Gå till Innehållet

Rätt lön som jurist

Här finns de högsta lönerna för jurister i Sverige utifrån bransch, stad och sektor. Använd vår lönestatistik för att jämföra din lön med andra.

Branscher där jurister har högst lön

Lönestatistik för dig som är jurist

Medlem? Logga in och ta del av Sveriges bästa lönestatistik för akademiker.

Inte medlem? Läs mer om medlemskapet och bli medlem för att ta del lönestatistiken.

Fördjupad lönestatistik

Diagrammen nedan visar endast ett urval av vår lönestatistik. För en mer specifik bild av löneläget för jurister i Sverige kan du logga in i Saco Lönesök som bygger på uppgifter från över 370 000 akademiker.

I databasen ser du lönenivåer utifrån flera faktorer, till exempel titel, yrkesområde, utbildning, examensår, sektor och befattning. Med lönestatistiken kan du till exempel se vad andra advokater, affärsjurister eller åklagare tjänar.

De högsta lönerna för jurister

Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. De högsta lönerna för dig som är jurist finns inom telecom, försäkring, finans, it och industri.

Telecom / Telekom – lön för jurister: 81 000 kronor

Den högst betalda branschen för jurister är telecombranschen där medianlönen är 81 000 kronor. Av de jurister som jobbar inom telecom har 71 procent en magister- eller masterexamen och lika stor andel har en specialistroll. Hela 80 procent jobbar i Storstockholm.

Sedan förra året är det knappt en femtedel av juristerna som jobbar inom telecom som bytt både arbetsgivare och befattning. Endast en tiondel har bytt jobb men är kvar hos samma arbetsgivare medan drygt två tredjedelar varken har bytt befattning eller arbetsgivare.

Bank – lön för jurister: 75 900 kronor

Medianlönen för jurister inom bankbranschen är 75 900 kronor och tre fjärdedelar jobbar i Storstockholm.

Av de jurister som jobbar inom bank har 63 procent en magister- eller masterexamen och 56 procent anser sig ha en specialistroll, medan 15 procent utför handläggande juridiskt arbete.

Inom bankbranschen är det 67 procent av juristerna som har samma roll och arbetsgivare som förra året medan en tiondel har bytt både roll och arbetsgivare.

Bygg – lön för jurister: 73 700 kronor

Inom byggbranschen är medianlönen för jurister 73 700 kronor och 62 procent har en specialistroll.

Av de jurister som jobbar inom byggbranschen är det 60 procent som bor i Storstockholm, vilket tyder på en geografisk spridning av huvudkontor mellan storstäderna.  

Inom byggbranschen har 73 procent av juristerna samma arbetsgivare och roll som förra året, vilket gör det till den bransch bland jurister där lägst andel bytt jobb senaste året.

Industri – lön för jurister: 73 300 kronor

Juristers medianlön inom industrin är 73 300 kronor. Här finns den största geografiska spridningen av jurister där 43 procent jobbar i Storstockholm, 22 procent i Göteborg, 13 procent i Malmö och Lund, 10 procent södra Sverige, 7 procent i norra Sverige och slutligen 5 procent i Mellansverige.

Inom industrin är det 66 procent av juristerna som har samma arbetsgivare och samma roll som förra året. 15 procent har bytt både roll och arbetsgivare, medan 4 procent endast har bytt arbetsgivare och 7 procent bytt roll.

Finans – lön för jurister: 72 700 kronor

Medianlönen för jurister inom finans är 72 700 kronor. 73 procent jobbar i Storstockholm, en tredjedel är chefer och drygt hälften av juristerna i finansbranschen är under 39 år.

Den här gruppen är rörlig både inom och utom branschen då endast 53 procent har samma jobb som förra året. Sedan förra året har en femtedel bytt roll och arbetsgivare, 15 procent har endast bytt roll och 4 procent har gått vidare till en annan arbetsgivare. 

Juristernas löner i olika delar av Sverige

Juristlöner i Sverige

Var du bor i landet påverkar också din lön i stor utsträckning. När du använder Saco Lönesök är därför geografiskt område en viktig faktor för vilken lönenivå du bör jämföra dig med.

Här ser du skillnaden i lön för jurister mellan olika geografiska områden – från Storstockholm där medianlönen är 55 000 kronor till 47 000 kronor i norra Sverige. I diagrammet ser du även medianlönerna för GöteborgMalmö-LundMellansverige och södra Sverige.

Vill du få svar på vanliga frågor om lönförbereda dig inför lönesamtalet eller argument för en högre lön kan du som är medlem alltid kontakta Akavias lönerådgivning.

Varför är det så stor skillnad i lön?

I storstäderna är lönenivåerna ofta högre och en viktig anledning till det är att efterfrågan på arbetskraft är högre vilket driver upp lönerna. En annan anledning är att huvudkontoren, där många högre befattningar finns, ofta placeras i Stockholm, vilket återspeglas i spridningen av lönenivåer i landet.

Så tjänar jurister i olika sektorer

Sektor påverkar lön

Det är viktigt att se månadslönen i relation till din arbetstid. Inom privat sektor finns det en högre andel rörliga löner och bonusar, medan det i statlig och kommunal sektor generellt sett finns mer generös semester eller friskvård. Även om du som jurist tjänar mer i månaden inom privat sektor, sett till kronor och ören, behöver det nödvändigtvis inte innebära att du tjänar mer per timme. 

Löneökningar för jurister

Som du säkert vet påverkas lönenivåökningarna av åldersväxlingen mellan pensionsavgångar och nyexaminerade. Att jurister går i pension påverkar lönenivåökningen negativt, då äldre generellt sett har högre lön än de yngre som kommer in på arbetsmarknaden. Trots detta har lönerna för jurister ökat markant det senaste året.

I jämförelse med förra årets lönestatistik har medianlönen för jurister inom privat sektor ökat från 56 500 kronor till 60 000 kronor, vilket är en lönenivåökning på hela 3500 kronor. Inom statlig sektor är motsvarande ökning 1800 kronor och i kommuner och regioner endast 1600 kronor.

För att vara förberedd inför ditt nästa lönesamtal har vi samlat argument för att höja din lön och 10 tips för att få högre lön. Är du medlem i Akavia har du även tillgång till personlig lönerådgivning med våra experter. 

Skillnad i lön mellan män och kvinnor

Jämställda löner är en viktig fråga för Akavia och vi arbetar på flera sätt för att nå fram till vårt mål. Ett sätt är att teckna kollektivavtal som enbart tar hänsyn till sakliga och objektiva kriterier och villkor i lönesättningen, ett annat är att ta fram rapporter och göra studier för att på så sätt belysa frågor som rör ojämställdhet.

Men att förändra strukturer tar tid, och eftersom vi vet hur verkligheten ser ut – vad kan du som kvinna tänka på redan nu?

Som lönesättande chef har du möjlighet att främja lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats oavsett kön. Få råden för att hjälpa dig sätta rättvisa och jämställda löner.

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik

Bli medlem

10 tips för högre lön

Vill du få högre lön? Det finns många delar som du kan påverka för att höja din lön och få en bättre löneutveckling genom karriären.

Argumenten för att höja din lön

Det är viktigt att vara konkret när det kommer till lönesamtalet. Akavia har därför tagit fram några tydliga sätt att bemöta arbetsgivarens argument i ditt lönesamtal.