Skyddsombud

Skyddsombudet företräder alla arbetstagare inom sitt skyddsområde på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet, inklusive de arbetstagare som inte är med i något fackförbund.

Skyddsombudet är arbetstagarnas representant

För att du ska kunna göra ett bra jobb behöver du ha en bra arbetsmiljö. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Så utses skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud 

Skyddsombudet företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet. Som skyddsombud är du skyddad enligt förtroendemannalagen, om kollektivavtal finns.

Vad gör ett skyddsombud?

I skyddsombudets uppdrag ingår bland annat att

 • Hålla kontakt med arbetskamraterna om hur de har det på jobbet.
 • vaka över att arbetsgivare uppfyller kraven i arbetsmiljölagstiftningen.
 • Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att skyddsombuden ska kunna genomföra sitt uppdrag har skyddsombuden i arbetsmiljölagen fått en rad befogenheter och rättigheter.

Mer om skyddsombudSaco: För dig som skyddsombudArbetsmiljöverket: Om skyddsombud

Skyddsombudets rättigheter

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att:

 • få utbildning
 • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
 • delta vid planering av nya lokaler
 • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
 • avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa

Olika skyddsombud

Det finns olika typer av skyddsombud:

 • lokalt skyddsombud
 • huvudskyddsombud
 • regionalt skyddsombud (RSO)

Lokalt skyddsombud

Med lokalt skyddsombud menas ett skyddsombud som är verksamt inom ett tydligt avgränsat skyddsområde hos en arbetsgivare. De flesta skyddsombud är lokala och man säger oftast bara skyddsombud, benämningen lokalt skyddsombud finns för att särskilja lokala skyddsombud från huvudskyddsombud och regionala skyddsombud.

Huvudskyddsombud

Om det finns flera lokala skyddsombud på arbetsplatsen ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets uppgift är att samordna de lokala skyddsombudens verksamhet och de företräder därför arbetstagarna i frågor som inte är begränsade till ett specifikt skyddsområde. I övrigt skiljer sig inte huvudskyddsombudets uppdrag från det lokala skyddsombudets uppdrag.

Regionalt skyddsombud

På små arbetsplatser inom privat sektor, med få anställda där det saknas skyddskommitté kan ett fackförbund utse regionala skyddsombud (RSO). Kravet är att förbundet har minst en medlem anställd hos arbetsgivaren. De regionala skyddsombuden har samma befogenheter och rättigheter som lokala skyddsombud. De regionala skyddsombuden finansieras av Arbetsmiljöverket och förbunden tillsammans.

Hur blir du skyddsombud?

Är du intresserad av att bli skyddsombud på din arbetsplats eller saknas det skyddsombud på din arbetsplats? Ta kontakt med den lokalfackliga organisationen på din arbetsplats. Om ingen sådan finns, prata med dina kollegor och/eller vänd dig till Akavias rådgivning för råd och stöd.

För att du ska kunna utföra ditt uppdrag har du rätt att få utbildning i arbetsmiljöfrågor. Det är arbetsgivaren som ska stå för kostnaden.

Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att skyddsombudet får den utbildning som behövs.

Akavias utbildningar

Stöd av regionalt skyddsombud

Om du är skyddsombud i privat sektor och vill ha stöd i ditt arbete kan du ta kontakt direkt med ett regionalt skyddsombud.

Mer information om de regionala skyddsombuden hittar du på Akavias, Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas gemensamma hemsida.