Gå till Innehållet

Avskaffa dagens betygsystem för notarier

Arbetsbelastningen bland notarier inom Sveriges Domstolar är hög, visar en rapport från Saco-S domstol. Fyra av tio har dagligen eller någon gång i veckan en arbetsrelaterad stress som yttrar sig i sömnsvårigheter, hjärtklappning och/eller spänningshuvudvärk.

Att sitta ting: Övertidsarbete och bristande handledning

Akavia är det förbund som har flest medlemmar inom Saco-S Domstol. Det innebär att det är Akavia som är så kallat kontaktförbund. De flesta  inom domstolsväsendet tillhör också Akavia.

Rapporten från Saco-S, som bygger på en medlemsundersökning bland notarier, visar att 84 procent av notarierna arbetar mer än veckoarbetstiden. Av dessa arbetar en tredjedel 6–10 timmar mer än ordinarie arbetstid per vecka, det vill säga cirka en veckas extra arbetstid per månad.

De flesta notarier anger att de arbetar mer än ordinarie arbetstid eftersom arbetsbelastningen är så hög och/eller för att kunna hålla den kvalitet på arbetet som de uppfattar förväntas av dem.

Den höga arbetsbelastningen ger negativa följdeffekter på introduktionen i arbetet, utbildningen, det kollegiala stödet och handledningen. Många notarier menar att återkoppling och handledning ofta uteblir och att de istället lär av varandra. Det finns också mycket att göra kring handledningen.

Betygsystemet är en källa till stress

En stor källa till stress och dåliga arbetsförhållanden är det nuvarande betygssystemet. Majoriteten av notarierna, uppger att de inte vill ha kvar systemet, eftersom det upplevs som otydligt och godtyckligt. Notarierna upplever dessutom ett hemlighetsmakeri kring betygen, att det är oklart vad som premieras och att betygskriterierna är många och luddiga.

Dagens betyg är ett utlåtande om tjänstgöringen och skrivs av lagmannen, oftast tillsammans med  de domare notarien arbetat med. Betyget ska spegla notariens arbetsprestationer, kunskaper och färdigheter och lämna upplysningar om notariens noggrannhet och pålitlighet. I betyget ska även ett utlåtande av följande finnas med  

  • Yrkesskicklighet
  • Omdöme
  • Samarbetsförmåga
  • Arbetsförmåga
  • Självständighet

Saco-S Domstol anser att:

  • Det behövs en mall för notarietjänstgöringen som tydliggör vilka arbetsuppgifter som är centrala och i vilken utsträckning dessa bör utföras för att syftet med notarietjänstgöringen ska uppnås.
  • Handledarens ansvar behöver tydliggöras och en lägsta nivå på handledarskap bör preciseras.
  • Samtliga domare som ska ansvara för handledarskap bör genomgå kurser utarbetade av Domstolsverket. Utöver en grundläggande handledarkurs för nya handledare ska det finnas återkommande utbildningar med olika teman, som till exempel stress, betygsättning, pedagogik och bemötandefrågor.
  • Dagens betygssystem ska avskaffas. Det bör i stället införas ett system som leder till en godkänd eller icke godkänd notarietjänstgöring.
  • Nationella riktlinjer angående vad som krävs för att notarietjänstgöringen ska anses godkänd ska arbetas fram av Domstolsverket i samråd med arbetsgivare och Saco-S Domstol. På detta sätt skapas transparens, förutsägbarhet och legitimitet för systemet.

Om undersökningen

Saco-S domstol genomförde en undersökning bland samtliga notariemedlemmar anställda av Sveriges Domstolar under våren 2022, undersökningen fick en svarsfrekvens om 66 procent. 

I rapporten "Hur är det att vara notarie?" från Saco-S Domstol kan du ta del av samtliga frågor och svar gällande hur arbetet på Sveriges Domstolar ser ut för notarier på tingsrätter och förvaltningsrätter.