förslag för framtidens rättsväsende? Här hittar du vårt rättspolitiska program.

Anna Nitzelius och Hanna Birath, rättspolitiskt sakkunniga Akavia

Senaste
Pressmeddelanden

Föräldraledighet bromsar karriären

2021/10/11 – Kvinnor fortsätter att vara de som tar ut mest föräldraledighet. Det visar en undersökning från fackförbundet Akavia. Störst är skillnaden bland chefer. Fler kvinnor än män upplever dessutom att karriären påverkas negativt. – Det här hör inte hemma på en modern arbetsplats, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Läs mer

Akavia gratulerar ekonomipristagare

2021/10/11 – Priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2021 går till forskare inom arbetsmarknadsekonomi. – Ekonomipriset bidrar till att lyfta fram ekonomiforskningens stora betydelse, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker med inriktning på ekonomer, på Akavia.

Läs mer

SvD Debatt: Akavia och Vision kräver krafttag mot hot och våld

2021/10/04 – Det ska råda nolltolerans mot hot och våld som riktar sig mot våra medlemmar som arbetar vid kommuner och statliga myndigheter samt inom välfärden. De ska känna sig trygga i sin yrkesutövning och inte behöva riskera att bli utsatta för hot och våld. Det skriver Lee Wermelin, ordförande Akavia och Veronica Magnusson, ordförande Vision i en debattartikel som publiceras i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Ny styrelse för studerandesektionen på Akavia

2021/09/30 – En ny styrelse till Akavias studerandesektion har valts. Ny ordförande blir Marcus Karlén som läser företagsekonomi vid Högskolan Väst. Vice ordförande blir Amanda Beckman, som studerar samhällsgeografi vid Uppsala universitet.

Läs mer

Stor okunskap kring lagstiftning om visselblåsning

2021/09/27 – En ny lag kring visselblåsning klubbas i riksdagen på onsdagen. Samtidigt visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia att kunskapen och tilltron till det nuvarande visselblåsningssystemet är låg.

Läs mer

Ekonomerna som klarade pandemin

2021/09/27 – Samhällsförändringar som pandemi och klimatkris ställer ekonomiavdelningarna inför helt nya utmaningar. På Controllerdagen i Uppsala den 29 september berättar ledande experter om trender och framgångsrecept. – Det är glädjande att man belyser controllerns viktiga roll, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia.

Läs mer

Begränsa inte ungas möjlighet att gå den akademiska vägen!

2021/09/22 – Regeringen har presenterat ett förslag om kraftigt höjd ränta på studiemedelslån från år 2023. Akavia anser att den drastiska förändringen av villkoren för låntagare påverkar det allmänna förtroendet för studiemedelssystemet negativt och ger färre möjlighet att utbilda sig. Förslaget bör därför inte genomföras.

Läs mer

Hur ökar vi tryggheten för myndighetsanställda

2021/09/21- Hot, våld och trakasserier är vardag för många myndighetsanställda. Det visar en färsk rapport från Akavia. Men vad krävs för insatser för att skapa trygga arbetsmiljöer? Studio Akavia Möter bjöd in Försäkringskassans generaldirektör, Arbetsgivarverkets chefsjurist och Akavias rättspolitiska sakkunniga för att diskutera frågan.

Läs mer

Akademiker saknar praktik

2021/09/18 – Arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker är generellt god. Det visar en undersökning från Akavia. Som viktig framgångsfaktor nämns praktik men bara 34 procent har haft en sådan. − Praktik under utbildningen borde vara en självklarhet, säger Abelone Tischbein-Madsen, teamleader för studentverksamheten på Akavia.

Läs mer

Kompletterande juristutbildningar – ett nålsöga som ändå inte är tillräckligt

Kompletterande juristutbildningen är för utländska jurister en möjlighet till ett adekvat arbete på svensk arbetsmarknad. Men en färsk undersökning av Universitetskanslerämbetet visar att bara 38 procent etablerar sig som jurist efter utbildningen. ”Undersökningen verkar peka på något viktigt och allvarligt”, skriver Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia, i en kommentar.

Läs mer

”Det största hotet mot demokratin är att vi betraktar den som självklar”

2021/09/15 – I år är det hundra år sedan som även kvinnor fick rätt att rösta i val till riksdagen. Studio Akavia Möter bjöd in Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, för samtal kring demokratins utmaningar och för att signera en deklaration för demokratin.

Läs mer

Hot och våld får många att vilja byta jobb

2021/09/09 – Många myndighetsanställda överväger att byta jobb på grund av att de utsatts för hot och våld. Arbetsgivare och regeringen måste se över både åtgärder och lagstiftning. Det menar Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia, i ett samtal med Mårten Schultz, professor i civilrätt, i Juridikpodden.

