Gå till Innehållet

Förtroendemannalagen (FML)

Som förtroendevald har du en stark ställning på din arbetsplats. I förtroendemannalagen hittar du flera grundläggande rättigheter du har som förtroendevald i en facklig organisation. Du har rätt till både utbildning och tid för att kunna verka i ditt uppdrag.

Vad menas med förtroendemannalagen?

Förtroendemannalagen stödjer det fackliga arbetet genom att reglera de fackliga förtroendemännens arbetssituation och skydd på arbetsplatsen.

Lagen gäller om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och innehåller grundläggande rättigheter till dig som är valda till fackliga företrädare på arbetsplatsen.

Den ger dig rätt att arbeta och utbilda dig fackligt på betald arbetstid. Det innebär att arbetsgivaren ska se till så att du får möjlighet att verka i ditt uppdrag. Det kan handla om att befria dig från vissa arbetsuppgifter så att du får tid för uppdraget och ge dig tillgång till lokal eller annat utrymme som är lämpligt för uppdraget, till exempel för ett enskilt samtal.

För vem gäller förtroendemannalagen?

Som förtroendevald ska du vara utsedd av medlemmarna eller av förbundet centralt att företräda din fackförening på arbetsplatsen. 

För att omfattas av lagen måste din arbetsgivare ha tecknat kollektivavtal. Lagen börjar gälla när den fackliga organisationen har underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget.

Du har rätt till ledighet för ditt fackliga arbete

Som förtroendevald har du rätt att vara ledig från ordinarie arbetsuppgifter i den utsträckning som krävs för att sköta det fackliga uppdraget. Hänsyn behöver tas till förhållandena på arbetsplatsen. För fackligt arbete som rör den egna arbetsplatsen har du dessutom rätt till lön under ledigheten. 

Du har alltid rätt till ledighet för att delta i förhandlingar och andra möten med arbetsgivaren som har med ditt fackliga uppdrag att göra. Du har även rätt till ledighet för att under skälig tid förbereda dig inför såna förhandlingar. Sitter du i en lokal styrelse har du dessutom rätt till ledighet för att delta i de styrelsemöten som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Du har också rätt att vara ledig för att delta i de utbildningar som krävs för ditt uppdrag. Då ska du inte få något löneavdrag. 

Rätt till utbildning för uppdraget

Som förtroendevald har du också rätt till utbildning som behövs för det fackliga arbetet på arbetsplatsen. 

Akavia ordnar grundutbildning för alla nya förtroendevalda. Det finns också vissa ämnesinriktade utbildningar, nätverk och forum för förtroendevalda samt skyddsombudsutbildning. Du har rätt till betald ledighet för att gå utbildning som är relevant för ditt uppdrag.

Anställnings- och efterskydd

Skyddet för fackliga förtroendemäns anställning innebär att du som förtroendevald inte ska få försämrade anställningsvillkor eller halka efter lönemässigt bara för att du är fackligt engagerad. Din löneutveckling ska alltså inte påverkas av att du ägnar en del av din arbetstid åt fackliga frågor.

Du har rätt till din vanliga lön, förmåner, semester och liknande under den tid som ditt uppdrag pågår.

När du avslutar ditt uppdrag har du också ett visst efterskydd som gör att du kan återta din tidigare position på arbetsplatsen och du har rätt till samma eller likvärdiga anställningsvillkor som du hade före ditt fackliga uppdraget. 

Rättigheter för skyddsombud

  • Rätt att ta del av handlingar och få de upplysningar som behövs för uppdraget.
  • Rätt att yttra sig i arbetsmiljöfrågor.
  • Rätt till utbildning för uppdraget.
  • Rätt till ledighet för uppdraget.

Läs mer om dina befogenheter och rättigheter som skyddsombud.

Ny i rollen som förtroendevald

Ta dina första steg som förtroendevald med Akavia. Här får du en checklista med tips på hur du kommer igång med ditt fackliga arbete.

Samverkan och förhandling

Få råd om rätten till påverkan och inflytande i ditt fackliga arbete: Vad innebär samverkan och MBL vid förhandling på lokal nivå? Ta del av en guide för hur du förbereder dig inför en facklig förhandling.