Gå till Innehållet

Utredning för att genomföra direktivet om lönetransparens

Syftet med direktivet handlar om att komma till rätta med lönediskriminering mellan kvinnor och män i hela EU. Alla EU:s medlemsländer ska ha införlivat direktivets regler senast om tre år.

Utredning för att genomföra direktivet om lönetransparens

Lönetransparensdirektivet antogs av EU den 10 maj 2023. Syftet är att bekämpa den lönediskriminering som finns på arbetsmarknaden och minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Löneskillnader ska kunna förklaras med könsneutrala argument.

Direktivet innebär i korthet följande:

 1. Rätt till löneinformation
  • Anställda ska årligen information om hur den egna lönen förhåller sig till andra anställda med liknande arbetsuppgifter.
  • Arbetsgivaren får inte förbjuda anställda att informera om sin lön.
  • Arbetssökande har rätt till information om löneintervaller på den utlysta tjänsten.
  • Arbetsgivaren får inte fråga om den sökandes lönehistorik.
 1. Statistik
  • Arbetsgivare med minst 100 anställda ska sammanställa uppgifter om löner och löneskillnader mellan könen.
 1. Regler för rättegångar
  • Lönediskriminerade ska få full ersättning för utebliven lön.
  • Om diskriminering kan antas ha förekommit kan bevisbördan gå över till arbetsgivaren.
  • Preskriptionstiden för lönediskriminering ska vara minst tre år.
  • Arbetstagare som förlorar sådana mål kan slippa betala arbetsgivarens rättegångskostnader.
 1. Ansvariga myndigheter
  • Varje land ska ha ett jämställdhetsorgan som övervakar rätten till lika lön.
  • En myndighet ska rapportera statistik var annat år till EU-kommissionen.

Regeringen har nu tillsatt en utredning för att genomföra direktivet i svensk rätt. Utredningen leds av justitierådet Jonas Malmberg. Utredaren ska samråda med arbetsmarknadens parter i arbetet. Akavia deltar i det arbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024. Direktivet ska vara genomfört senast den 7 juni 2026.

Till utredningdirektivet

Din roll som förtroendevald

Som förtroendevald är du navet i den fackliga verksamheten och är oerhört viktig för medlemmarna på arbetsplatsen. Din roll är att arbeta för medlemmarnas bästa och hjälpa och stötta dem.

Senaste för dig som förtroendevald

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.