Gå till Innehållet

Arbetsvillkorsdirektivet

Hur påverkar arbetsvillkorsdirektivet LAS? Och vilka andra lagar ändras? Se förändringarna i lagen på grund av EU-direktivet.

Så påverkar arbetsvillkorsdirektivet svensk lag

Ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) och andra lagar har gjorts med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, det så kallade Arbetsvillkorsdirektivet.

De nya bestämmelserna gäller från och med den  29 juni 2022. För anställningsavtal som ingåtts före den 29 juni 2022 gäller de gamla reglerna men arbetsgivaren är skyldig att lämna kompletterande information i enlighet med de nya bestämmelserna om arbetstagaren begär så.

Ändringarna innebär uppdaterade bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att ge information till arbetstagare om anställningsvillkor. Informationen ska lämnas senast en månad efter att arbetstagaren börjat sin anställning. Mer information ska lämnas om den anställde ska vara stationerad utomlands längre än en månad.

Dessutom införs rätt till ett skriftligt svar för en arbetstagare som begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad och en huvudregel att en arbetstagare får ha en annan anställning. Från de två sistnämnda bestämmelserna finns det stora möjligheter att göra avvikelser genom kollektivavtal. Förarbetena till lagändringarna finns i Ds 2020:14 och proposition 2021/22:151.

Detta förändras i LAS och andra lagar

Ändringarna i LAS på grund av Arbetsvillkorsdirektivet

  • LAS § 6c = Reglerar vad den skriftliga informationen om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet som arbetsgivaren ska lämna till arbetstagaren ska innehålla.
  • LAS § 6d = Reglerar den skriftliga information som krävs för arbetstagare som sänds att arbeta utomlands längre än fyra veckor.
  • Las § 6e = Reglerar vad som gäller om dels förutsättningar för anställningen ändras och dels om någon av uppgifterna som arbetsgivaren har/skulle ha informerat arbetstagaren om förändras genom beslut eller överenskommelse.
  • Las § 6h = Reglerar vad som gäller om en arbetstagare med tidsbegränsad anställning begär en annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad eller en tillsvidareanställd begär en högre sysselsättningsgrad.
  • Las § 6i = Reglerar att en arbetsgivare inte får förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Undantag gäller om den andra anställningen är arbetshindrande, konkurrerande eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte heller missgynna en arbetstagare för att han eller hon har en annan anställning. Från båda dessa bestämmelser kan man göra avvikelser genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, om kollektivavtalet respekterar det övergripande skyddet för arbetstagarna enligt arbetsvillkorsdirektivet. Det är inte klarlagt vad som menas med det övergripande skyddet.

Motsvarande regler som har ändrats i LAS har även gjorts i:

Det innebär direktivet

EU:s balansdirektiv ger arbetstagare mer balans mellan arbete och privatliv. Se hur minimidirektivet påverkar svensk arbetsmarknad och lagstiftning.

Råd och stöd i ditt uppdrag

Som fackligt förtroendevald är du ryggraden i vår verksamhet. Här får du stöd och råd rörande det arbete som du och din förening utför.