Gå till Innehållet

Offentliganställda otrygga med att påtala oegentligheter

22/08/31 Många av Akavias medlemmar inom offentlig sektor är stolta över sitt arbete. Men 52 procent av medlemmarna är inte trygga med att påtala oegentligheter till media. Det visar en undersökning genomförd av Akavia. "Det är oroväckande", säger Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts-och förvaltningspolitik på Akavia.

– Möjligheten att påtala oegentligheter är en viktig beståndsdel i en väl fungerande demokrati. Att vår undersökning visar att så många som 52 procent av medlemmarna inte känner sig trygga att påtala oegentligheter till media är oroväckande och här är det viktigt att alla medarbetare förstår vad som är missförhållande enligt lagen och när man har skydd till exempel enligt visselblåsarlagen, säger Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts-och förvaltningspolitik på Akavia.

Undersökningen visar att många byråkrater, det vill säga medlemmar som arbetar i medborgarnas tjänst i staten, i kommuner och i regioner, har valt att arbeta i offentlig sektor för att de vill bidra till samhällsnyttan. En stor del av medlemmarna är stolta över att arbeta i offentlig sektor och de känner ett ansvar för att värna de grundläggande demokratiska principerna i sitt arbete.

Sex procent av medlemmarna anger att de känner att de har ett ansvar, men har svårt att leva upp till det. Som skäl till detta anges bland annat otydlig ansvarsfördelning och tidsbrist. Några anger också rädsla för repressalier samt otydlig gränsdragning mellan politiker och tjänstemän. Medlemmar inom kommun och region har i högre grad angivit att det är otydlig gränsdragning mellan politiker och tjänstemän.

– Att våra medlemmar känner att de har ett ansvar men har svårt att leva upp till det är en fråga som måste tas på allvar och åtgärdas på arbetsplatserna. Ytterst är det en fråga om att värna vår demokrati och våra medlemmar måste ges rätt förutsättningar för att bidra i detta, säger Anna Nitzelius.

Läs hela rapporten "Det våras för byråkraten"

Fakta:

  • 60 procent uppger att de har ganska bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Ungefär 17 procent uppger att de har ganska dåliga eller mycket dåliga förutsättningar. Yngre anser i högre grad än äldre att de har bra arbetsmässiga förutsättningar att utföra sitt uppdrag
  • Ungefär 80 procent svarar att de alltid eller ofta är stolta över att arbeta i offentlig sektor. Samtidigt uppger 20 procent att de inte så ofta, ibland eller aldrig, är stolta.
  • 41 procent anger att deras kompetens kommer till sin rätt till viss del. Av Akavias olika professioner är jurister den grupp som i högst grad anser att deras kompetens kommer till användning. 93 procent av juristerna uppger att deras kompetens i stor utsträckning och i viss utsträckning kommer till sin rätt och tas tillvara.
  • 52 procent av medlemmarna som omfattades av enkäten anser sig inte trygga att påtala oegentligheter till media. Mest bekväma känner sig medlemmarna att påtala oegentligheter till sin chef, kollegor och andra utanför organisationen.
  • Rapporten bygger på en medlemsundersökning med frågor kring tjänstemannarollen och på fyra panelsamtal med medlemmar inom offentlig sektor som genomförts under våren 2022.
  • Undersökningen omfattar 3 809 gjorda intervjuer under perioden 29 november till 3 december 2021 och är genomförd som en webbundersökning. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 40 procent. Resultaten är vägt på kön, ålder, sektor och profession.