Läs mer

Vaccination är rätt väg

Enligt Folkhälsomyndigheten ska alla som har möjlighet fortsätta arbeta på distans fram till den 29 september. För att minska smittspridningen och rädda liv är det enligt Akavia viktigt att alla som kan - ska vaccinera sig.

Läs mer

Hot och våld – vardag för myndighetsanställda

2021/06/30 – Var fjärde medlem inom offentlig sektor och vid advokat- och juristbyråer har utsatts för hot, våld eller trakasserier. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia. "Oacceptabelt", menar Anna Nitzelius på Akavia.

Läs mer

Så byggs Akavias varumärke

Marie Lindgren, kommunikationsansvarig på Akavia intervjuas av dagens opinion om förbundets varumärkesarbete.

Läs mer

Debatt: Polisen måste bli en bättre arbetsplats för akademiker

En rapport från Akavia visar att det är stora skillnader i hur akademikerna trivs inom Polismyndighetens olika regioner. ”Polismyndigheten behöver höja ambitionsnivån och bli en mer attraktiv arbetsgivare även för akademiker.” Det skriver Anna Nitzelius, sakkunnig på Akavia och Anna Owens, ordförande på Saco-s Polismyndigheten, på Altingets debattsida.

Läs mer

Flexibelt arbetsliv ger högre effektivitet

2021/08/23 – Två till tre dagar i veckan vill akademiker främst arbeta hemifrån efter pandemin. Det visar en undersökning från fackförbundet Akavia. – Vi hör om att flera arbetsplatser tänker återgå till hur det var innan pandemin eller att stänga kontoren. Det är förhastade beslut, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

Läs mer

Akademisk karriär börjar under studietiden

2021/07/19 – Nyligen kom antagningsbeskeden för de som sökt till högskolor och universitet. Fackförbundet Akavia kan bara gratulera: Akavias undersökning visar att en akademisk utbildning i hög grad leder till jobb. Bland ekonomer har 70 procent fått jobb tre månader efter avslutad utbildning och bland jurister var siffran 75 procent.

Läs mer

IT-branschen behöver fler kvinnor

2021/06/30 – Arbetsmarknaden för It-specialister förblir fortsatt god. Det framgår av Arbetsförmedlingens senaste prognos av hetaste yrken fram till 2026. – Det är glädjande siffror för våra medlemmar men om it-branschen ska möta rekryteringsbehovet måste den bli bättre på att attrahera kvinnor, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

Läs mer

Chefer vill ha flexibelt arbetsliv

2021/06/29 – En ny undersökning från Akavia visar att såväl medarbetare som chefer anser att flexibelt arbetssätt är vägen framåt. Men för att uppnå ett bra flexibelt arbetsliv behöver försäkringar, regler och lagar förändras så att de är anpassade till hemmakontoret.

Läs mer

”Orimlig attityd mot senior arbetskraft”

2021/06/24 – Delegationen för senior arbetskraft har på uppdrag av regeringen analyserat vilka förändringar som behövs för att senior arbetskraft bättre ska tas tillvara. Fackförbundet Akavia välkomnar slutsatserna och menar att det är hög tid för en attitydförändring mot äldre arbetskraft hos arbetsgivarna.

Läs mer

Staten måste också var en del av en modern arbetsmarknad

2021/06/21 – SACO-S: De tre utredningarna om LAS, omställning och studiestöd är nu färdiga och har presenterats av regeringen. Av det som föreslås finns även förbättringar för akademiker i staten. Men mycket av det som bidrar till modernisering av den privata arbetsmarknaden och balansen mellan parterna riskerar att gå statlig sektor förbi.

Läs mer

Våld i nära relationer – även en fråga för arbetsplatser

Våld i nära relationer har hamnat i fokus efter flera mord på kvinnor på kort tid. Från politisk håll diskuteras förebyggande åtgärder och hur utsatta kvinnor bättre kan skyddas. Men för att stoppa våldet krävs att flera samhällsaktörer tar sitt ansvar. I en intervju förklarar Ulrika Husmark, expert på jämställdhetsfrågor på Akavia, vad arbetsplatserna kan göra.

Läs mer

Rätten att larma mot missförhållanden

2021/06/15 – Vilken rätt har man som arbetstagare att larma om oegentligheter och allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats? Och är den som larmar skyddad från repressalier? Det var ämnet som diskuterades i Studio Akavia Möter där Akavias chefsjurist Karin Lundin var gäst.

Läs mer

”Trojan Shield får inte vara förgäves”

2021/06/14 – Det nyligen genomförda tillslaget mot den organiserade brottsligheten innebär en stor seger för svensk polis. Men nu måste hela rättsväsendet stärkas. – Sveriges Domstolar och Åklagarmyndigheten måste vara rustade för att kunna möta upp, säger Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia.

