Gå till Innehållet

Ingen ändrad lagstiftning

Inga lagändringar föreslås med anledning av minimilönedirektivet

Utredning om minimilöner

I oktober 2022 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv om minimilöner i EU. Direktivet har mött hård kritik då det inverkar den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter förhandlar om löner. Danmark har väckt talan för att få minimilönedirektivet ogiltigförklarat eftersom EU saknar kompetens i lönebildningsfrågor. Regeringen beslutat om att Sverige ska intervenera i processen till stöd för Danmark.

I juni 2023 överlämnade den så kallade minimilöneutredningen sitt betänkande, SOU 2023:36, till regeringen. Utredningen konstaterar att direktivets övergripande syfte uppfylls genom den svenska modellen för lönebildning och det utfall som modellen resulterar i. Det föreslås därför ingen lagstiftning för att genomföra direktivet i Sverige. Akava delar utredningens bedömning. Utredningen är just nu ute på remiss.

Ta del av betänkandet här.

Stöd för förtroendevalda

Som fackligt förtroendevald är du ryggraden i vår verksamhet. Här får du stöd och råd rörande det arbete som du och din förening utför.

Fler nyheter för förtroendevalda

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.