Arbetsmarknadens parter i privat sektor

Här hittar du information om arbetsmarknadsparterna som förhandlar fram kollektivavtal inom privat sektor.

Akavia

Akavia ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, som är en partipolitisk obunden centralorganisation. Saco består av 21 självständiga fackförbund som tillsammans gör samlar 960 000 akademiker. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor. 

Det är alltid de enskilda förbundens uppgift att förhandla om lön, uppsägningar och andra anställningsvillkor. Inom privat sektor förhandlar vi på Akavia oftast i samverkan med andra Sacoförbund.

På arbetsplatserna inom privat sektor finns lokalföreningar som ofta benämns Akademikerföreningar och som förtroendevald i en Akademikerförening företräder du medlemmarna för alla de Sacoförbund som ingår i föreningen.

PTK

Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 25 fackförbund. De arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett bra och tryggt arbetsliv – och en bra pension.

Sveriges Ingenjörer

I kollektivavtalsförhandlingar om lön och allmänna anställningsvillkor varierar förhandlingsarbetet över de olika kollektivavtalsområden där våra medlemmar arbetar. Inom branscherna bank, försäkring och IT har vi partställning tillsammans med Sveriges Ingenjörer. Därför har vi ett löpande samarbete. Inom industrin är det Sveriges Ingenjörer som företräder akademikerkollektivet i stort.

Akademikerförbunden

Akademikerförbunden inom handel och tjänster består av 13 Saco-förbund. Tillsammans arbetar de för goda karriärs-, arbets- och anställningsvillkor för akademiker inom handels- och tjänsteområdet. Akademikerförbunden samverkar främst genom att träffa centrala och lokala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. De ska även stödja och utveckla arbetet inom Saco-förbundens gemensamma lokala akademikerföreningar på arbetsplatserna. På liknande sätt har vi täta kontakter och samarbete med akademikerförbunden inom KFO området. 

TCO-förbund

Inom flera branscher förekommer också samarbete med de TCO-förbund som har medlemmar på samma arbetsplatser som Akavia och övriga akademikerförbund. Samförhandlingar sker till exempel med Unionen när flera av kollektivavtalen inom handel- och tjänstesektorn ska omförhandlas. Det gäller dock inte löneavtalen.

Arbetsgivare

Inom privat sektor finns det i princip en arbetsgivarorganisation per bransch. Därför kallas de flesta arbetsgivarorganisationer även för branschförbund. Organisationerna erbjuder oftast inte bara service i rena arbetsgivarfrågor, utan även i branschspecifika frågor. Svensk Handel jobbar till exempel mycket med säkerhets- och hyresfrågor.

De flesta arbetsgivarorganisationerna är dock medlemmar i paraplyorganisationen Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är den ledande företrädaren för större delen av det svenska näringslivet. Svenska Näringsliv företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Bland medlemsorganisationerna finns bland annat Almega (tjänste- och IT-sektorn), Teknikarbetsgivarna (Svensk industrin) och FAO (försäkringsbranschen).

Fristående arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivarorganisationer som är fristående från Svenskt Näringsliv är bland andra BAO – som organiserar de flesta banker i Sverige – och Fremia som är Sveriges största oberoende arbetsgivarförening och företräder kooperativa, värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer.

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea gick samman vid årsskiftet 2020/2021 och bildade Fremia, som samlar ungefär 5 600 medlemsföretag med tillsammans 150 000 anställda.