Läs mer

Debatt: Nu krävs kraftfulla åtgärder för studenterna

2021/06/11 – Rekordmånga nyutexaminerade kommer ut på en arbetsmarknad med historisk hög arbetslöshet bland akademiker. Nu krävs kraftfulla åtgärder för studenterna som går ut i arbetslivet i lågkonjunktur. Det skriver Akavias ordförande Lee Wermelin tillsammans med ordföranden från 17 andra Saco-förbund på Altingets debattsida.

Läs mer

Viktiga steg tagna för reform på arbetsmarknaden

2021/05/07 – Akavia välkomnar utredningarnas lagförslag som regeringen presenterade på måndagen. Förslagen är i linje med den överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som parterna kom överens om i december. Genom överenskommelsen visar vi att den svenska modellen kan leverera.

Läs mer

Molntjänster skapar stress hos anställda

2021/05/07 – Medarbetare inom offentlig verksamhet känner sig osäkra på om förvaring i molntjänster verkligen stämmer överens med myndighetens krav på integritet och sekretess. ”Det behövs bättre information och tydlighet kring detta. Det bör inte vara upp till varje anställd att ta reda på hur det förhåller sig”, skriver Ulrica Husmark, professionsanalytiker på Akavia, i en analys.

Läs mer

Stort missnöje bland akademikerna på NFC

2021/06/14 – Medarbetarna på Nationellt forensiskt centrum, NFC, är i större utsträckning missnöjda med sin arbetssituation jämfört med andra avdelningar och regioner inom Polismyndigheten. Det visar en ny medlemsundersökning från fackförbundet Akavia och Saco-S-föreningen vid Polismyndigheten.

Läs mer

Spotify: ”Flexibelt arbetsliv ger frihet”

2021/06/01 — Pandemin har fått flera företag, läroverk och myndigheter att arbeta på distans – något många nu avser att fortsätta med. Spotify är ett av de företag som erbjuder sina medarbetare att arbeta hemifrån eller från kontoret.

Läs mer

Affärsjuristbyråer brister i jämställdhet

2021/05/19 — Många affärsjuridiska advokatbyråer brister i sitt jämställdhetsarbete. Det visar en ny rapport från Akavia, Add Gender och föreningen Justitiapriset. Samtidigt finns det byråer som kommit en bra bit på vägen. – Avgörande är att ledning och styrelse tar initiativ, sätter mål och föregår med gott exempel, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker med fokus på jurister på Akavia.

Läs mer

Seniora medarbetare har sämre löneutveckling

2021/05/19 — I takt med att åren går minskar lönestegringarna. Det visar Akavias senaste lönestatistik. Redan vid 45 års ålder avtar löneutvecklingen och för ekonomer går medianlönen nedåt ju närmre pension de kommer.

Läs mer

DEBATT: ”Framtidens polis behöver fler akademiker”

2021/05/18 — DEBATT – av Lee Wermelin, ordförande Akavia, Anna Nitzelius, sakkunnig Akavia, Anna Owens, ordförande Saco-S Polismyndigheten, Lena Amorøe, nationellt huvudskyddsombud, Polismyndigheten.

Läs mer

Undervisningen behöver stärkas efter covid-19

2021/05/18 — Efter ett år av distansundervisning och hemstudier på högskolor och universitet finns nu förhoppningen om att återfå ett normalläge i den högre utbildningen till hösten. När övergången till ett nytt normalläge sker är det viktigt att det genomförs på rätt sätt. Det skriver Albert Ohlin ordförande, Akavia studerandesektion i ett inlägg.

Läs mer

SM i ekonomi för 35 året i rad avgjort

2021/05/17 — Sveriges ekonomföreningars riksorganisation, S.E.R.O, anordnade i helgen för 35:e året i rad tävlingen SM i Ekonomi för Sveriges olika lärosäten. Akavia har sedan 30 år varit sponsor och aktiv samarbetspartner för tävlingen.

Läs mer

Så vill Akavia öka jämställdheten i it-branschen

2021/05/24 — Trots tillväxt och skriande rekryteringsbehov står andelen kvinnor stilla i it-branschen. Icke-inkluderande arbetsplatskultur och otydliga karriärvägar nämns som förklaringar. Det visar en ny rapport om jämställdheten inom it-branschen från fackförbundet Akavia.

Läs mer

Fredrik Reinfeldt: ”Att bli bortsorterad på grund av ålder är fel”

2021/05/12 — I takt med att åren går minskar mångas popularitet på arbetsmarknaden. Det trots att medarbetare över 45 år och uppåt borde värderas högt med tanke på kunskap och erfarenhet. Hur kan vi förändra synen på ålder så att äldre arbetstagare värdesätts högre? "De som rekryterar måste våga anställa personer som är äldre än sig själva", säger Fredrik Reinfeldt.

