Gå till Innehållet

Framtidens kommunala byråkrat

I del två av serien "Det våras för byråkraten" diskuterades framtiden för dagens kommunala tjänstemän. Se panelsamtalet här eller läs en kortfattad version av samtalet.

Det andra samtalet

Under det andra panelsamtalet diskuterades framtiden för dagens kommunala tjänstemän. Möjligheten att samarbeta mellan olika offentliga verksamheter, att få tid att utforska, och ges rätt förutsättningar att dela information var några av samtalsämnena.

Deltagare i panelen:

  • Johan Müllern-Aspegren, innovationsledare, Helsingborgs kommun.
  • Daniel Antonsson, strateg, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.
  • Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor, SKR– Sveriges Kommuner och Regioner.
  • Judit Wefer, ledare för området Transformativ offentlig sektor, Vinnova.

Moderator var Hanna Elving, senior rådgivare Innovation & Förändringsledarskap.

Panelsamtal: Framtidens kommunala byråkrat

Samtalet i korthet

Samarbeta och lära av varandra

Panelen samtalade om den kraft som behövs både hos individer och organisationer för att ta sig an förändringar såsom att förstå och använda digitaliseringens möjligheter. Det kan handla om att bli bättre beställare, bättre upphandlare för hållbar omställning och bättre kravställare av verksamhetssystem.

Panelen menade att samtidigt som kommuner är olika stora och har varierande möjligheter, har alla kommuner samma uppdrag, och därför är det viktigt att lära av varandra. Till det behövs en gemensam digital infrastruktur, med gemensamma lösningar på allmänna problem.

– Det behövs organisationer som tillåter att man jobbar tillsammans, som vågar prova och lära av varandra, sa Judit Wefer, ledare för området Transformativ offentlig sektor, Vinnova.

Det finns olika försök att skapa just detta arbete tillsammans, till exempel coworking-arbetsplatser för anställda i offentlig sektor i olika delar av landet som kan lära av varandra, och dra nytta av den kollektiva intelligensen.

Tid att utforska mellanrummet

Vitsen med detta projekt är att bland annat att både kommunala och statliga tjänstemän ska kunna upptäcka och undersöka ”mellanrummet”, det vill säga utrymmet mellan olika områden och verksamheter, mellan kommuner och myndigheter.

– För att utforska mellanrummet behövs tillåtelse, mod och tid att testa, något som ofta krockar med kravet att beslut ska fattas snabbt och effektivt. Vi behöver våga vara i mellanrummen. Våga kliva ur rollen att alltid fatta snabba beslut, sa Johan Müllern-Aspegren, innovationsledare, Helsingborgs kommun.

Utbyte av information

Panelen diskuterade även utmaningarna med att verksamheter ska kunna dela information, för att kunna fungera tillsammans. Både tekniken och semantiken är redan på banan; digitaliseringen har kommit långt och språket är inte längre någon barriär.

Problemen finns snarare i det organisatoriska och det rättsliga. Att förstå hur vi ska organisera och hur saker ska finansieras är en styrningsfråga. Den rättsliga aspekten handlar om vad man får och vad man inte får göra. På detta område är kompetensen lägre.

– Vi behöver ska skapa rättsliga förutsättningar för att utbyta information på rätt sätt, där är vi på jungfrulig mark, sa Daniel Antonsson, strateg, DIGG.

Sammanfattningsvis behövs kompetenta kommunalbyråkrater som tillåts samarbeta, utforska och verka i mellanrummen och som både får tillräckligt med tid, och de organisatoriska och rättsliga förutsättningarna att göra detta.