Styrelse

Studerandesektionens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ordinarie sektionsmöte varje år.

Studerandesektionens styrelse

Styrelsen består av studentmedlemmar från olika utbildningar och lärosäten runtom i landet.

Vi som sitter i styrelsen arbetar för att ta tillvara studentmedlemmars intressen. Vi arbetar med frågor som till exempel utbildningarnas kvalitet och utformning, studiesociala frågor och steget från utbildning till arbetsliv.

Vi arbetar även för att öka studenternas inflytande inom förbundet, vi utvecklar förbundets medlemsnytta, ökar förbundets kunskaper om studentmedlemmarnas villkor och förutsättningar, deltar i arbetet med opinionsbildning samt är med och utformar förbundets fackliga politik.

Har du frågor om vårt arbete inom studerandesektionen? Kontakta oss

Ordförande

Marcus Karlén, företagsekonomi vid Högskolan Väst

Vice ordförande

Linnea Jakobsson, juridisk master i Mänskliga Rättigheter vid Lunds universitet

Ledamöter

Emad Velayati, Master's Programme in Humanitarian Action and Conflict vid Uppsala universitet

Gustav Bruzelius, statsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet

Leopold Rengård, juristprogrammet vid Stockholms universitet

Mattias Askerstedt, juristprogrammet vid Stockholms univeristet

Nima Nikaein, juristprogrammet vid Stockholms universitet

Petra Ruzsa, Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet

Sebastian Zetterberg, juristprogrammet vid Stockholms universitet

Sektionsansvarig Akavia

Abelone Tischbein Madsen
010-303 75 16