Läs mer

Ge medarbetare flexibilitet i arbetslivet

2021/05/07 — Coronapandemin har påverkat arbetslivet och arbetsmiljöfrågor har i högre grad hamnat i fokus. Många arbetsgivare mejslar nu ut hur framtidens arbetsplats kommer att se ut. "Det är viktigt att dra nytta av det vi lärt oss under pandemin och inte falla tillbaka i gamla mönster av ren vana eller av tvekan inför det nya", säger Lee Wermelin, ordförande på Akavia.

Läs mer

Låt fler akademiker bidra till att lösa brott

2021/05/04 — Polismyndigheten måste ändra sitt förhållningssätt till hur många civilanställda som behövs. Det konstaterar fackförbundet Akavia i en ny rapport om akademiker inom Polismyndigheten. Akademiker trivs på myndigheten men samtidigt visar rapporten att många är missnöjda med ledarskapet.

Läs mer

Akavia välkomnar vassare diskrimineringslag

2021/05/03 — En utredning som gjorts på uppdrag av regeringen vill förbättra tillsynen över diskrimineringslagens bestämmelser. Akavia välkomnar förslagen men vill att kollektivavtalen ska spela en viktigare roll i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Läs mer

Nytt förslag kan försvåra för akademiker att bli lärare

2021/04/23 — Ett nytt regeringsförslag ska göra det lättare för akademiker att sadla om till lärare. Men fackförbundet Akavia tror att effekten kan bli den motsatta. Det framgår av förbundets remissvar till utbildningsdepartementet.

Läs mer

Med stapplande steg mot arbetslivet

2021/04/15 — Under våren och sommaren arbetar Akavia med att ta fram ett arbetsmarknadspolitiskt program. Där ska Akavias policy formuleras för en väl fungerande framtida arbetsmarknad där akademikers kompetens tas tillvara. För att kunna dra nytta av all kunskap och kompetens som finns inom organisationen kommer förtroendevalda därför att träffas digitalt under våren och diskutera arbetsmarknadsfrågor. I de första samtalen stod frågor om praktik, lärosätenas uppföljningsansvar och kontakten med arbetslivet i fokus.

Läs mer

Kommunerna kan göra mer för att hejda smittan

2021/04/13 — Antalet bekräftade fall av Covid-19 ökar i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. I en Novusundersökning beställd av fackförbundet Akavia går det samtidigt att se att kommunerna är de som går framåt när det gäller efterlevnad av Folkhälsomyndighetens råd. Men fortfarande ligger arbetsgivarna inom kommunerna långt efter näringslivet och staten.

Läs mer

Akavia kommenterar Brås rapport om pandemins påverkan

2021/04/12 — Nyligen släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, en rapport om hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av pandemin. ”Akavias medlemmar inom rättsväsendet har gjort ett fantastiskt jobb ”, skriver Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia, i en kommentar.

Läs mer

Akavia välkomnar satsning på rättsväsendet

2021/04/08 — Regeringens besked om att stärka rättskedjan med 250 miljoner kronor i vårbudgeten välkomnas av Akavia. – Det är en viktig signal om att politiken förstår behovet av helhetssyn på rättsväsendet, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia

Läs mer

Personlighetstester: Hur vetenskapliga är de?

2021/04/08 — Personlighetstester blir allt vanligare vid rekryteringar och vid utvecklande processer på arbetsplatser. Vilka tester är då vetenskapligt bevisade och vilka går det att lita på? Studio Akavia Möter träffade tre experter för att reda ut begreppen kring testerna.

Läs mer

Balansen mellan fack och arbetsgivare påverkas negativt

2021/03/26 — Statligt anställda omfattas inte av vissa förbättringar som förhandlades fram av Svenskt Näringsliv och PTK rörande LAS, lagen om anställningsskydd och omställning. Utredarna måste därför nu göras uppmärksamma på dessa effekter.

Läs mer

Hemarbete kan bli en kvinnofälla

2021/03/26 — Kommer pandemin ge oss tillbaka 50-talets hemmafruar, med skillnaden att kvinnorna både ska ta hand om hem och barn och samtidigt yrkesarbeta effektivt? För att vi inte ska hamna där behöver arbetsgivarna uppmärksamma alla medarbetare, inte bara de som är på kontoret. Det skriver Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia, i en analys.

