Gå till Innehållet

Civilekonomernas historia

För nästan 100 år bildades fackförbundet och intresseorganisationen Civilekonomerna. Förbundet samlade 44 000 akademiskt utbildade ekonomer varav 10 000 ekonomstudenter.

Om Civilekonomerna

Sveriges största nätverk för ekonomer

Civilekonomerna var fram till 2020 ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Civilekonomerna organiserade ekonomer och civil­ekonomer i både privat och offentlig sektor. 

Med 44 000 medlemmar, varav 10 000 studentmedlemmar var förbundet Sveriges största nätverk för ekonomer. Förbundet var anslutet till Sveriges akademikers centralorganisaion (Saco) och Akademikernas a-kassa och hade sitt säte på Södermalm i Stockholm.

Som fackförbund arbetade man för medlemmarnas villkor i arbetslivet och som intresseorganisation för medlemmarnas karriärutveckling. Men det hela började redan på 1930-talet.

Civilekonomernas historia

Grunden för Civilekonomerna lades 1936 av dåtidens taxeringsrevisorer och Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer (FST) bildades formellt den 15 december 1937 och hade vid den här tiden 12 medlemmar. Föreningens syfte var främst att förhandla om löne- och anställningsvillkor. Vid den här tiden arbetade taxeringsrevisorerna mot arvode men man ville nu ha samma förmåner som fastanställda.

1948 anslöt sig föreningen till Saco som då hade 80 medlemsföreningar.

År 1954 gick FST in som en sektion i Civilekonomer i Allmän Tjänst (CIAT), som 1968 ombildades till Civilekonomernas Riksförbund (CR) och som omfattande civilekonomer inom samtliga sektorer. Förbundet hade vid den här tiden 500 medlemmar.

År 1991 övergick förbundet till att enbart använda namnet Civilekonomerna.

Civilekonomernas verksamhet

Verksamhet och värderingar

Civilekonomerna arbetade med ekonomers anställningsvillkor, löner och kollektivavtal. Dessutom var Civilekonomerna opinionsbildande i frågor som var viktiga för medlemmarna såsom utbildning och arbetsliv. De sista åren blev frågor om balans i livet, karriär och personlig utveckling allt viktigare. Civilekonomerna hade också verksamhet för egenföretagare och chefer.

Civilekonomerna fokuserade på individens behov. Det var en ledstjärna i deras roll som förbund och intresseorganisation. Deras värderingar handlade om professionalismens betydelse för en positiv samhällsutveckling; arbetets värde som grund för välstånd och personlig utveckling samt en positiv inställning till ekonomisk tillväxt och internationalisering.

Civilekonomerna var medlemmar i Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Saco-P (akademikerförbunden på privat sektor), Saco-S (förhandlingsorganisation för akademikerförbund inom staten) och AkademikerAlliansen (kommunal sektor).

Nordiskt och internationellt samarbete

Civilekonomerna var medlemmar i Nordiska Civilekonomförbundet (NCF). NCF är en sammanslutning för civilekonomföreningar, förbund och organisationer som bildats för att stärka det nordiska fackliga samarbetet. NCF arbetar för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. 

Sedan början på 90-talet blev Civilekonomerna som enda svenska fackförening medlemmar i CIADEC, Confederation Internationale des Associations de Diplomes en Sciences Economiques et Commerciales, som vill stärka banden mellan utexaminerade civilekonomer framför allt i Europa.

Civilekonomerna blir Akavia

Ett nytt akademikerförbund ser dagens ljus

1969 försvann Civilekonomexamen som en självständig examen och utbildningen infogades istället i den samhällsvetenskapliga utbildningen. Det medförde att avgränsningen mellan den sektor som Civilekonomernas Riksförbund (CR) representerade och den som JUS (föregångare till Jusek) representerade blev allt mindre tydlig. Då inleddes en kamp mellan de båda förbunden gällande vilka respektive utbildningsinriktningar förbunden skulle rekrytera studenter och examinerade från.

1982 tillsatte CR och JUSEK en gemensam arbetsgrupp som utarbetade möjliga alternativ och 1983 lades tre förslag fram:

  1. CR och JUSEK slås samman

  2. JUSEKs ekonomer går över till CR

  3. Ett helt nytt ekonomförbund bildas

Förbunden kunde inte komma överens om ett alternativ som gynnade båda och diskussionerna fortsatte i hopp att finna en lösning. Men det skulle dröja innan förbunden kom överens.

den 16 december 2019

På fullmäktige den 16 december togs det historiska beslutetet om att Civilekonomerna och Jusek skulle gå samman och bilda det nya fackförbundet Akavia. Den 1 januari 2020 såg Akavia dagens ljus och blev då Sacos näst största förbund. 

Titeln civilekonom och civilekonomexamen

Titeln civilekonom har funnits länge men möjligheten till examen som civilekonom kom först 2007. Till skillnad från andra ekonomprogram som ger en generell examina så ger civilekonomprogrammet en yrkesexamen på avancerad nivå, det vill säga en så kallad Civilekonomexamen.

Civilekonomexamen är reglerad av Högskoleverket. Läs mer om vilka svenska universitet och högskolor som har rätt att ge civilekonomprogrammet och utfärda en civilekonomexamen.

1943 etableras titeln civilekonom efter att förslag som handelsråd ekonom, diplomekonom, civilkamrer, civilintendent förkastats.

Titeln civilekonom har inget juridiskt skydd i Sverige. Det innebär i realiteten att vem som helst kan kalla sig för civilekonom. Däremot är det praxis bland svenska högskolor och universitet att bara du som uppfyller före detta Civilekonomernas numera Akavias medlemskapskrav för akademiskt utbildade ekonomer får kalla sig civilekonom. Läs mer om titeln civilekonom och beställ diplom eller köpa en examensring som visar att du är civilekonom.

Medlemstidningen Civilekonomen

Förbundets medlemstidning Civilekonomen grundades 1983 och var främst ett karriärmagasin med ämnen relevanta för akademiskt utbildade ekonomer. 

Tidningen lades ned i samband med samgåendet av fackförbunden Civilekonomerna och Jusek år 2020.