Gå till Innehållet

Akavia om regeringens budgetproposition

Idag presenterade regeringen årets budgetproposition. Akavia är en partipolitiskt oberoende organisation, men samlar här våra sakkunnigas kommentarer till hur budgeten direkt eller indirekt påverkar Akavias medlemmar.

Akavia efterlyser fortsatta reformer på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet

Årets budgetproposition

Årets budgetproposition presenteras i ett svårt ekonomiskt läge, där samhället och Akavias medlemmar påverkas av bland annat hög inflation och räntehöjningar. Arbetsmarknadens parter har under året agerat ansvarsfullt i sina avtal för att inte elda på inflationen och budgeten presenteras nu i samma anda.

– Samtidigt som vi har förståelse för att budgeten är försiktig givet det svåra ekonomiska läget, efterlyser Akavia fortsatta reformer på bland annat utbildnings- och arbetsmarknadsområdet för att bidra till ökad konkurrenskraft. Frånvaron av reformer riskerar att slå tillbaka på sikt, säger Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia.

Det ser just nu särskilt tufft ut ekonomiskt för många kommuner och regioner. Många av Akavias medlemmar arbetar i nyckelroller som befinner sig under stor press, exempelvis inom verksamhetsplanering, ekonomi och kompetensförsörjning. Ökade statsbidrag är välkommet, men Akavia ser att sektorn står inför fortsatt stora utmaningar.

– Det är viktigt att kommuner och regioner, i tätt samarbete med SKR och de lokala fackliga parterna, ser över hur man kan bibehålla en god samhällsservice samtidigt som attraktiva villkor värnas, inte minst för behålla specialister i sektorn.  

Akavias medlemmar som arbetar inom staten påverkas olika beroende på myndighet, men den generella besparingen i statsförvaltningen behöver ske på ett sätt som både värnar myndigheternas uppdrag och kompetensförsörjningen.

– De sammanslagningar som planeras i den aviserade översynen av mindre myndigheter behöver göras med god framförhållning och långsiktigt perspektiv. Det blir bättre både för verksamheten och för att behålla värdefull kompetens inom den statliga sektorn, säger Anna Nitzelius, sakkunnig förvaltningspolitik.

Ökade resurser till rättsväsendet

När det gäller rättsväsendet innebär budgeten en välkommen stärkning, men mycket krävs för att vända utvecklingen. Aviserad ny lagstiftning riskerar att äta en del av resurserna.

– Vi ser stora utmaningar med kompetensförsörjningen framöver, inte minst vad gäller åklagare och domare. För våra medlemmar bör detta innebära att rättsväsendets myndigheter nu får utrymme att fortsatt satsa på att förbättra arbetsmiljön och villkor för att behålla och attrahera fler, säger Johan Kjellsson, rättspolitisk talesperson.

Akavia välkomnar budgetsatsningen mot diskriminering och rasism

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KARRIÄR PÅ LIKA VILLKOR

En viktig fråga för Akavia är att alla ska kunna delta i arbetslivet på lika villkor. Samtidigt visar en rapport som Akavia nyligen släppt att var femte medlem med utländsk bakgrund upplever sig utsatt för diskriminering på grund sin etniska tillhörighet. Akavia välkomnar budgetsatsningen mot diskriminering och rasism, men poängterar vikten av att ta till sig Statskontorets kritik så att målen blir mätbara och leder till verklig förändring.

Rimliga ekonomiska villkor för att studera är grundläggande för att främja kunskapssamhället och breddad rekrytering till högskolan. Akavia har tidigare under våren lyft att många studenter lever med små ekonomiska marginaler, inte minst studerande med barn. Akavia välkomnar att både nivån för studiemedel och fribeloppet höjs som planerat i enlighet med indexeringen, men efterlyser att regeringen utreder att slopa fribeloppet under studiefri tid – exempelvis under sommarlovet.

De satsningar som görs på utbildning och livslångt lärande i höstbudgeten är långt ifrån tillräckliga, men det finns ljusglimtar. Bland annat får CSN mer pengar för att möta det stora intresset för omställningsstudiestödet. Det pågående arbetet med regelförenkling är också en viktig pusselbit för att se till att fler kan ta del av stödet i tid.

– Att CSN får ökade resurser för handläggningen av omställningsstudiestödet är positivt men risken finns att de långa väntetider vi har sett blir ett fortsatt bekymmer, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Akavia efterlyser satsningar på den högre utbildningen vid universitet och högskolor

I höstbudgeten föreslår regeringen också satsningar på regionalt yrkesvux och yrkeshögskoleutbildning. Akavia välkomnar satsningarna på Yrkeshögskolan men efterlyser satsningar på den högre utbildningen vid universitet och högskolor, inte minst kopplat till det livslånga lärandet. För att möta kompetensbehoven och Akavias medlemmars behov behövs riktade medel till universitet och högskolor för utbildningar anpassade för yrkesverksamma.

Akavia efterlyser också offensiva satsningar på omställning och kompetensutveckling kopplat till AI, något som med några få undantag lyser med sin frånvaro i årets budget – trots den pågående utvecklingen som går allt snabbare.

– Beskedet om en AI-kommission är bra men AI-revolutionen pågår här och nu. Vi behöver rusta samhället och våra arbetsplatser för att omedelbart kunna dra nytta av utvecklingen på ett hållbart och bra sätt. Inte minst kommer vi att behöva satsa på kompetensutveckling för att vi inte ska se en AI-klyfta på arbetsmarknaden där de som förstår och kan använda den nya tekniken springer före och andra halkar efter, säger Patrik Nilsson.

Akavias sakkunniga

Akavias avdelning politik och profession arbetar med opinionsbildning, omvärldsbevakning och påverkansarbete kring samhällspolitiska och facklig-politiska frågor inom områden som utbildning och arbetsmarknad.

Frågor vi driver

Akavia finns för att stärka medlemmens utveckling, inflytande och profession. Förbundet är en stark gemensam röst i samhällsdebatten, konstruktiv arbetsmarknadspart och professionsexpert.