Läs mer

Arbetstiderna behöver anpassas

2021/03/24 — Stockholmarna är bättre än någon annan region på att efterleva Folkhälsomyndighetens råd rörande pandemin. Det visar en Novusundersökning som Akavia har beställt. – Arbetstiderna kan fortfarande anpassas i högre grad än vad som sker i dag. Med en tredje våg som kan vara på väg är det viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd, säger Lee Wermelin, ordförande på Akavia.

Läs mer

Så väljer du rätt utbildning

2021/03/22 — Just nu pågår anmälan till höstens utbildningar vid landets universitet och högskolor. Men vilken utbildning ska man egentligen välja? Fackförbundet Akavias professionsanalytiker ger tips.

Läs mer

Branscherna med högsta och lägsta akademikerlönerna

2021/03/18 — Valet av bransch har stor betydelse för akademikers löner. Det visar en kartläggning som Akavia gjort bland medlemmar i sex professioner. Hos både jurister och ekonomer toppar telekom när det gäller lön.

Läs mer

Akavia undersöker: Rätt arbete efter examen

2021/03/18 — Pandemin påverkar arbetsmarknaden – så också för nyligen examinerade akademiker. Akavia undersöker nu hur de första åren i yrkeslivet blivit efter examen, som vad för anställning som akademikerna fått och vad för lön de fått.

Läs mer

Förtroendet för rättsväsendet behöver prioriteras

2021/03/16 — Knappt hälften av befolkningen litar på rättsväsendet. Akavia anser att en ökning av allmänhetens förtroende för rättsväsendet behöver prioriteras, skriver Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia.

Läs mer

Analys: Så kan advokatbyråer attrahera unga jurister

2021/03/12 — Dagens unga jurister har andra krav på arbetslivet än tidigare generationer. Detta är något som fram för allt advokatbyråerna behöver uppmärksamma om de ska kunna rekrytera framåt, anser Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia, med bland annat jurister som fokusgrupp.

Läs mer

Brister i skolan kring it

2021/03/11 — Unga kvinnor upplever inte att skolan ger dem tillräckliga kunskaper inom it. Det uppger 64 procent av kvinnor i åldern 16 till 30 år i en undersökning som Akavia genomfört tillsammans med Insight Intelligence, Pulsen Data, Soluno och Linnéuniversitetet.

Läs mer

Juridikpodden: ”Lagen om visselblåsning är för krånglig”

2021/03/10 — Visselblåsning, diskriminering och yttrandefrihet var de stora ämnena när Akavias chefsjurist Karin Lundin samtalade med Mårten Schultz i Juridikpodden. Podden finns nu ute att lyssna på.

Läs mer

Pandemins påverkan: Kvinnor drar det tyngsta lasset

2021/03/10 — "Att kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda arbetet med hem och barn tydliggör och förstärker de icke jämställda skillnaderna som finns i samhället och det tycker vi är väldigt olyckligt"

Läs mer

Nyckeln till jämställda arbetsplatser

2021/03/08 — Männen fortsätter att dominera på tunga poster. Men hur kan vi få arbetsplatser att bli mer jämställda? Akavia samlade experter för att diskutera frågan. I Studio Akavia lyftes betydelsen av förebilder, kulturarbete och varför jämställdhet måste vara en ledningsfråga.

Läs mer

Stort lönegap mellan manliga och kvinnliga akademiker

2021/03/08 — Kvinnliga akademiker tjänar betydligt mindre än sina manliga kollegor. Störst är skillnaden hos ekonomer där männen i snitt får 7 200 kronor mer i lön i månaden. Det visar ny lönestatistik från fackförbundet Akavia.

Läs mer

Akavia undersöker hot och våld på arbetsplatser

2021/03/02 — Rapporter om hot mot myndigheter fortsätter att strömma in. För att kartlägga problemet genomför Akavia nu en ny undersökning. "Hot och våld är inte bara en kränkning av enskilda utan ett hot mot demokratin. Det ska råda nolltolerans", säger Anna Nitzelius, sakkunnig på fackförbundet Akavia och projektledare för undersökningen.

Läs mer

Rätt ingångslön viktig för framtiden

2021/02/25 — Lönen i starten på karriären kan vara avgörande för den framtida löneutvecklingen. För att akademiker ska hamna rätt från början presenterar Akavia årets rekommenderade ingångslöner.

Läs mer

Så påverkar pandemin lönerna framåt

2021/02/24 — Pandemin satte sina tydliga spår på fjolårets avtalsrörelse. Uteblivna lönerevisioner och inbromsade akademikerlöner blev några av effekterna. Men hur påverkas lönerna framåt, vad händer med ingångslönerna och löneskillnaderna mellan könen? Akavia samlade experter i Studio Akavia för att få ett svar.

