Gå till Innehållet

Stöd från Akavia och kontaktförbund

Som förtroendevald har du alltid tillgång till stöd från Akavia och det förbund som är din förenings kontaktförbund.

Akavias medlemmar representeras lokalt på arbetsplatsen av förtroendevalda som kan verka ensamma (en till två) som lokalfackliga kontaktpersoner eller i en lokalförening.

Kontaktförbund kallas det förbund som har huvudansvar för ett specifikt kollektivavtal. Det är normalt det Sacoförbund med flest antal medlemmar inom kollektivavtalets område som är kontaktförbund.

Privat sektor

Akademikerförening kallas den gemensamma lokalföreningen för Sacoförbunden inom privat sektor.

Kontaktförbundet har huvudansvar för avtalstolkning/rådgivning, information och stöd. Stöd vid förhandlingar görs oftast av kontaktförbundet eller, om berörd medlem/majoriteten av medlemmar, tillhör ett annat förbund av det förbund medlemmen/medlemmarna tillhör. Individuella frågor förhandlas normalt av det förbund medlemmen tillhör.

Kontaktförbundet är det förbund som tar beslut om centrala förhandlingar. Därför måste lokal part alltid konsultera kontaktförbundet om fråga uppstår som eventuellt skulle kunna drivas i central tvist. Det är viktigt att du som lokalt förtroendevald tar kontakt innan du avslutar lokal förhandling.

Vid individuella förhandlingar vänder sig medlemmen/den förtroendevalda till aktuellt medlemsförbund.

Statlig sektor

Inom statlig sektor ingår Akavia i förhandlingsorganisationen Saco-S tillsammans med andra Sacoförbund. Lokalföreningarna på arbetsplatserna benämns som Saco-S-föreningar och som förtroendevald inom staten företräder du medlemmarna i alla de Sacoförbund som ingår i förhandlingsorganisationen Saco-S.

Saco-S  består av 18 Sacoförbund som tillsammans företräder närmare 90 000 akademiker inom staten. 

Om Saco-S

Saco-S för dig som är förtroendevald


Kontaktförbund

Det Saco-S anslutna fackförbundet som har flest medlemmar på respektive myndighet utses av Saco-S som kontaktförbund. Akavia är kontaktförbund för ett stort antal statliga myndigheter, för närvarande 79 stycken, bland annat för Åklagarmyndigheten, Riksbanken, Sveriges domstolar, Polismyndigheten, Regeringskansliet, Riksdagsförvaltningen, Försäkringskassan, Skatteverket, Sida och Finansinspektionen. 

Arbetstagarnyckeln: Lista över myndigheter och kontaktförbund

Som kontaktförbund är Akavias uppgift att: 

  • Bistå de lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän service och förhandlingshjälp (servicefunktionen).
  • Förhandla för Saco-S vid centrala samverkansförhandlingar eller medbestämmandeförhandlingar (förhandlingsfunktionen).
  • Företräda Saco-S som lokal part om lokalförening saknas eller då en sådan saknar behörighet enligt arbetstagarnyckeln (lokalpartsfunktionen). 
  • Fatta beslut för Saco-S i vissa frågor enligt denna arbetstagarnyckel (beslutsfunktionen).  

Kontaktförbunden ska också bevaka att alla medlemmar i Saco-S-förbunden får en likvärdig behandling oavsett förbundstillhörighet samt driva Saco-S och Sacofederationens fackliga politik. Vid oenighet mellan kontaktförbund och annat berört förbund om handläggningen av visst ärende kan frågan hänskjutas till Saco-S styrelse.  

Kommunal sektor

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är Sveriges största arbetsgivarorganisation och tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Sobona är arbetsgivarorganisation för ca 1100 kommunala bolag.

Inom kommunal sektor (kommuner/kommunala bolag/regioner) ingår Akavia i AkademikerAlliansen som är en central organisation för förhandlingssamverkan för akademiker. I samverkan med 16 andra Sacoanslutna förbund tecknar AkademikerAlliansen centrala kollektivavtal men lokalt har respektive förbund en egen partsställning.

Akavia bistår sina lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän service och förhandlingshjälp.

Akavia tecknar lokala kollektivavtal, utom i de fall där den lokala Akaviaföreningen har fått mandat att teckna lokala avtal.

Akavia förhandlar vid centrala förhandlingar och kan även agera lokal part om lokal representation saknas.

AKADEMIKARALLIANSFÖRENINGAR

Inom vissa kommuner/regioner finns även AkademikerAlliansföreningar där Akavia tillsammans med andra Sacoförbund på arbetsplatsen har bildat en gemensam förening för akademiker. Är du förtroendevald i en AkademikerAlliansförening företräder du medlemmarna i förbunden som ingår i föreningen.

På de arbetsplatser där det finns en AkademikerAlliansförening och Akavia är kontaktförbund bistår Akavia med rådgivning och stöd.

Arbetsmarknadens parter

Parterna på svenska arbetsmarknad utgörs av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Parterna förhandlar fram kollektivavtal som reglerar vilka villkor som ska gälla på arbetsmarknaden.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor. Det sluts mellan en eller flera fackliga organisationer och arbetsgivare. Här har vi samlat information om kollektivavtal och avtalsrörelsen.