Gå till Innehållet

Bakgrundskontroller av befintlig personal i offentlig sektor strider mot Regeringsformen och Europakonventionen

Södertälje kommun kontrollerar löpande de anställda genom sökningar i databas med offentliga handlingar från domstolar och myndigheter.

Bakgrundskontroller - ingrepp i den personliga integriteten

Anställda kontrolleras löpande

Södertälje kommun har infört en ordning som innebär att kommunen löpande kontrollerar om de anställda gjort sig skyldiga till brott av visst slag. Kommunen har slutit ett avtal med ett externt företag som på kommunens uppdrag genomför kontrollerna genom sökningar i en databas med offentliga handlingar från domstolar och myndigheter. Slutkandidaten i anställningsförfaranden kontrolleras på motsvarande sätt. För att möjliggöra kontrollerna lämnar kommunen ut personnummer för de personer som ska kontrolleras till företaget.

Betydande ingrepp i den personliga integriteten

JO har granskat om kontrollerna av de anställda är förenliga med grundläggande bestämmelser till skydd för enskildas personliga integritet och rätten till respekt för privatlivet.

Kontrollerna av de anställda utgör enligt JO ett betydande ingrepp i den personliga integriteten och de innebär en övervakning och kartläggning av enskildas personliga förhållanden som görs utan samtycke. Kontrollerna strider mot regeringsformens skydd för den personliga integriteten. Kontrollerna strider också mot Europakonventionens rätt till respekt för privatlivet. Kommunstyrelsen får allvarlig kritik för kontrollerna, och JO utgår från att kommunen omprövar den aktuella ordningen.

JO skickar även en kopia av beslutet till regeringen.

Rätt till skadestånd

Beslutet innebär att medlemmar i kommuner som har utsatts för dessa kontroller kan ha rätt till skadestånd enligt 3 kap 4 § SkadestL, som infördes 2018 (konventionsansvar) och kompletterades 2022 (grundlagsansvar). Eftersom frågan rör relationen arbetstagare – arbetsgivare ska tvisten lösas genom tvisteförhandling och i sista hand AD.

Fler nyheter

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss för att få stöd i ditt fackliga arbete. Här hittar du som är förtroendevald kontaktuppgifter till Akavias kansli.