Läs mer

Försäkringskassan upphäver förbud mot bisyssla efter Akavias stämningsansökan

2021/02/23 — I mitten av februari lämnade Akavia in en stämningsansökan mot Försäkringskassan efter att myndigheten förbjudit en medarbetare att på fritiden arbeta ideellt som ombud i vårdnadstvister. Otillåten bisyssla ansåg myndigheten — helt fel, menade Akavia som ville att förbudet skulle upphävas.

Läs mer

Kunskapsglapp utmaning för jurister

2021/02/18 — Digitaliseringen ställer juristbranschen inför stora förändringar. På en digital pressträff under torsdagen diskuterades utmaningar och möjligheter. På plats fanns bland annat energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Jenny Kallerman, vice ordförande i Akavias styrelse.

Läs mer

Pressinbjudan: Digitaliseringens effekter på juristbranschen

2021/02/16 — Akavia bjuder in till digital pressträff och release av rapporten Digitaliseringens effekter på juristbranschen. Medverkar gör bland annat Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, och Jenny Kallerman, affärsjurist och vice ordförande i Akavias styrelse.

Läs mer

Inbromsning för akademikerlöner

2021/02/15 — Akademikerlönerna bromsade in under 2020. Det visar Akavias senaste löneenkät. Sämst utvecklades lönerna för ekonomer och IT-akademiker. – En viktig förklaring är pandemin som gjorde att många lönerevisioner inte kunde genomföras, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Läs mer

Ny undersökning: Fortfarande för få som jobbar hemifrån

2021/02/23 — Fortfarande är det för få akademiker och tjänstemän som arbetar hemifrån, trots rekommendationerna som en följd av Covid-19. Det visar en ny undersökning beställd av fackförbundet Akavia. — Utvecklingen går åt rätt håll, men det är inte tillräckligt. Vi som akademiker och tjänstemän har förutsättningarna att arbeta på distans och därför vilar ett större ansvar på oss, säger Lee Wermelin, ordförande på Akavia.

Läs mer

Tystnadskulturen inom polisen har accepterats för länge

2021/02/12 — Vittnesmålen i Kalla fakta om hur anställda inom Polismyndigheten utsätts för repressalier av kollegor och chefer efter att ha larmat om trakasserier på arbetsplatsen är skrämmande. Polismyndigheten borde vara ett föredöme i hanteringen av kränkningar, inte ett avskräckande exempel, skriver bland andra Lena Nitz ordförande i Polisförbundet.

Läs mer

Akavia stämmer kommun efter avskedande

2021/02/12 — En kommun har ogiltigt avskedat en biträdande kommunjurist, som är medlem hos Akavia. Kvinnan blev utsatt för kränkande särbehandling och under sin sjukskrivning avskedad. Nu har Akavia ansökt hos Arbetsdomstolen om stämning mot kommunen.

Läs mer

Arbetsmiljöstrategin pekar i rätt riktning – men åtgärder krävs

2021/02/11 — Akavia uppskattar inriktningen på regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterades på onsdagen. Särskilt positivt är att regeringen har hörsammat Akavias krav på att arbetsmiljöpolitiken bör få ett tydligare fokus på de positiva aspekter av arbetslivet som bidrar till välbefinnande i arbetet. Under kommande år är det dock viktigt att detta fokus följs upp med konkreta åtgärder som drar i rätt riktning.

Läs mer

Chefslöner i verkligheten

2021/02/10 — LO:s senaste rapport om maktelitens inkomster blandar ihop äpplen med päron. Det skriver företrädare för Akavia i en kommentar.

Läs mer

En grön våg bland akademiker?

2021/02/09 — Den pågående pandemin har gjort distansarbete till det nya normala för många akademiker. Kan det på sikt leda till en ny grön våg där fler väljer att flytta ut från storstäderna? En medlemsundersökning från Akavia ger svar.

Läs mer

Sämre kontakt med kollegor under pandemin

2021/01/21 — Pandemin påverkar arbetslivet på ett dramatiskt sätt. 74 procent av Akavias medlemmar säger att de sociala kontakterna med kollegorna förändrats till det sämre på grund av hemarbete.

Läs mer

Arbetsbelastningen har ökat under pandemin

2021/01/12 — Arbetsbelastningen och stressen ligger på för höga nivåer bland medarbetare och chefer nu under pandemin. Det visar en undersökning som Akavia genomfört bland sina medlemmar. — Arbetsgivarna och de lokala facken behöver ta fram en strategi för hur arbetet ska fungera på bästa sätt, säger Lee Wermelin, ordförande på Akavia.

Läs mer

Hemarbetsplatsen måste förbättras

2021/01/05 — För att minska smittspridningen bör så många som möjligt arbeta hemifrån. En viktig del i detta är att se till att hemarbetsplatsen är tillfredsställande. Men bara en av tre akademiker anser att de har en funktionell arbetsplats i hemmet, visar en undersökning som Akavia genomfört.

