Gå till Innehållet

Nytt avgörande om företagshemligheter

Ny dom från Arbetsdomstolen (AD) förtydligar ytterligare vad krävs för att ett dokument som räknas som en företagshemlighet.

AD:s senast dom om brott mot Företagshemlighetslagen

Arbetsdomstolen har prövat ett fall där en före detta anställd på ett HVB-hem hade tagit med sig dokument hem i samband med att anställningen avslutades. Arbetsgivaren menade att det rört sig om företagshemligheter och krävde skadestånd för brott mot Företagshemlighetslagen.

Dokumenten innehöll bland annat lösenordslistor för boende och personal, checklistor, lathundar, placeringsavtal för specifika klienter, regler och rutindokument samt planer för ny verksamhet.

För att ett visst dokument ska klassas som en företagshemlighet i lagens mening krävs bland annat att det skulle innebära ”skada i konkurrenshänseende” om det röjdes till utomstående.

Bolaget menade att om det blev känt att bolaget inte kunde hindra att denna typ av dokument blev röjda kunde bolagets avtalspartners ifrågasätta kvaliteten och säkerheten i bolagets verksamhet. Ett sådant ifrågasättande skulle enligt bolaget innebära en tydlig skada i konkurrenshänseende.

Arbetsdomstolen kom dock fram till att om inte informationen, tagen för sig, också har ett kommersiellt eller potentiellt kommersiellt värde så rör det sig inte om en företagshemlighet. De dokument som den före detta anställda hade tagit med sig kunde inte anses ha något sådant värde.

Akavias slutsatser

Frågan om vad som är en företagshemlighet är inte bara viktig när det handlar om eventuella brott mot Företagshemlighetslagen. Möjligheten att tillämpa konkurrensklausuler bygger till exempel ofta på att arbetsgivaren har sådan företagshemlig information som den anställde har tillgång till.

Genom Arbetsdomstolens avgörande begränsas området för vad som ska räknas som företagshemligheter avsevärt. Även om viss information kan vara sådan att en arbetsgivare absolut inte vill att den läcker till allmänheten, och även om det skulle kunna innebära konkurrensnackdelar om den läckte ut, så behöver det inte automatiskt betyda att den räknas som en företagshemlighet.

Det krävs också att informationen har ett ekonomiskt värde i sig själv, vilket ligger på arbetsgivaren att bevisa.