Gå till Innehållet

Styrelse

Kommunala sektionens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ordinarie sektionsmöte vart tredje år.

Styrelse för kommunala sektionen

Kommunala sektionen är en länk till Akavias medlemmar som arbetar inom kommun, region, kommunala/regionala bolag och Svenska kyrkan. Vi som sitter i styrelsen ska inom ramen för vårt område företräda medlemmarna  och tillvarata deras intressen. Vi bevakar tillämpningen av våra kollektivavtal och bidrar till utvecklingen av dessa.

Vi bidra till att utveckla medlemmarnas inflytande och öka medlemsnyttan genom att bland annat öka förbundets kunskaper om medlemmarnas villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi är med och utformar förbundets fackliga politik, opinionsbildning och arbete med medlemstillväxt. Vidare bidrar vi i arbetet med att utveckla stödet till våra lokalt förtroendevalda.

Har du frågor om vårt arbete inom kommunala sektionen? 

Styrelsen valdes på sektionsmötet i mars 2024

Ordförande

Anna-Karin Knutsson Eriksson
Civilekonom, ordförande i Saco-rådet vid Skellefteå kommun

Vice ordförande

Åsa Lindstedt Jarlstam
It-akademiker, ordförande i styrelsen för Akaviaföreningen Malmö stad

Ledamöter

Jonny Eliasson
Ekonom/samhällsvetare, ordförande i Akaviaföreningen Uppsala kommun

Håkan Eriksson
Samhällsvetare, ledamot i Akaviaföreningen Göteborgs stad

Minna Jebril
Ekonom, Region Skåne

Dick Morén
Samhällsvetare, ordförande i Akaviaföreningen Stockholms stad

Annette Murray
It-akademiker, ordförande i Akaviaföreningen Region Skåne

Ann-Sofie Johansson Nyberg
It-akademiker, ordförande i Akaviaföreningen Gävle kommun

Marianne Zetherlund
Jurist, ledamot i AkademikerAlliansföreningen i Haninge kommun

Sektionsansvarig Akavia

Sektionsansvarig Akavia

Anders Ekegren
010-303 76 02

Kommunala sektionen har även en valberedning.