Läs mer

Produktiviteten i svensk ekonomi måste förbättras

2020/12/17 — Intervju med Akavias chefekonom Daniel Lind om hans artikel som publicerats i tidskriften International Productivity Monitor om hur svensk ekonomis produktivitet har utvecklats i förhållande till viktiga konkurrentländer sedan millennieskiftet.

Läs mer

Akavia välkomnar IF Metalls och Kommunals besked

2020/12/04 — PTK, som Akavia är en del av, och Svenskt Näringsliv tog i dag ytterligare ett steg mot en stärkt arbetsmarknad, rörande LAS. Att nu två förbund som IF Metall och Kommunal också väljer att ansluta sig gör att överenskommelsen får en starkare ställning.

Läs mer

Efterlevnaden av FHM:s råd måste följas upp

2020/12/04 — Akavia har genomfört en undersökning som visar att alltför få arbetar hemifrån. Dessutom är det många som fortfarande reser i rusningstrafik.

Läs mer

Nya avtal i hamn mellan Saco-S och Arbetsgivarverket

2020/12/02 — Avtalsförhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutades på måndagen. De nya avtalen innebär bland annat ett gemensamt arbete för anpassningar i pensionsavtalet och att gemensamt ta ansvar för förändringar inom LAS.

Läs mer

Nytt kollektivavtal för it-akademiker på plats

2020/12/01 — Under måndagen tecknades ett nytt kollektivavtal för it-företagen, som för Akademikerförbunden förhandlats fram av Akavia och Sveriges Ingenjörer med Almega. Det nya avtalet innehåller löneökningar och avsättningar till flexpension, vilka innebär en bra grund för medlemmarna.

Läs mer

Med framtidens domstol runt hörnet

2020/11/26 — Digitaliseringens effekter på juristbranschen står i centrum i ett nystartat projekt som Akavia driver under hösten. I början av november samlades jurister från olika delar av samhället för att diskutera digitaliseringens effekter på rättsväsendet. Framtidens domstol, Legal Design och viktiga egenskaper hos blivande jurister var några av samtalspunkterna.

Läs mer

Juridik och ekonomi – två utbildningar som lockar

2020/11/26 — Den pågående pandemin och nedgången för ekonomin verkar få allt fler att söka sig till universitetsstudier. Det bekräftar färsk statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Att juridik och ekonomi är populära välkomnas av Akavias professionsanalytiker.

Läs mer

Sakkunskap viktigt vid ökad konkurrens

2020/11/25 — Kommunikatörer spås i Sacos senaste rapport om framtidsutsikter för akademiker vara på väg mot tuffare tider. Men trots ökat konkurrens om jobben finns det ljuspunkter menar Akavias expert Ida Inga.

Läs mer

Brister i jämställdhet tydligare under covid-19

2020/11/19 — Pandemin slår olika mot kvinnor och mäns arbetsliv, visar en undersökning från Akavia. Män får mer stöd på jobbet och får oftare resurser de ber om. Fler kvinnor än män permitteras och arbetssituationen för kvinnor är mer kritisk. Samtidigt behövs jämställdheten än mer nu under pandemin, något både män och kvinnor tjänar på. Det är något Akavia vill belysa i dag på Internationella mansdagen.

Läs mer

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för advokatbyråer

Digitaliseringens effekter på juristbranschen står i centrum i ett nystartat projekt som Akavia driver under hösten. Genom rundabordssamtal och intervjuer samlas jurister från olika delar av samhället för att diskutera ämnet. En reformerad juristutbildning, moderniserade affärssystem och en förändrad yrkesroll tog en stor del av det första rundabordssamtalets fokus där deltagare från olika jurist och advokatbyråer möttes.

Läs mer

Viktig förlängning av permitteringsstöd

2020/11/10 — Regeringens besked om att förlänga möjligheten till korttidspermittering är välkommet. Att kunna permittera är viktigt såväl för våra medlemmar som för svensk ekonomi. Fackförbundet Akavia vill däremot se att fler erbjuds kompetensutveckling och att regeringen ser över kostnadstaket.

Läs mer

Distansarbete försvårar lönesamtal

2020/11/09 — Tiden för lönesamtal närmar sig för många arbetstagare. Men det utbredda distansarbetet innebär flera utmaningar för den som vill få upp sin lön. – Risken är att man träffar chefen för sällan och att det uppstår missförstånd kring uppnådda mål, säger Akavias löneexpert Sören Lundgren.

