Gå till Innehållet

Hög stress bland jurister

60 procent av juristerna upplever arbetsrelaterad stress varje vecka. Dessutom vill 30 procent även byta arbetsgivare och/eller arbetsuppgifter det närmsta året. Det framgår av en undersökning bland Akavias juristmedlemmar.

Jurister utgör en viktig del av samhället genom att upprätthålla rättvisa, skydda individers rättigheter, lösa tvister och förebygga brott. Samtidigt är det ett yrke som ofta präglas av hög arbetsbelastning. 

I Akavias medlemsundersökning svarar 60 procent av juristerna att de upplever arbetsrelaterad stress varje vecka och hälften av dessa är stressade flera gånger i veckan. Ytterligare 30 procent är stressade varje månad. Undersökningen visar också att kvinnor är mer stressade än män.  

– Stressen beror delvis på resursbrist, som skulle kunna avhjälpas genom att anställa fler jurister. Samtidigt kan inte alla arbetshögar lösas med fler anställda, en översyn av arbetsmiljö och arbetssätt kan också vara en väg att komma till rätta med problemet. Det är viktigt att ser över hur arbetet sker, var ansvaret ligger och att medarbetarna kan vara med och påverka arbetssituationen. Annars är risken att stressen upplevs ändå som högre, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia.

29 procent av juristerna har någon gång de senaste fem åren funderat på att byta jobb på grund av arbetsrelaterade stressbesvär och 22 procent gjorde slag i saken.

Olika orsaker till stressen  

Så många som 78 procent av juristerna är stressade av hög arbetsbelastning men 35 procent är även stressade av otydligheter på jobbet och var femte stressas av bristande kontroll eller dålig kommunikation. Nästan var tionde jurist känner sig stressad av konflikter eller trakasserier på arbetsplatsen och för två procent beror stressen på psykiskt våld.

– Otydlighet kan skapa oro på arbetsplatser. Det leder bland annat till osäkerhet kring prioriteringar och vilka målsättningar som gäller för olika arbetsuppgifter. Otydliga målsättningar minskar även möjligheten till individualiserad lönesättning, eftersom otydliga mål gör att det inte finns något att mäta och stämma av mot, säger Ulrika Husmark.

Ytterligare en stressfaktor verkar vara förekomsten av onödiga förändringar, fram för allt i offentlig sektor. Jurister menar att samma slags förändring genomförs på flera olika myndigheter, utan att ta hänsyn till behovet av förändring, göra anpassningar efter respektive arbetsplats, eller genomföra konsekvensanalyser. Bristen på insikt och förståelse skapar en överansträngd arbetssituation. 

Nästan varannan jurist tycker inte att de får tillräckligt med stöd från sin arbetsgivare i samband med arbetsrelaterad stress. 

 5 orsaker till stress för jurister

  1. 78 procent av juristerna är stressade av hög arbetsbelastning
  2. 35 procent är även stressade av otydligheter på jobbet
  3. Var femte stressas av bristande kontroll eller dålig kommunikation
  4. Nästan var tionde jurist känner sig stressad av konflikter eller trakasserier på arbetsplatsen
  5. Två procent uppger att stressen beror på psykiskt våld

Tre av tio jurister vill byta jobb

Nästan var tredje, 30 procent, av juristerna vill byta arbetsgivare och/eller arbetsuppgifter det närmsta året. 53 procent vill inte göra någon sådan förändring och 17 procent vet inte.

Lågkonjunkturen kan vara en bidragande faktor till att så många vill byta jobb. Det kan uppfattas som det enda sättet att få upp sin lön eftersom inflationen äter upp det vanliga påslaget, menar Akavias professionsstyre för jurister. Byter man arbetsgivare kan lönen däremot öka rejält, hävdar styret.

På frågan ”Vad skulle få dig att vilja byta jobb?” svarar hälften av juristerna högre lön och bättre förmåner, medan 32 procent menar att dåligt arbetsklimat skulle få dem att byta jobb. Var femte jurist tycker att arbetsmiljö, chef och kollegor är viktiga faktorer när de byter arbete. Jurister har ett stort behov av god samverkan, menings- och kunskapsutbyte med andra jurister. En bra dialog är därför avgörande, annars kan jurister inte utvecklas eller ens göra sitt jobb. Det kan vara en anledning att arbetsmiljön ses som så viktigt för jurister, anser professionsstyret för jurister.

Var fjärde jurist tycker att nya utmaningar, nytt steg i karriären eller möjligheten att få bättre balans mellan arbete och fritid är orsaker till att byta jobb.

– Önskemålet att få till en sund balans är förmodligen en följd av att så många jurister upplever sig stressade på jobbet. Kanske verkar det omöjligt att få till en rimligt jämvikt på det nuvarande arbetet och ett jobbyte kan vara en utväg, säger Ulrika Husmark.

Om undersökningen 

Undersökningen gjordes av Akavia med ett urval av förbundets medlemmar. 

Målgruppen är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen omfattar 6 677 gjorda intervjuer under perioden 19 april till 30 maj 2022 och är genomförd som en webbundersökning.  

Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 27 procent. Resultaten är vägt på kön, ålder, sektor och profession. Av de svarande var 1 151 jurister. De hade en svarsfrekvens på 24 procent.