Läs mer

LAS-utredningen försämrar skyddet vid uppsägningar

2020/10/26 — Den statliga LAS-utredningens förslag innebär kraftiga försämringar i anställningsskyddet. Under måndagen lämnar fackförbundet Akavia in sina synpunkter på utredningen. Men framför allt vill förbundet att regeringen och samarbetspartierna i stället går vidare med överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Nio fackförbund kräver samordning för att stoppa gängvåld

2020/10/23 — Akavias ordförande Lee Wermelin har tillsammans med åtta andra ordföranden från fackförbund skrivit en debattartikel som publicerats på Aftonbladet.se

Läs mer

Akavia välkomnar regeringens besked

2020/11/04 — Akavia välkomnar beskedet om att spelreglerna för arbetsmarknaden ska förändras med parternas överenskommelse som grund

Läs mer

Cheferna ska hedras i en svår tid

2020/10/16 — Alla chefers dag är i dag, i en tid då covid-19 på ett dramatiskt sätt förändrat kraven på cheferna. Att leda på distans är bara ett exempel. – Distansarbete är en utmaning, och därför är det också viktigt att uppmärksamma det arbete som cheferna gör, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

Läs mer

Otydligt nytt lagförslag om visselblåsning – har flera brister

2020/10/16 — En ny lag rörande visselblåsning är på väg. Fackförbundet Akavia är positivt till en ny lag som stärker skyddet för visselblåsare. Men den nya lagen har brister och riskerar skapa osäkerhet och minska benägenheten att visselblåsa.

Läs mer

Ny undersökning: Var tionde kvinna under trettio utsätts för sexuella trakasserier

2020/10/15 — Sexuella trakasserier är fortfarande en verklighet på många arbetsplatser, trots att det har gått tre år sedan uppropet #metoo. Fackförbundet Akavia genomförde nyligen en undersökning som visar att 11 procent av alla medlemmarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året.

Läs mer

Akavia gratulerar årets ekonomipristagare

2020/10/13 — Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020 går till Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson. – Som ledande fackförbund för akademiker, däribland 45 000 ekonomer, gratulerar Akavia pristagarna, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.

Läs mer

Balansen mellan arbetsliv och fritid är viktigast

2020/10/13 — Balansen mellan arbetsliv och fritid hamnar högst upp i den medlemsundersökning som gjorts bland gruppen it-akademiker. Det är framförallt kvinnor, medlemmar under 40 år samt chefer med personalansvar som anser att Akavia bör lägga frågan högst på agendan.

Läs mer

Svårt för nyutexaminerade att få jobb

2020/10/13 — En akademisk utbildning är en bra grund. Men även nyutexaminerade akademiker märker av svårigheterna på arbetsmarknaden till följd av Covid-19. – Många av våra medlemmar har sökt över 100 jobb – utan resultat. Och det är yrken som brukar vara eftertraktade, säger Abelone Tischbein-Madsen, teamleader för studentverksamheten på Akavia.

Läs mer

Las-förhandlingarna strandade - vad händer nu?

2020/10/01 — PTK, LO och Svenskt Näringsliv nådde inte fram till en uppgörelse om förändringar av arbetsrätten. Vad händer nu och finns det fortfarande möjlighet för parterna att komma överens?

Läs mer

Nya antagningsregler kan ge färre domare och åklagare

2020/09/30 — Domstolsverkets förslag om att ändra notarieantagningen riskerar att skapa negativa effekter och leda till färre domare och åklagare. Det skriver Akavia och Saco-S i ett remissvar om notarier till Justitiedepartementet.

Läs mer

Akavias expert kommenterar våld och hot mot myndighetsanställda

2020/09/24 — Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia medverkade under torsdagsmorgonen i SVT:s Morgonstudio för att prata om en färsk medlemsundersökning.

Läs mer

Ingen helhetssyn på rättsväsendet i höstbudgeten

2020/09/21 — Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag till fortsatta satsningar på polis och kriminalvård. Migrationsdomstolarna får ett välkommet tillskott men i övrigt saknas nödvändiga satsningar på Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Det behövs ytterligare satsningar på kompetens- utveckling och omställning

2020/09/21 — Vi ska jobba Sverige ur krisen. Det är undertiteln på dagens budget från regeringen, i samarbete med januaripartierna. Utrymmet i budgeten är historiskt stort. 105 miljarder i 2021 års budgetutrymme läggs till vårens redan höga satsningar för att stävja pandemins effekter på ekonomi och jobben.

Läs mer

Dags för rätt(s) satsningar i höstbudgeten

2020/09/21 — Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar är avgörande instanser för att komma till rätta med brottsbekämpningen. Men det är tydligt att regeringen inte har förstått åklagarnas och domarnas betydelse för brottsuppklarning. I årets höstbudget kräver Akavia långsiktiga och genomtänkta satsningar på hela rättsväsendet.

Läs mer